Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. [The Developments of the Czech Social Policy with Emphasis on Lisbon Strategy Agenda.]. / Tomáš Sirovátka, Václav Kulhavý, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová, a kol. - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 154 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit celkový vývoj české sociální politiky s důrazem na ty její vybrané oblasti, které souvisejí s řešením aktuálních problémů sociální politiky, vyvolaných nejnovějšími sociálními změnami - tak jak jsou akcentovány v aktuální agendě sociální politiky Evropské unie v rámci tzv. Lisabonské strategie. Studie identifikuje podobnosti i odlišnosti národního přístupu ČR k řešeným problémům ve srovnání se zeměmi EU. Studie se nejprve věnuje celkovému zaměření sociální politiky, dále opatřením k řešení sociálního vyloučení a chudoby a sociálnímu začleňování, za třetí problémům a politice v oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti s přihlédnutím k otázkám kvality práce a konečně otázce rovných šancí žen na trhu práce a harmonizaci rodiny a práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is to assess the overall developments of the Czech social policy, with emphasis on those areas which are linked to the actual problems of social policy which stem from the newest societal changes - as they are accentuated within the framework of the current EU social policy agenda. The study identifies the simi-larities as well as specificities and differences of the Czech national approach to the problems to be solved, in comparison with other EU countries. First, the study pays attention to the direction of the overall developments of social policy, then, to the issue of solving social exclusion and poverty problems and of social inclusion, third, to the problems of unemployment and employment policy with respect to the issue of job quality, and lastly, to the issue of inclusion of women into the labour market and to family - work balance/harmonization.
Klíčová slova: ČR; EU; politika sociální; změny společenské; Lisabonská strategie; začleňování sociální; sladění rodinného a prac. života; harmoniazce

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social policy; societal changes; social policy agenda; Lisbon Strategy Agenda; soical inclusion; family - work balance; harmonization
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociálně-ekonomické souvislosti vývoje zaměstnanosti v počátečním období členství v ČR v EU. [Social and economic connections of employment development in initial period of the CR membership in the EU.]. / Jaromíra Kotíková, Zdeněk Karpíšek, Magdalena Kotýnková, Danica Krause, Jan Vlach - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 28-69.

[ Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotýnková, Magdalena - Krause, Danica - Vlach, Jan ]

Anotace:  Vstupem do EU se Česká republika zapojí do realizace programových cílů lisabonské strategie, která sleduje vazby mezi ekonomickým rozvojem, zaměstnaností a sociální soudržností. Před ČR stojí problémy klesající míry zaměstnanosti, rozdílů mezi regionálními trhy práce a racionalizace na podnikové úrovni.
 
Anotace v angličtině:  After the access to the EU Czech Republic will join in implementation of programme aims of Lisbon strategy focused on connections between economic development, employment and social cohesion. There are problems in CR with decreasing employment rate, differences between regional labour markets and redeployment in companies.
Klíčová slova: integrace evropská; rozvoj sociální; politika hospodářská; politika zaměstnanosti; trh práce; soudržnost sociální; Lisabonská strategie

Klíčová slova v angličtině: European integration; social development; economic policy; employment policy; labour market; social cohesion; Lisbon strategy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT