Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mainstreaming Social Inclusion. National Report for the Czech Republic. [Mainstreaming sociálního začleňování. Národní zpráva za Českou republiku.]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 41 s.

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva podává hodnocení uplatnění principu mainstreamingu sociálního začleňování ve veřejné politice v ČR. Vychází ze zjištění dotazníkového šetření 126 respondentů působících na všech úrovních veřejné správy a ve vybraných neziskových organizacích, které bylo prohloubeno kvalitativními rozhovory s 8 respondenty. Šetření proběhlo v rámci mezinárodního výzkumu Evaluation Mainstreaming Social Inclusion podpořeného grantem Evropské komise. Studie identifikuje nízký stupeň uplatnění mainstreamingu sociálního začleňování v ČR, ke kterému dochází:(a) z hlediska spektra veřejných politik; (b) z hlediska jednotlivých úrovní veřejné správy - otázky sociálního začleňování nepředstavují politickou prioritu, což je patrné zejména na regionální a lokální úrovni. Studie identifikuje klíčové bariéry (např. v oblasti koordinace, alokace zdrojů, využívání legislativy) i pozitivní faktory rozvoje mainstreamingu sociálního začleňování v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The report provides an evaluation of mainstreaming social inclusion in the public policy in the Czech Republic. It is based on a survey of 126 respondents from all levels of the public administration and from various NGOs, which was followed up by 8 qualitative inteviews. The research was conducted as a part of the international study, Mainstreaming Social Inclusion, funded by the European Commission. The study shows a low level of mainstreaming social inclusion in the Czech Republic in the following respects: (a) across the spectrum of public policies; (b) across different levels of public administration The study identifies the key barriers (e.g. in the areas of coordination, resource allocation and legislation) as well as positive factors of the development of mainstreaming social inclusion in the Czech Republic. In the second part of the report, mainstreaming social inclusion of the disabled into the Czech public policy is presented as an example of good practise.
Klíčová slova: začleňování sociální; mainstreaming; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: social inclusion; mainstreaming social inclusion; public policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mainstreaming věku jako strategie managementu populací se stárnoucí demografickou strukturou. [Age mainstreaming as a management strategy for ageing populations.]. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 76 s. - ISBN 978-80-87007-57-0

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva přináší analýzu metody mainstreamingu věku a stárnutí. Prezentuje koncept věkového mainstreamingu, nástrojů jeho implementace ve společnosti a modelové ověření této metody. Studie se věnuje především oblasti politického rozhodování, tvorby strategií vývoje a možnostem eliminace vzniku nových věkových nerovností a sociální exkluze seniorů v budoucnosti. Práce je cílena na pracovníky ve veřejné správě, manažery neziskových organizací, podnikatelské sféry tak, aby lidé v pozicích, na kterých činí zásadní rozhodnutí týkající se široké veřejnosti, dokázali koncentrovat svoji pozornost a zájem na přítomnost stále vyššího počtu seniorů ve společnosti a na jejich případné specifické potřeby. Mainstreaming věku a stárnutí je vztažen ke třem základním modelům politického rozhodování (top-down, bottom-up, model sítí) a diskuse doplněna o roli jednotlivých aktérů při vytváření a překonávání implementačních bariér. Praktická část zprávy přináší ukázky této metody, čtenář se seznámí se základními předpoklady pro zavedení nebo zahájení mainstreamingu věku a s nástroji, kterých by v rámci mainstreamingu mělo být užito. K nim jsou řazeny analytické metody, metody vzdělávací, metody konzultační a metody umožňující participaci při tvorbě politik a programů. Manuál zahrnuje i indikátory úspěšné implementace mainstreamingu - zabývá se měřením kvality života seniorů a měřením úspěšnosti politických programů.
 
Anotace v angličtině:  The report presents analysis of mainstreaming methodology for age and ageing. It deals with concept of age mainstreaming, implementation tools and model testing of the method. The study addresses mainly the process of policy decision, strategy development and possible elimination of new age disparities and social exclusion of older people in the future. It is intended for public administrators, NGOĺs, as well as business sector management, so that their key decisions can be led and informed by the fact of population ageing, with regard of the possible specific needs of growing older population segment. Mainstreaming of age and ageing is in this paper connected to three basic models of policy decision making (top-down; bottom-up, and network model) and to the role of different policy actors in the implementation barriers creating as well as overcoming. The second part of the report is dedicated to introduction of practical measures and tools for the age mainstreaming, including educational, analytical, consultation and participative methods for the policy making and policy evaluation. Manual also introduces indicators of successful implementation and deals with quality-of-life measures.
Klíčová slova: mainstreaming; stárnutí; správa veřejná

Klíčová slova v angličtině: mainstreaming; age; ageing; public administration; toolkit
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mainstreaming sociálního začleňování v České republice: výzva české veřejné politice. [Mainstreaming social inclusion in the CZech Republic: Challenge to Czech public policy.]. / Miroslava Rákoczyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 9-12 (4 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Článek poskytujeĘhodnocení mainstreamingu sociálního začlenění (MSI) do veřejné politiky v České republice. Je založeno na šetření 126 respondentů ze všech úrovní veřejné správy a z různých nevládních organizací. Článek ukazuje, že sociální začlenění je zaváděno do české veřejné politiky pouze v malé míře. Sociální začlenění je obecně vnímáno pouze jako záležitost vládních politik Zatímco na centrální úrovní má MSI politickou prioritu v důsledku závazků k agendě EU, na regionálních a místních úrovních má pouze nízkou prioritu. V rámci spektra veřejných politik je MSI také nedostatečné, jelikož otázky sociálního začlenění jsou reflektovány téměř výlučně pouze úzce vymezenou sociální politikou, hlavně politikou sociálního zabezpečení a sociální péče a do určité míry i politikami zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The article provide an evaluation of mainstreaming social inclusion (MSI) into the public policy in the Czech Republic. It is based on a survey of 126 respondents from all levels of the public administration and from various NGOs. The article shows that social inclusion is mainstreamed into Czech public policy to a low extent only. Social inclusion is generally perceived as being related to governmental policies. While at the central level MSI is given political priority as a consequence of commitments to the EU agenda, at the regional and local levels it has only low priority. MSI across the spectrum of public policies is also low as social inclusion issues are reflected almost exclusively by a narrow-defined social policy, mainly by the policy of social security and social care, and to a certain extent by employment policies.
Klíčová slova: začleňování sociální; mainstreaming; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: social inclusion; mainstreaming social inclusion; public policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT