Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vývoj invalidity v ČR a ve vybraných zemích EU. [Trends in disability in the Czech Republic and selected countries of theEuropean Union.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - Praha: VÚPSV, 2002. - 84 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumný projekt se zabývá vývojem invalidizace v ČR v letech 1997-2001 v časové řadě a v mezinárodním srovnání. Co do počtu nově přiznaných invalidních důchodů zaujímá ČR podle údajů WHO zhruba střední místo mezi srovnatelnými evropskými zeměmi. Přesto OECD opakovaně upozorňuje na příliš vysoký počet vyplácených invalidních důchodů na 100000 obyvatel. Příčinu tohoto jevu je možno vidět především v tom, že - na rozdíl od srovnávaných zemí - v ČR nedochází k automatické konverzi plného invalidního důchodu v důchod starobní. Projekt se dále zabývá příčinami invalidizace v ČR v letech 1997-2001 podle jednotlivých kapitol Mezinárodní klasifikace nemocí - 10.revize. Všechny skupiny jsou sledovány podle pohlaví a věkových skupin. U čtyř skupin diagnóz s nejvyšší četností (skupina 2.,5.,9. a 13.) jsou nově přiznané plné i částečné invalidní důchody posuzovány i podle jednotlivých diagnóz. Součástí je i pohled posudkového lékaře a odborných lékařů specialistů. Práce dále hodnotí možnosti přínosu Mezinárodní klas
ifikace funkční schopnosti, disability a zdraví pro posudkovou službu. V závěrečné části projekt podrobněji srovnává výši invalidity v ČR a ve vybraných zemích EU (Belgie, Francie, Německo) a to jak z hlediska právních podmínek, tak - v případě jejich kompatibility- i prostřednictvím statistických ukazatelů.
 
Anotace v angličtině:  The research project deals with the development of disability pensions in the Czech Republic from 1997 till 2001 in comparison with foreign countries. Regarding newly awarded disability pensions, Czech Republic ranks, according to WHO, approximately in the middle among comparable European countries. Regardless, OECD repeatedly notes too high number of paid disability pensions per 100,000 residents. This situation can be attributed to the fact that - unlike in compared countries - full disability pensions in the Czech Republic are not automatically converted to old age pensions. Research project further deals with reasons for newly awarded disability pensions in the Czech Republic from 1997 till 2001, according to the 10th revision of International Classification of Diseases. All groups are categorised according to sex and age group. The four most common groups of diagnoses (groups 2, 5, 9 and 13) are further divided according to individual diagnoses. An opinion of a specialist and approving physician is inclu
ded. Research project further evaluates possible contributions of International Classifications of Functional Abilities, Disabilities and Health for disability approval process. Project concludes with more detailed comparison of the level of disability between the Czech Republic and selected countries of the European Union (Belgium, France, Germany) according to legal conditions and available statistics.
Klíčová slova: postižení; invalidita; důchod invalidní; lékařství posudkové

Klíčová slova v angličtině: handicapped persons; disability; disability pension; approval process
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rozdílné pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči [Different views of social workers and Medical Assessment Serviceĺs doctors on the role of social workers within the process of Care Allowance administration]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 171 s. - ISBN 978-80-7416-098-1

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Prostřednictvím analýzy dat shromážděných v rámci kvalitativních případových studií výkonu agendy příspěvku na péči (PnP) ve třech typově odlišných správních územích (krajské město, bývalé okresní město, obec s rozšířenou působností) jsme usilovali o porozumění procesu řízení o přiznání PnP. Soustředili jsme se zejména na to, jak jsou role jednotlivých aktérů v procesu řízení o PnP konstruovány, vykonávány a jak probíhá spolupráce mezi těmito aktéry. Pozornost byla rovněž věnována otázce, v čem stávající pojetí role sociálního pracovníka v tomto procesu podporuje zvládání životní situace příjemce PnP a v čem naopak zvládání životní situace brání. Ukázalo se, že spolupráce zejména mezi sociálními pracovníky a posudkovými lékaři je obtížná kvůli nedostatečnému pochopení a uznání odlišných perspektiv (sociální vs. medicínský pohled) těchto aktérů. A dále, pomoc, kterou sociální pracovníci žadatelům a příjemcům PnP běžně poskytují, je značně limitovaná, potenciál sociální práce tak zůstává často nevyužit. Doporuč
ení směřující k řešení těchto potíží jsou součástí studie.
 
Anotace v angličtině:  Using qualitative case study methodology we aimed to understand the process of Care Allowance administration in depth. Above all we focused on the construction and pursuance of the roles of social workers and doctors within the process as well as on the analysis of their cooperation. Moreover, special attention was paid to the question, whether and how the activity of social workers helps Care Allowance claimants and receivers to cope with their difficult life situation. Findings of the research suggest that the cooperation between the main actors of the process, i.e. social workers and Medical Assessment Serviceĺs doctors, is often hampered by mutual misunderstanding of the different viewpoints of social work and medicine on the reduced self-sufficiency and on the goal of the Care Allowance itself. Further, social workers working within the agenda of Care Allowance often act more as clerks than social workers; therefore their help to the Care Allowance claimants and receivers is severely limited.
Klíčová slova: příspěvek na péči; práce sociální; pracovníci sociální; služba posudková; lékařství posudkové

Klíčová slova v angličtině: care allowance; social work; social workers; Medical Assessment Service; qualitative case study
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC4/2011 Role sociálního pracovníka, ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Pohled sociálních pracovníků agendy příspěvku na péči a posudkových lékařů na vybrané aspekty stávající posudkové praxe v příspěvku na péči [Overview of social workers and assessment doctors in the care allowance agenda with respect to selected aspects of existing assessment practice concerning the care allowance]. / Olga Hubíková, Jana Havlíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 5 (2017), s. 20-26 (7 s.).

[ Hubíková, Olga - Havlíková, Jana ]

Anotace:  V roce 2016 proběhl výzkumný projekt TB05MPSV007 zaměřený na posudkovou praxi v agendě příspěvku na péči (dále jen "PnP") s cílem navrhnout variantní řešení posuzování nároku na PnP, který by vedl k posílení multidisciplinarity v posudkové praxi. Zadavatelem projektu i uživatelem jeho výstupů je MPSV. Projekt byl realizován brněnským týmem VÚPSV, v. v. i. Souhrnná informace o cílech projektu, způsobu vymezení základních pojmů, postupu řešení a realizovaných výzkumných činnostech a o hlavních výstupech z projektu, byla předmětem samostatného textu.
 
Anotace v angličtině:  In 2016, the TB05MPSV007 research project was conducted focusing on assessment practice in the care allowance agenda with the aim of proposing solution variants for the assessment of eligibility to claim the care allowance that will lead to the strengthening of the multi-discipline approach in assessment practice. The Ministry of Labour and Social Affairs commissioned the project and will make use of the results. The project was conducted by the Brno team of VÚPSV/RILSA. Summary information on the objectives of the project, the way in which the basic concepts were defined, the realisation process, the research conducted and the main outputs of the project are covered in a separate text.
Klíčová slova: služba posudková; pracovníci sociální; příspěvek na péči; lékařství posudkové; projekty

Klíčová slova v angličtině: assessment of disability; social workers; care allowance; assessment of disability medicine; project
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči [Cooperation between social workers and doctors: an example of assessment process of the care allowance]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-308-1

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  V současné době se v českém prostředí spolupráce mezi lékařem a sociálním pracovníkem v největším rozsahu, co do počtu zapojených odborníků, uplatňuje v rámci agendy příspěvku na péči (PnP). Spolupráce mezi posudkovými lékaři a sociálními pracovníky při řízení o PnP započala v roce 2007. Cílem monografie je po sedmi letech této spolupráce, neboť monografie vychází z kvalitativních dat sesbíraných v roce 2014 v rámci projektu Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči (TD020037), z perspektivy sociální práce jednak zanalyzovat, jaký typ víceoborové spolupráce byl v této agendě postupně ustaven, a dále rozpoznat faktory, které tuto spolupráci ovlivňují a alespoň částečně porozumět jejich (vzájemnému) působení. Výsledky provedených rozborů naznačují, že typ interakcí, které probíhají mezi oběma obory a odborníky v rámci řízení o PnP má nejblíže k multidisciplinárnímu modelu s prvky interdisciplinarity. Současně je zřejmé, že spolupráci mezi posudkovými lékaři a sociáln
ími pracovníky ovlivňuje řada faktorů, přičemž jedním z nejvýraznějších se jeví být nereflektovaná profesní socializace a odborná perspektiva zapojených odborníků. V závěru navrhujeme postup, kterým by bylo možné vliv tohoto faktoru usměrnit.
 
Anotace v angličtině:  Currently in the Czech environment cooperation between doctor and social worker has been realised to the greatest extent, in the number of participating experts, in the context of agenda on Care Allowance (CA). Cooperation between the doctors of Medical Assessment Service and social workers at the local branches of the Czech Employment Office in the eligibility assessment process of the CA began in 2007. The study is embedded in social work perspective. The aim of this study is after seven years of this cooperation, as the study is based on qualitative data collected in 2014 during research project "Utilisation of information gathered via social investigation for the purpose of comprehensive social work with the Care Allowance claimantsö (TD020037), to analyse what type of multidisciplinary cooperation has been established in this agenda, and simultaneously to recognize the factors that affect this cooperation. The results of the analyses indicate that the type of interactions that take place between the two
disciplines and experts under the CA eligibility assessment has the closest to a multidisciplinary model with elements of interdisciplinarity. At the same time it is clear that collaboration between the assessing doctors and social workers, is influenced by many factors, one of the most important seems to be the unreflected professional socialization and professional perspectives of involved experts. In Conclusion, we propose a procedure by which it would be possible to regulate the influence of this factor.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; lékařství posudkové; příspěvek na péči; spolupráce víceoborová; faktory ovlivňující; metodologie kvalitativní; ČR

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; care allowance; multidisciplinary collaboration; Medical Assessment Service; affecting factors; qualitative methodology; Czech Republic
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020037 Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAV

Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvěk na péči - analýzy a doporučení: Podklad pro Hneleg [Multidisciplinarity in the assessment of entitlement to care allowance - analyzes and recommendations: Resources for Hneleg]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 86 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Hlavní výsledek
Analýza kausuistik
Sekundární analýza: rozbor podmínek a charakteristik stávající praxe posuzování stupně závislosti v řízení o příspěvek na péči z hlediska víceoborové spolupráce
Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření posudkových lékařů
Příprava lékařských podkladů pro potřeby posouzení stupně závislosti a role praktických lékařů v příspěvku na péči
Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření pracovníků agendy příspěvku na péči
Focus Group
Analýza zahraniční posudkové praxe: Rakousko
Analýza zahraniční posudkové praxe: Slovensko
Analýza zahraniční posudkové praxe: Anglie

Anotace:  S využitím kvantitativních a kvalitativních výzkumných technik byly získány poznatky o možnostech uplatňování multidisciplinárního (MTD) přístupu v posuzování nároku na příspěvek na péči (PnP) zejména se zřetelem na možnost využití odbornosti sociální práce v této oblasti a s ohledem na funkci PnP ve vztahu k různým cílových skupinám žadatelů o /příjemců PnP. Výstup obsahuje: I. analýzu stávající posudkové praxe v ČR s důrazem na stávající možnosti realizace MTD přístupu; vliv platné legislativy na koncept MTD posouzení nároku na PnP; identifikaci rizik stávající posudkové praxe ve vztahu k možnosti uplatnění MTD přístupu; identifikaci a analýzu dopadů rizik stávající posudkové praxe na různé typy žadatelů/příjemců PnP; II. doporučení inovovaného způsobu posouzení stupně závislosti u PnP k posílení prvku MTD v posudkové praxi, III. analýza oblastí, u nichž lze v souvislosti se zavedením navrhovaných inovací očekávat zvýšené náklady a také úspory či benefity.
 
Anotace v angličtině:  A wide range of research techniques were employed to gain knowledge of multidisciplinary (MTD) approach in the Care Allowance (CA) eligibility assessment in relation to the application of social work expertise and regarding the purpose of CA in connection with different target groups of CA claimants/ beneficiaries. The main result includes : I. analysis of current CA eligibility assessment practice in the CR considering current possibilities of applying a MTD approach; effect of valid legislation on the concept of MTD CA eligibility assessment in current practice; identifying current practice risks in terms of the application of full MTD approach; an analysis of the impact of the identified risks on the different claimants target groups. II. recommendations of innovative way of CA eligibility assessment aimed at the strengthening of the MTD principles in the assessment process III. Analysis of areas of expectable costs and benefits of the implementation of the proposed innovation.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; lékařství posudkové; služba posudková

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; disability assessment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT