Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Šetření výdělkové nerovnosti žen a mužů v managementu. [The survey of income inequalities between women and men in management.]. / Jan Vlach - Praha: VÚPSV, 2005. - 53 s.

[ Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem šetření bylo na základě ätvrdýchô statistických dat Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva fi-nancí a Českého statistického úřadu analyzovat v podnikatelské a nepodnikatelské sféře: -přístup žen k řídícím pozicím, -mzdové a platové ocenění práce žen v managamentu, -postavení žen na trhu práce v segmentu management. Výběrový soubor zahrnoval 1/3 zaměstnanců v české ekonomice, byl tedy dostatečně representativní pro zobec-nění základních proporcí na manažerském segmentu trhu práce. Rozbor, který přihlížel k osobnostním faktorům zaměstnanců a charakteristikám zaměstnavatelů, potvrdil signály sociologických studií o výdělkové diskriminaci žen v manažerských funkcích. Zaměstnavatelé na trhu práce získávají stále více žen do managementu za relativ-ně nižší cenu ve srovnání s muži. Analýza příčin přesahuje možnosti statistické analýzy, týká se právních a sociologických disciplín.
 
Anotace v angličtině:  Aim of this quest was on the basis of ähard" Ministry of labour and social affairs, Ministry of finance and Czech statistical office data to analyze: -access of women to the executive positions, -payroll and wage evaluation of womenĺs labour effort in management, -position of women in the labour market at management segment, all in the profit and non-profit sphere. The selective set included 1/3 employees of the Czech economy, i.e. representative enough for generalization of basic proportion at managerial labour market segment. The analysis, that aimed the characteristics of employees and the employer, confirmed sociological studies signals about earnings discrimination of women at managerial functions. Employers are able to receive still more women to the managerial positions for relatively lower price in comparison with men in the labour market. The analysis of causes exceeds the possibilities of statistical analy-sis; it is concerned law and sociological disciplines.
Klíčová slova: ČR; postavení žen na trhu práce; management; ženy; mzdy; diskriminace pracovní; manažeři

Klíčová slova v angličtině: CR; access of women to the executive positions; payroll and wage evaluation of womenĺs labour effort in management; position of women in the labour market at management segment; earnings discrimination of women at managerial functions
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

I. Rovnost mužů a žen v dokumentech EU a ČR. II. Podpora vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech. III. Odměňování manažerů. Dílčí studie. [I. Equality between Men and Women in the EU Documents and in the CR. II. Promoting Balanced Participation of Women and Men in Decision-making Process. III. Managers Remuneration. Partial Analysis.]. / Mirjam Suchomelová, Drahomíra Fischlová - Praha: VÚPSV, 2006. - 26 s. - ISBN 80-87007-12-3

[ Suchomelová, Mirjam - Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  V první části je vypracován přehled právních dokumentů EU týkajících se rovnosti mužů a žen, především se zřetelem na rovné odměňování a rovné zacházení v zaměstnání. Druhá část je věnována problematice podpory vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech (nástroje EU, vývoj v této oblasti v ČR). Obsahem další části studie je implementace předpisů týkajících se rovného postavení mužů a žen v oblasti pracovního práva do českého právního řádu, především z hlediska odměňování. Závěrečné část se zabývá otázkou odměňování manažerů v České republice a zaměřuje se na právní předpisy, kterými se tato problematika řídí.
 
Anotace v angličtině:  The first part brings the review of European Union legal documents concerning equality of men and women with a special view to equal pay and equal treatment at workplace. The second part is dedicated to the issues of balanced participation of women and men in the decision-making process (the tools used by the EU, the development in this domain in the CR). The next part deals with the implementation of regulations concerning equal positions of men and women in the area of labour law into the Czech Legal Order, first of all as concerns the remuneration point of view. In the closing part the study deals with the issue of manager remuneration in the CR with a special focus on legal standards that govern this problematic.
Klíčová slova: ženy v managementu; gender; rovnost; mzdy; ženy v rozhodovacím procesu; právo pracovní; manažeři; odměňování; ČR; EU

Klíčová slova v angličtině: gender in the management; equality of men and women; equal pay; equal treatment at workplace; balanced participation in the decision-making process; labour law; manager remuneration; CR; EU
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Struktura rozdílů ve výdělcích mužů a žen v managementu. [The structure of differences in earnings of men and women in management.]. / Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 44 s. - ISBN 978-80-87007-58-7

[ Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá otázkou nerovnosti výdělku žen a mužů v managementu v České republice a podíl žen v řízení podle odvětví, řídící úrovně a typu organizací. Práce popisuje a analyzuje výdělkový rozdíl na základě pracovní pozice, osobních charakteristik a charakteristik zaměstnavatele metodu Oaxaca-Blinder. Relevantní data autor čerpá z Informačního systému o průměrném výdělku MPSV (ISPV) za léta 2000 a 2005. Z důvodu rozdílného utváření mezd a platů studie zkoumá zvlášť podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with the question of the wage divergence of men and women in management in the Czech Republic and the proportion of women in business according to sector, control level and type of organization. The study describes and analyses income divergence in terms of working position, personal characteristics and characteristics of the employer using the method Oaxaca-Blinder. The author used relevant data from the Information System on Working Conditions of the Ministry of Labour and Social Affairs for the years 2000 and 2005. The study researches the public and private sectors separately because of the different determination system employed.
Klíčová slova: manažeři; muži; ženy; 1. třída KZAM; mzdová divergence; Oaxaca-Blinder metoda

Klíčová slova v angličtině: manager; manageress; 1. class KZAM (ISCO 88); wage divergence; method of Oaxaca-Blinder
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Seminář na téma Gender v managementu. / Helena Lisá, Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 27. tab.

[ Lisá, Helena - Vlach, Jan ]

Anotace:  Stručná informace o semináři o průběžných výsledcích projektu "Gender v managementu", který je součástí programu MPSV "Moderní společnost a její proměny" a který pořádal 6.2.2008 Klub manažerek České manažerské asociace ve spolupráci s VÚPSV. Tab.: Relace manažerských výdělků žen a mužů v r. 2004.
Klíčová slova: ČR; manažeři; gender; ženy; mzdy; konference; projekty; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; managers; gender; women; wages; conference; projects; RILSA
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy [Management of organizations providing social services - selected issues]. / Jan Molek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 254 s. - ISBN 978-80-7416-083-7

[ Molek, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Fundamentální otázce: "Jak řídit, aby organizace uspokojovala měnící se požadavky zákazníků lépe a efektivněji než konkurence, tedy jak řídit ke strategické prosperitě?" se nemůže vyhnout ani sektor služeb, jehož nedílnou součástí jsou služby sociální. Význam sociálních služeb ve společnosti v důsledku působení socio-demografických faktorů poroste. Trh sociálních služeb bude mohutnět a zároveň se zvyšovat i jeho kvalita. Uživatelé sociálních služeb budou od nich očekávat stále vyšší užitek a také jejich poskytovatelé budou sledovat své zájmy. Na řadě případů lze dokumentovat, že organizace poskytující sociální služby, budou-li chtít přežít, musí podstatně zefektivnit využívání všech svých disponibilních zdrojů. Jedna z možností jak toho dosáhnout, spočívá ve zkvalitnění řízení a kontinuální aplikaci poznatků moderního managementu do každodenní praxe.
 
Anotace v angličtině:  The fundamental question is how to manage the organization so as to satisfy ever-changing customer requirements better and more effectively, i.e. to manage the organization for long-term prosperity. This situation, which is a logical consequence of market economy development, inevitably impacts the services sector, an integral part of which is the social services sector. The importance of social services in society increases as a consequence of social-demographic factors. The social services market will become more robust and the quality will increase. Social services users can expect higher satisfaction and the providers will pursue their interests. In many cases it is obvious that organizations providing social services will have to considerably increase efficiency when using available resources if they want to survive. Increasing the quality of management and continuous implementation of modern management innovations in day-to-day practice are some of the possibilities to achieve that goal.
Klíčová slova: služby sociální; komunikace; manažeři; motivace; kultura organizační; plánování; prosperita; strategické řízení; trh; řízení; řízení pracovního výkonu; rozhodování; vedení; vývojové tendence managementu

Klíčová slova v angličtině: social services; communication; manager; motivation; organisational culture; organisational structure; planning; prosperity; strategic management; market; management; performance management; decision making; leadership; management development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VÚPSV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Ženy jako manažerky. / Danica Krause, Drahomíra Fischlová - 2006. - nestr.

[ Krause, Danica - Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Z pohledu vývoje a stavu zaměstnanosti vedoucích a řídících pracovníků (manažerů) došlo jak u mužů, tak i u žen k největšímu navýšení počtu pracovních míst. Kvantitativní změny v participaci žen na řízení jsou v porovnání se situací u mužů sice výrazně vyšší, ale podíl žen v této skupině zůstává nízký; ženy tvoří asi čtvrtinu všech vedoucích a řídících pracovníků. Ženy - manažerky sice svoje zastoupení v rámci řídícího podnikového aparátu na jedné straně kontinuálně dynamicky zvyšují, nadále zde ale nacházejí pracovní uplatnění méně než muži, genderový rozdíl v zastoupení této kvalifikační skupiny se v čase snižuje pouze velmi pozvolně.
Klíčová slova: rovnost; management; manažeři; ženy; gender; trh práce; postavení žen na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: equality; management; managers; women; gender; labour market; position of women in the labour market at management segment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Rovné příležitosti do firem, č. 4/2006
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Význam kvalifikačního a dalšího vzdělávání pro praxi sociální práce: Pohled vedoucích pracovníků působících v oblasti sociální práce [The importance of the qualification and lifelong learning for social work practice: From the perspective of social work managers]. / Jana Havlíková - In: Kvalifikační vzdělávání. Další vzdělávání. Manažeři. Profesionalizace. Sociální práce. Kvantitativní šetření.. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2019. - ISBN 978-80-7435-745-9. - 9 s. (s. 106-114).

[ Havlíková, Jana ]

Akce: Hradec Králové, 2019-09-21, EUR Externí odkaz
Anotace:  Z hlediska profesionalizace sociální práce je za jednu z klíčových podmínek považována odpovídající vstupní odborná příprava a následné celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Je otázkou, jednak nakolik tento pohled sdílejí i přímí nadřízení sociálních pracovníků, tj. osoby, které vybírají vhodné kandidáty na pracovní pozice "sociální pracovník", práci těchto pracovníků řídí a (spolu) utvářejí jejich pracovní podmínky, a tedy podstatným způsobem ovlivňují samotný výkon sociální práce v praxi. A dále, jakou zpětnou vazbu může pohled manažerů na kvalifikační a další vzdělávání poskytnout systému vzdělávání v oblasti sociální práce v ČR. Tato stať, založená na výsledcích reprezentativního dotazníkového šetření mezi manažery sociálních služeb a přímými nadřízenými sociálních pracovníků působících při obecních úřadech, nejprve komparuje pohled uvedených typů manažerů na význam odborného vzdělávání pro praxi sociální práce v jejich organizacích a poté diskutuje implikace prezentovaných zjištění pro terciální
vzdělávání v sociální práci a pro současnou podobu legislativy upravující kvalifikační a další vzdělávání.
 
Anotace v angličtině:  Qualification education and subsequent lifelong learning is usually considered as one of the key conditions for professionalization of social work. The question is, first, the extent to which this view is shared by the managers of social workers, i.e. by the people who choose suitable candidates for the positions of "social worker", who control the work of these workers as well as (co-) shape their working conditions, and therefore significantly affect the performance of social work in practice. Furthermore, what kind of feedback the view of managers at qualifying and lifelong education may provide to tertiary education in the field of social work in the Czech Republic. This contribution/paper, based on the results of a representative survey among managers of social services and the direct superiors of social workers work in the municipal offices, first compares view of these types of managers on the importance of qualification and lifelong education for social work in their organizations, and then discusses
the implications of the findings presented for tertiary education in social work and for the contemporary form of legislation ruling the qualification and further training.
Klíčová slova: vzdělávání kvalifikační; vzdělávání celoživotní; manažeři; profesionalizace; práce sociální; šetření

Klíčová slova v angličtině: qualification education; lifelong learning; managers; professionalization; social work; survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC538/2017 Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků; IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT