Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání IV. Rodiny po odchodu dětí. [Family and employment IV. Families after children desertion.]. / Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 67 s. - ISBN 978-80-87007-64-8

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání vazeb mezi postoji a životními hodnotami a strategiemi i reálným chováním ženatých/vdaných osob ve věku 45-60 let, které mají děti, jež se již osamostatnily. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání. Zpráva je členěna do pěti hlavních tématických kapitol. První část (2. kapitola) se věnuje samostatně životním hodnotám a postojům. Ve třetí kapitole je zjišťována jejich současná životní situace zejména z hlediska rodinné situace a partnerských vztahů, ekonomického postavení, příjmové a materiální situace, účasti na dalším vzdělávání a z hlediska zdravotního stavu. Analýza je dále zaměřena na naplnění rodičovských plánů, skloubení pracovních povinností s péčí o rodinu a na otázky přípravy na stáří. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události vytvářet napětí, příp. bariéry uskutečňování životních cílů. Závěrečná kapitola porovnává zkušenosti a názory osob ve starším středním věku na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is a description of real behaviour and values, attitudes and strategies of Czech married men and women aged 45-60 years who have children who have already become independent and head their own household. We stressed both the sphere of family, work and education independently and in their interactions. The study is divided into 5 main chapters. Firstly (2. chapter) we pay attention to interviewed peopleĺs values and attitudes. Third chapter describes their current partnership situation, economic activity, income, further education and health state. The analysis also describes fulfilment of parental plans, possibilities of work-life balance and future plans for old-age. The fifth chapter deals with barriers and events which could cause some tensions in life. Finally we analyze experiences and attitudes towards family and social policy measures.
Klíčová slova: rodina; deti; vzdělanost; hodnoty životní; strategie životní; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní); lidé starší

Klíčová slova v angličtině: family; children; work; education; values; life strategies; family policy; social policy; family (life) cycle; older people
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

"My jsme si stáří nezavinili, čeká to každýho..." : Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - Praha: ŽIVOT 90, 2008. - 90 s. - ISBN 978-80-254-3808-4

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Anotace:  Publikace se věnuje závěrům výzkumného projektu Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. Výsledky kvalitativních skupinových rozhovorů na téma povahy diskriminace a možností její prevence.
Klíčová slova: diskriminace věková; ageismus; lidé starší; skupiny cílové

Klíčová slova v angličtině: age discrimination; ageism; older people; target groups
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

HELPS - Housing and Social Care for the Elderly in Central Europe: WP3 Main Findings Report [HELPS - Bydlení a sociální péče o seniory ve střední Evropě: WP3 hlavní zjištění]. / Jana Havlíková, Martina Mikeszová, Štěpánka Pfeiferová, Tomáš Dvořák, Martin Lux, Petr Sunega - Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciece CR, 2013. - 166 s. - ISBN 978-80-7330-233-7

[ Havlíková, Jana - Mikeszová, Martina - Pfeiferová, Štěpánka - Dvořák, Tomáš - Lux, Martin - Sunega, Petr ]

Anotace:  Tato zpráva představuje výsledky společné výzkumné činnosti prováděné v rámci projektu HELPS ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), realizovaného prostřednictvím programu EU územní spolupráce CENTRAL EUROPE spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato zpráva představuje hlavní výsledky výzkumné části projektu HEPLS (Work Package 3). Na pozadí popisu celého projektu a jeho cílů, metodologie a předpokladů prezentuje hlavní závěry z komparativní studie kontextuálních faktorů ovlivňujících zavádění inovací v rámci bydlení a sociální péče zaměřené na seniory a ohrožené osoby v osmi zemích střední Evropy.
 
Anotace v angličtině:  This report presents the results of the joint research activity conducted within the framework of the HELPS Project ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), implemented through the EU Territorial Cooperation CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund. This report represents one of the main outcomes from the research part of the HELPS project (Work Package 3) and it describes the background of the whole project and its objectives, methodology and the assumptions of the research, and it presents the main findings from a comparative study of the contextual factors and best innovative practices in eight central European countries.
Klíčová slova: bydlení; péče domácí; lidé starší; lidé zranitelní; Evropa střední; města

Klíčová slova v angličtině: housing; home-care; older people; vulnerable people; central Europe; cities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

HELPS: WP3 - Catalogue of Practices [HELPS: WP3 ľ Katalog praxí]. / Jana Havlíková, Martina Mikeszová, Štěpánka Pfeiferová, Tomáš Dvořák, Martin Lux, Petr Sunega - Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciece CR, 2013. - 202 s. - ISBN 978-80-7330-232-0

[ Havlíková, Jana - Mikeszová, Martina - Pfeiferová, Štěpánka - Dvořák, Tomáš - Lux, Martin - Sunega, Petr ]

Anotace:  Tato publikace představuje výsledky společné výzkumné činnosti prováděné v rámci projektu HELPS ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), realizovaného prostřednictvím programu EU územní spolupráce CENTRAL EUROPE spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento katalog inovativních postupů v oblasti bydlení a péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které jsou uplatňovány v různých městech střední Evropy, je jedním z hlavních výsledků výzkumné části projektu HEPLS (Work Package 3).
 
Anotace v angličtině:  This report presents the results of the joint research activity conducted within the framework of the HELPS Project ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), implemented through the EU Territorial Cooperation CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund. This report represents one of the main outcomes from the research part of the HELPS project (Work Package 3) and it presents a catalogue of innovative practices in housing and care for the elderly and people with disabilities in Central European cities.
Klíčová slova: bydlení; péče domácí; lidé starší; lidé zranitelní; Evropa střední; města; praxe inovativní

Klíčová slova v angličtině: housing; home-care; older people; vulnerable people; central Europe; cities; innovative practices
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  nezadaávat do RIV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Zjišťování situace osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím konceptu zaměstnatelnosti [Identification of the Situation of Disadvantaged Groups in the Labour Market through the Concept of Employability]. / Pavel Horák, Markéta Horáková - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 47, č. 5 (2015), s. 451-473 (23 s.).

[ Horák, Pavel - Horáková, Markéta ]

Anotace:  V tomto článku autoři tvrdí, že koncept zaměstnatelnosti může být úspěšně použit pro identifikaci silných a slabých stránek osob znevýhodněných na současných trzích práce (jako jsou absolventi, zdravotně postižení, starší lidé, atd.) 1) Stručně představují koncept zaměstnatelnosti ve čtyřech dimenzích, které již diskutovali: lidský a sociální kapitál, adaptabilita a flexibilita, profesní identita a institucionální podmínky na trhu práce. Ve zbývajícím textu aplikují koncept zaměstnatelnosti v případové studii lokálního projektu zaměřeného na zvyšování zaměstnatelnosti a hledání zaměstnání pro jeho nezaměstnané účastníky.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we assert the concept of employability can be successfully used for identification of strengths and weaknesses of people disadvantaged in contemporary labour markets (such as graduates, disabled, older people, etc.). Firstly we briefly present and operationalize the concept of employability in four dimensions we have already discussed earlier: human and social capital, adaptability and flexibility, career identity, and institutional conditions on labour market. In the remaining text we apply the concept of employability in the case study of a local project aimed at increasing the employability and finding a job for its unemployed participants.
Klíčová slova: zaměstnatelnost; osoby obtížně umístitelné; lidé starší; postižení; kapitál lidský; kapitál sociální; adaptace; flexibilita; identita profesní

Klíčová slova v angličtině: employability; disadvantages goups in labour market; older people; people with disabilities; human capital; social capital; adaptability; flexibility; career identity; contextual dimension of employability; ESF projects
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  nezadávat do RIV za VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT