Publikační činnost: 2005
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odliv mozků ze zdravotnictví. [Brain drain in the health sector.]. / Daniela Bruthansová, Jan Bruthans, Anna Červenková, Marie Pechanová - In: Zdravotnictví v České republice. - ISSN 1213-6050 - Roč. 8, č. 3 (2005), s. 132-139.

[ Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Anotace:  Analýza možnosti odchodu českých lékařů a sester za prací do zahraničí v rámci projektu VÚPSV "Riziko možného odlivu kvalifikovaných pracovníků z ČR do zahraničí".
 
Anotace v angličtině:  Analysis of the possibility of brain drain of Czech surgeons and nurses within the project developed by the Research Institute of Labour and Social Issues in Prague, i.e. ôThe risks of potential brain drain from the Czech Republic.ö
Klíčová slova: lékaři; služby zdravotní; pracovníci migrující; migrace; statistika

Klíčová slova v angličtině: CR; medical personnel; health services; migrant workers; migration; statistics
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mezinárodní migrace odborníků a riziko odchodu českých lékařů do zahraničí. [International migration of skilled labour and the risk of outflow of Czech doctors to other countries.]. / Jana Vavrečková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 6-10 (5 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Článek analyzuje otázky mezinárodní migrace odborníků jako specifický problém a identifikuje faktory, které motivují a ovlivňují migraci v této skupině populace. Dokumentuje také vytváření motivačních programů pro udržení rodilých elitních pracovníků i to, co se dělá pro přilákání kvalifikovaných cizích pracovníků v řadě vyspělých evropských státech. Autorka se zaměřuje na identifikování nedostatku kvalifikovaných specialistů na českém a evropském trhu práce. Článek vychází z výsledků terénních šetření.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses the issue of international skilled migration as a specific problem and identifies the factors motivating and influencing migration in this population group. It also documents the formation of incentive programmes for maintaining native elite workers and what is being done to attract skilled foreign workers in a number of developed European countries. Author is concentrated on identifying the deficits of qualified specialists on the Czech and European labour markets. The article is mainly based on information from field surveys.
Klíčová slova: trh práce; pracovní síla kvalifikovaná; migrace mezinárodní; potřeba kvalifikovaných pracovníků; lékaři

Klíčová slova v angličtině: labour market; highly skilled labour; international skilled migration; the need for skilled labour; doctors; attitude of doctors to foreign migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko odlivu lékařů a odborníků IT/ICT z České republiky do zahraničí. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř, Ludvík Michalička, Drahomíra Fischlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 100 s. - ISBN 978-80-87007-50-1

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo - Michalička, Ludvík - Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Kvalifikovaní odborníci jsou požadováni ve všech vyspělých ekonomikách světa a význam kvalifikace má všeobecně zvyšující se tendenci. Přes relativně vysokou míru nezaměstnanosti pociťuje řada zemí nedostatek kvalifikovaných odborných sil. Všeobecně žádáni jsou zejména uchazeči o moderní technické obory informační a komunikační technologie a rovněž vysoká poptávka je po celé škále zdravotnických profesí. Publikace zahrnuje základní, souhrnné poznatky za obě sledované skupiny odborníků a některé vybrané výsledky terénního šetření lékařů a zaměstnanců IT/ICT oboru. Výzkumné aktivity byly realizovány ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) v roce 2006.
 
Anotace v angličtině:  Qualified Professionals are in demand in all of the world's developed economies, and qualifications in general are becoming more important. Despite relatively high levels of unemployment many countries are suffering from a lack of qualified Professionals. Job seekers in modern information and communications technologies are particularly in demand, and there is also high demand for the full range of medical professions. The publication includes fundamental aggregate information on both groups of professionals monitored, and selected results from field surveys of doctors and IT/ICT workers. Research work was carried out by the Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA) in 2006.
Klíčová slova: lékaři; IT/ICT odborníci; trh práce; monitorování; trendy zaměstnanosti; migrace pracovní; výdělková motivace pracovní migrace

Klíčová slova v angličtině: doctors; IT/ICT professionals; labor market; monitoring needs; employment trends; labour migration; earnings motivations for labour migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Poznámka:  The risk the outflow of doctors and IT/ITC specialists from the Czech Republic to other countries. - ISBN 978-80-87007-47-1 (angl. verze)
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Migrační tendence českých lékařů. [Migration Trends of Czech Physicians.]. / Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Jana Vavrečková - In: Časopis lékařů českých. - ISSN 0008-7335 - Roč. 147, č. 1 (2008), s. 49-54 (6 s.).

[ Hnilicová, Helena - Dobiášová, Karolína - Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Výzkum migračních tendencí lékařů v ČR byl součástí širšího projektu VÚPSV, zaměřeného na riziko äbrain drainô, které se očekávalo po přijetí ČR do EU. Lékaři byli vytipováni jako potenciálně velmi riziková skupiny. Cílem studie bylo zjistit, jak velká část lékařů uvažuje o migraci, do jaké míry je odchod lékařů do zahraničí reálný, jaké jsou příčiny uvažované migrace a které země jsou nejčastějším cílem. Metody a výsledky.
 
Anotace v angličtině:  Empirical study on the migration trends in the Czech Republic was a part of the larger research project run by the RILSA. The physicians were identified as a high risk professional group from the point of view of ôbrain drainö which was expected after accession of the CR to the EU. To identify how many of the Czech physicians consider migration during their professional life, the probability of the implementation of the migration intention, the most frequent destination countries and push-pull migration factors. Methods and results.
Klíčová slova: lékaři; migrace odborníků; záměry migrační; push-pull faktory; země určení

Klíčová slova v angličtině: doctors; migration intent; push-pull factors; destination countries; migration barriers
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  indexovaný časopis
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí. : Závěrečná zpráva projektu 1J 019/04 DP2. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř, Ludvík Michalička, Dušan Drbohlav, Jakub Musil - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 114 s. - ISBN 978-80-7416-013-4

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo - Michalička, Ludvík - Drbohlav, Dušan - Musil, Jakub ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje výsledky řešení grantového projektu (2004-2008), jehož cílem bylo ověřit, zda současné společenské a ekonomické podmínky vyvolají hromadnější odchod odborníků z České republiky, v jakém pravděpodobném rozsahu, v kterých odvětvích, oborech a profesích. V úvodní části je analyzován zkoumaný problém z hlediska cílů řešeného projektu a výsledků řešení v jednotlivých etapách. Vlastní zpráva se skládá ze dvou částí - teoretické analýzy fenoménu brain drain a analýzy rizik migrace odborníků pro Českou republiku. Těžiště zprávy spočívá v druhé části, která shrnuje metodologické přístupy řešení a výsledky řešení ve čtyřech základních kapitolách. Jde o o poznatky o stavu a vývoje poptávky po terciálně vzdělané pracovní síle na českém a evropském trhu práce, o syntetické výsledky statistických analýz migračně rizikových skupin odborníků, o výsledky terénních šetření migračních postojů sledovaných odborníků a analýzu příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí (vybraných státech EU). Zprá
va vyúsťuje v závěry a doporučení pro státní, veřejnou a výzkumnou sféru.
 
Anotace v angličtině:  This study summarizes the results of the above grant project (2004-2008), which was aimed at the verification of whether the present social and economic conditions would cause a further mass leaving of professionals from the Czech Republic, to what extent, in which industries, fields and professions. In the introductory part the researched problem is analysed according to the aims of the project and results of individual stages. The research report consists of two parts - a theoretical analysis of the brain drain phenomenon and an analysis of the risks of the migration of professionals for the CR. The main results of the report are contained in the second part, which summarizes the methodological approaches of the report and the results in four basic chapters. This part provides information on the status and development of demand for the highly skilled labour force in Czech and European labour markets, the synthetic results of the statistical analysis of the migration of risk groups of professionals, the resu
lts of field surveys of the views of migration of the monitored professionals and an analysis of income motivation for the work of Czech professionals abroad (in chosen countries of the EU). The report leads on to conclusions and recommendations for the state and the public and research sector.
Klíčová slova: migrace odborníků; motivace příjmová; potenciál migrační; lékaři; IT/ICT odborníci

Klíčová slova v angličtině: foreign migration of professionals; requirements of the labour market concerning highly qualified professionals; migration of risk groups of professionals; income motivation; potential foreign migration of doctors; IT/ICT professionals; technical engineers and studying graduates for doctorates
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zdroje lidského kapitálu vybraných skupin terciárně vzdělaných českých odborníků a riziko jejich zahraniční migrace. [Sources of human capital of certain groups of Czech experts possessing tertiary education and the risk of their migration abroad.]. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř, Ludvík Michalička, Jakub Musil - In: Reprodukce lidského kapitálu. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 18 s..

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo - Michalička, Ludvík - Musil, Jakub ]

Akce: Praha, 15.12.2008, CST Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek obsahuje ekonometrické a sociometrické metody a poznatky několikaletého výzkumu rizik migrace vybraných skupin odborníků (lékaři, odborníci IT/ICT, inženýři - technici) z ČR za prací do zahraničí. Analýza se opírá o identifikaci skupin odborníků nejvíce poptávaných na trhu práce EU, o model pravděpodobné nabídky a poptávky těchto skupin v ČR do roku 2012, o rozbor postojů cca 1 150 respondentů k pracovní migraci do zahraničí a o aktuální míru výdělkové motivace k migraci. Studie vyúsťuje v tyto nejvýznamnější poznatky: v ČR převyšuje u analyzovaných odborníků poptávka nabídku, tím se migrační potenciál snižuje (tak působí i sbližování výdělkových úrovní); respondenti převážně deklarují záměr dočasného pracovního pobytu v zahraničí; největší intenzita potencionálního odchodu do zahraničí je zjišťována u lékařů.
 
Anotace v angličtině:  The paper contains econometric and sociometric methods and findings from many years of research on the risks of migration of certain groups of experts (doctors, IT/ITC experts, engineers - technicians) from the CR abroad. The analysis relies on the identification of groups of experts that are the most sought after in the EU job market, on models of probable supply and demand of these groups in the CR up to 2012, on a study of the position of approximately 1 150 respondents to work-related migration abroad, and on the current extent of earnings-related motivation to migrate. The study arrives at these most significant findings: in the Czech Republic, supply exceeds demand in respect of the analysed experts, which fact decreases the migration potential (the convergence of earning levels has the same effect); respondents predominantly declare that they intend to work abroad temporarily; and the greatest intensity of potential migration abroad is found to be with doctors.
Klíčová slova: trh práce; vysoce kvalifikovaní odborníci; nabídka a poptávka; emigrace; lékaři; IT/ICT odborníci; inženýři-technici; postoje a motivace k práci v zahraničí

Klíčová slova v angličtině: labour market; highly skilled labour force; supply and demand; emigration; doctors; IT/ICT professionals; engineers-techniciansĘ; position on working and motivation to work abroad
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Poznámka:  sig: Do 1495
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Působení fenoménu brain drain v ČR a výdělková motivace odborníků k práci v zahraničí. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 73 s. - ISBN 978-80-7416-049-3

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem práce je ověřit rozsah působení fenoménu brain drain v ČR a jeho podmíněnosti. Těžiště práce tvoří dotazníková šetření migračních postojů čtyř vytipovaných migračně rizikových skupin odborníků (lékaři, IT/ICT specialisté, techničtí inženýři z podnikatelského výzkumu a studující doktorandi). Výsledky čtyř dotazníkových průzkumů jsou analyzovány ve vztahu k šetření migračních postojů celkové české populace i z hlediska rozdílů migračního sklonu jednotlivých skupin odborníků navzájem. Nedílnou součástí práce je analýza příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí, kde je porovnáván diferenciál mezi výdělky sledovaných odborníků v ČR, Německu, Rakousku, Velké Británii a Irsku a na základě toho odvozena intenzita výdělkové stimulace pro práci v zahraničí. Práce je doplněna statistickou analýzou vývoje počtu sledovaných odborníků na českém trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to scrutinise the extent of human capital flight from the CR and its contributing factors. The core of the work draws on a questionnaire-based survey of the migration attitudes of four groups of experts identified as being susceptible to migration. The results of the 4 questionnaires are analysed in relation to a survey of the migration attitudes of the Czech population as a whole and from the perspective of differences between the groups of experts in their inclination to migrate. Another integral part of the work is an analysis of the income motivation for Czech experts to work abroad, where the differential between the earnings of the experts under scrutiny in the CR, FRG, Austria, UK and Ireland is compared as the basis for a deduction of the intensity of the earnings stimulation to work abroad. The work is complemented by a statistical analysis of the development of the number of the experts under scrutiny on the Czech labour market.
Klíčová slova: zahraniční pracovní migrace; terciárně vzdělaná pracovní síla; lékaři; IT/ICT odborníci; doktorandi; vývojáři z podnikatelského sektoru; postoje a motivace k práci v zahraničí; výdělková úroveň; brain drain

Klíčová slova v angličtině: international labour migration; experts with tertiary education; doctors; IT/ICT professionals; doctorate students; private sector developers; attitudes and motivation to migration; earnings level; brain drain
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  The Effect of Brain Drain in the Czech Republic and Earnings Motivation for Qualified Specialists to Work Abroad. - anglická verze
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The Effect of Brain Drain in the Czech Republic and Earnings Motivation for Qualified Specialists to Work Abroad. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - Prague: RILSA, 2009. - 74 s. - ISBN 978-80-7416-050-9

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem práce je ověřit rozsah působení fenoménu brain drain v ČR a jeho podmíněnosti. Těžiště práce tvoří dotazníková šetření migračních postojů čtyř vytipovaných migračně rizikových skupin odborníků (lékaři, IT/ICT specialisté, techničtí inženýři z podnikatelského výzkumu a studující doktorandi). Výsledky čtyř dotazníkových průzkumů jsou analyzovány ve vztahu k šetření migračních postojů celkové české populace i z hlediska rozdílů migračního sklonu jednotlivých skupin odborníků navzájem. Nedílnou součástí práce je analýza příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí, kde je porovnáván diferenciál mezi výdělky sledovaných odborníků v ČR, Německu, Rakousku, Velké Británii a Irsku a na základě toho odvozena intenzita výdělkové stimulace pro práci v zahraničí. Práce je doplněna statistickou analýzou vývoje počtu sledovaných odborníků na českém trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to scrutinise the extent of human capital flight from the CR and its contributing factors. The core of the work draws on a questionnaire-based survey of the migration attitudes of four groups of experts identified as being susceptible to migration. The results of the 4 questionnaires are analysed in relation to a survey of the migration attitudes of the Czech population as a whole and from the perspective of differences between the groups of experts in their inclination to migrate. Another integral part of the work is an analysis of the income motivation for Czech experts to work abroad, where the differential between the earnings of the experts under scrutiny in the CR, FRG, Austria, UK and Ireland is compared as the basis for a deduction of the intensity of the earnings stimulation to work abroad. The work is complemented by a statistical analysis of the development of the number of the experts under scrutiny on the Czech labour market.
Klíčová slova: zahraniční pracovní migrace; terciárně vzdělaná pracovní síla; lékaři; IT/ICT odborníci; doktorandi; vývojáři z podnikatelského sektoru; postoje a motivace k práci v zahraničí; výdělková úroveň; brain drain

Klíčová slova v angličtině: international labour migration; experts with tertiary education; doctors; doctorate students; IT/ICT professionals; private sector developers; attitudes to the foreign labour migration; earnings level; brain drain
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Působení fenoménu brain drain v ČR a výdělková motivace odborníků k práci v zahraničí. - česká verze
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The risk the outflow of doctors and IT/ITC specialists from the Czech Republic to other countries. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř, Ludvík Michalička, Drahomíra Fischlová - Praha: RILSA, 2007. - s. - ISBN 978-80-87007-47-1

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo - Michalička, Ludvík - Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Kvalifikovaní odborníci jsou požadováni ve všech vyspělých ekonomikách světa a význam kvalifikace má všeobecně zvyšující se tendenci. Přes relativně vysokou míru nezaměstnanosti pociťuje řada zemí nedostatek kvalifikovaných odborných sil. Všeobecně žádáni jsou zejména uchazeči o moderní technické obory informační a komunikační technologie a rovněž vysoká poptávka je po celé škále zdravotnických profesí. Publikace zahrnuje základní, souhrnné poznatky za obě sledované skupiny odborníků a některé vybrané výsledky terénního šetření lékařů a zaměstnanců IT/ICT oboru. Výzkumné aktivity byly realizovány ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) v roce 2006.
 
Anotace v angličtině:  Qualified Professionals are in demand in all of the world's developed economies, and qualifications in general are becoming more important. Despite relatively high levels of unemployment many countries are suffering from a lack of qualified Professionals. Job seekers in modern information and communications technologies are particularly in demand, and there is also high demand for the full range of medical professions. The publication includes fundamental aggregate information on both groups of professionals monitored, and selected results from field surveys of doctors and IT/ICT workers. Research work was carried out by the Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA) in 2006.
Klíčová slova: lékaři; IT/ICT odborníci; trh práce; monitorování; trendy zaměstnanosti; migrace pracovní; výdělková motivace pracovní migrace

Klíčová slova v angličtině: doctors; IT/ICT professionals; labour market; monitoring needs; employment trends; labour migration; earnings motivations for labour migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Poznámka:  Riziko odlivu lékařů a odborníků IT/ICT z České republiky do zahraničí. - ISBN 978-80-87007-50-1. - česká verze
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: role profesní socializace [Collaboration between social workers and physicians: impact of professional socialization]. / Jana Havlíková - In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332 - č. 13 (2018),

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Spolupráci mezi lékaři a sociálními pracovníky jsme zkoumali v rámci agendy příspěvku na péči (PnP). V kontextu zjištění Kuzníkové, která se jako jedna z mála věnuje tématu sociální práce ve zdravotnictví v ČR, lze jednoznačně říci, že právě agenda PnP, resp. oblast posuzování závislosti žadatele na pomoci druhé osoby je prostorem, kde se v současné době v českém prostředí spolupráce mezi lékařem a sociálním pracovníkem uplatňuje co do počtu zapojených odborníků v největším rozsahu.
 
Anotace v angličtině:  The multidisciplinary cooperation between physicians and social workers was explored within the agenda on care allowance (CA). In the context of the findings of Kuzníková, who is one of the few experts on the topic of social work in health care in the Czech Republic, we can definitely say that currently the CA agenda, specifically the area of the assessment of the applicant's dependence on the assistance of other person, is an area where the cooperation between the physicians and the social workers applies in the largest extent in the Czech Republic.
Klíčová slova: multidisciplinarita; pracovníci sociální; lékaři; příspěvek na péči

Klíčová slova v angličtině: multidisciplinarity; social workers; physicians; care allowance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020037 Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT