Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Měnící se rodičovství v kontextu podmínek trhu práce. [Changing parenthood in the context of labour market conditions.]. / Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 13-17 (5 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Od poloviny 20. století došlo k významným změnám v uspořádání a funkcích rodiny a posunech v rodičovství. Příspěvek se zabývá změnami mateřství a otcovství v české, a okrajově i evropské, společnosti. Hlavní důraz je kladen na posuny v rodinných rolích a identitách jednotlivých členů rodiny v české společnosti v souvislosti s postavením rodičů na trhu práce. Jsou zkoumány nejen formální instituty pomáhající rodičům naplnit rodičovskou odpovědnost - mateřská a rodičovská dovolená, volno na péči, ale také neformální podmínky, týkající se gender rolí a rozdělení odpovědnosti za péči o dítě mezi matky a otce. Speciální pozornost je věnována tzv. novému otcovství a aktivnímu zapojení mužů do péče o dítě a domácích povinností.
 
Anotace v angličtině:  There have been significant changes in family arrangement and family functions as well as shifts in parenthood since the middle of the 20th century. The paper deals with changes of motherhood and fatherhood in Czech, and marginally also European, society. The main accent is laid on shifts in family roles and identities of individual family members in Czech society in connection with position of parents on the labour market. Not only formal institutes helping parents to fulfill their parental responsibilities - maternity leave, parental leave, careers leave - are observed, but also informal conditions regarding gender roles and dividing childcare responsibilities between mothers and fathers. Special attention has been paid to the concept of so called new fatherhood and active participation of men in childcare and sharing of household tasks.
Klíčová slova: mateřství; otcovství; péče o děti; odpovědnosti rodiny; sladění rodinného a prac. života; trh práce

Klíčová slova v angličtině: motherhood; fatherhood; childcare; family responsibilities; reconciling family and work; labour market
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Druhé dítě v rodině - preference a hodnotové orientace českých žen. [A Second Child in the Family - The Preferences and Values of Czech Women.]. / Anna Šťastná - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 43, č. 4 (2007), s. 721-745 (25 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Autorka se ve studii zaměřila na obecné hodnoty spojované s dětmi, a především na vybrané faktory související s rozhodováním se o druhém dítěti, včetně okolností, které jsou ženami zvažovány při rozhodování o dalším mateřství.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on values associated with children, particular on selected factors connected with the decision to have a second child, including an evaluation of the factors that women take into consideration when deciding to have more children.
Klíčová slova: rodina; deti; porodnost; chování demografické; mateřství

Klíčová slova v angličtině: family; birth rate; children; demographic behaviour; motherhood; second child
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MSM0021620831 - Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mateřství a otcovství v současnosti s přihlédnutím k historickému kontextu [Contemporary Motherhood and Fatherhood in a Historical Context]. / Olga Nešporová - In: Lidé města /Urban People. - ISSN 1212-8112 - Roč. 14, č. 3 (2012), s. 457-486 (30 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Institut rodičovství prošel v posledních desetiletích dramatickými změnami. Politiky mnoha evropských zemí se snažily pomoci matkám při kombinování jejich rodičovských a profesních rolí a posílit pozice otců prostřednictvím jejich aktivního zapojení do výchovy a péče o své děti. V posledních desetiletích také došlo k posunu od samozřejmého rodičovství k rodičovství volenému. S tím souvisí pokles úcty k rodičovství jako implicitní součásti naplněného života žen i mužů. Tento proces začal již dříve a byl výraznější v zemích severní a západní Evropy ve srovnání s Českou republikou a zeměmi střední a východní Evropy.
 
Anotace v angličtině:  The institution of parenthood has undergone dramatic changes in the past decades. The policies of many European countries attempted to aid mothers in combining their parental and professional roles and to strenghten the position of fathers through their active involvement in the upbringing and care of their children. In the past decades, there has also been a shift from parenthood as a natural state of things to parenthood as a chosen state. Linked to this is e decrease in the esteem held for parenthood as an implicit part of a fulfilled life in both women and men. This process began even earlier, and was more marked in the countries of Northern and Western Europe in comparison with the Czech Republic and countries of Central and Eastern Europe.
Klíčová slova: rodičovství; otcovství; mateřství; role rodičovské

Klíčová slova v angličtině: parenthood; motherhood; fatherhood; parental roles
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v České republice a zemích Evropské unie. [The relationship between parenthood and life satisfaction in the Czech Republic and European Union]. / Olga Nešporová, Dana Hamplová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 56, č. 3 (2014), s. 185-202 (18 s.).

[ Nešporová, Olga - Hamplová, Dana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek zkoumá vztah mezi rodičovstvím a životní spokojenosti v České republice a v Evropské unii (EU 27). Eriksonův koncept generativity spolu s teorií cílů byl vzat jako základ pro předpokladu autorů, že rodičovství by mělo zvyšovat životní spokojenost. Analýza, která využívá data z European Values Study (EVS) 2008 neposkytuje žádnou jasnou podporu takové hypotézy a odhalila významné rozdíly v tomto směru napříč evropskými zeměmi.
 
Anotace v angličtině:  The article investigates the relationship between parenthood and life satisfaction in the Czech Republic and in the European Union (EU 27). Erikson´s concept of generativity, together with the goals theory, was taken as the basis for the authorsĺ assumption that parenthood should increase life satisfaction. An analysis using data from the European Values Study (EVS) 2008 provided no clear support for such a hypothesis and revealed significant differences in this respect across European countries.
Klíčová slova: ČR; EU; sociologie rodiny; rodičovství; mateřství; otcovství; spokojenost životní; štěstí

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; sociology of a family; parenthood; motherhood; life satisfaction; happiness
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  nezadávat do RIV
GAP404/11/0145 - Zdraví a rodina - ISSP 2011 a 2012 (projekt SOÚ AV ČR)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Přechod k mateřství ľ Plány versus realita týkající se pracovních životů vysokoškolsky vzdělaných žen [The Transition to Motherhood: Plans versus Reality in the Working Lives of Women with Tertiary-Education]. / Olga Nešporová - In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028 - Roč. 16, č. 2 (2015), s. 73-84 (12 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek poskytuje podrobný pohled na kritickou fázi životního cyklu mladých žen. Zaměřuje se na přechodu k prvnímu mateřství u žen s terciárním vzděláním v heterosexuálních duálně výdělečně činných párech v ČR. Plány těhotných žen týkající se jejich pracovního života po narození jejich prvního dítěte jsou srovnávány s jejich následnou životní realitou (prvních osmnáct měsíců jejich mateřství). Studie je založena na průběžném kvalitativním výzkumu provedeném v letech 2011 až 2014. Výzkum ukázal, že těhotné ženy nepovažovaly mateřství a placenou práci jako rozpor a že většina z nich očekávala, že bude pracovat ještě před 3. narozeninami svého dítěte. Vzhledem k realitě mateřství a šancím na kombinování péče o dítě a práce řada žen ve vzorku změnila své plány. Nedostatek dostupné nemateřské péče o děti či neochota ji využít jsou klíčové faktory při jejich rozhodnutí, že nebudou pracovat ve spojení s nedostatkem práce na částečný úvazek a pracovní flexibilitou (pracovní doby a místa výkonu práce). Naopak pos
kytnutí flexibilních pracovních podmínek, vyhlídka dobrých finančních odměn a pozitivní vztah mezi ženou a její prací představovaly hlavní důvody pro návrat žen do práce v průběhu prvních osmnácti měsíců věku jejich dítěte. Pokud jde o naplnění jejich plánů, ukázalo se, že strukturální podmínky a omezení jsou důležitější než osobní preference.
 
Anotace v angličtině:  The article provides a detailed insight into a critical stage in the life course of young women. It focuses on the transition to first-time motherhood among women with tertiary education in heterosexual dual-earner couples in the Czech Republic. The plans of pregnant women regarding their working lives following the birth of their first child are compared with the subsequent realities of their lives (the first eighteen months of their motherhood). The study is based on longitudinal qualitative research conducted between 2011 and 2014. The research revealed that pregnant women did not consider motherhood and paid work as contradictory and that most of them anticipated working before their childĺs third birthday. Due to the reality of motherhood and the chances of combining childcare and work, a number of the women in the sample changed their plans. The lack of available non-maternal childcare or the unwillingness to take advantage of it were found to be the key factors in their decision not to work, coupled wi
th a shortage of part-time work and flexible working arrangements (working hours and place of work). Conversely, the offer of flexible working conditions, the prospect of good financial rewards and a positive relationship between the woman and her work constituted the key reasons for women to return to work during the first eighteen months of their childĺs age. With regard to the fulfilment of their plans, structural conditions and constraints were identified as being of greater importance than personal preferences.
Klíčová slova: mateřství; sladění rodinného a prac. života; péče o děti; návrat do práce

Klíčová slova v angličtině: motherhood; work-life balance; child care; return to work
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  DOI: http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2015.16.2.222
nezadávat do RIV za VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

The Initial Years of Motherhood and Fatherhood as Perceived by Expectant Parents: The Division of Care and Paid Work [Počáteční roky mateřství a otcovství jak jsou vnímány nastávajícími rodiči: Rozdělení péče a placené práce]. / Olga Nešporová - In: Sociální studia. - ISSN 1212-365X - Roč. 13, č. 4 (2016), s. 9-25 (17 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Tato studie popisuje plány a standardy týkající se prvních let otcovství a mateřství a zaměřuje se na rozdělení péče a placené práce mezi českými rodiči. Je založena na 32 rozhovorech s nastávajícími rodiči z heterosexuálních párů, kde oba rodiče vydělávají. Byly studovány a analyzovány ideály a plány nastávajících rodičů zasazené do možností reálného života s cílem identifikovat různé modely péče, které by měly být využívány během prvních tří let rodičovství. Ve všech třech hlavních modelech péče, které odhalil studovaný vzorek, pokračovali otcové v práci na plný úvazek, zatímco plány matek byly mnohem pestřejší. Modely byly klasifikovány jako: 1. model dlouhodobé péče matky na plný úvazek, 2. model dlouhodobé péče matkyu na částečný úvazek a 3. model krátkodobé péče matky. Srovnávací analýza uvnitř páru odhalila společné rozdíly mezi plány partnerů ohledně zaměstnávání matky a využívání nerodičovské péče o dítě. Nastávající otcové častěji vyznávali tradiční konzervativní názory než jejich partnerky.
 
Anotace v angličtině:  This study provides an outline of plans and norms regarding the first years of fatherhood and motherhood and focuses on the division of care and paid work between Czech parents. It is based on 32 interviews conducted with expectant parents from dual-earner heterosexual couples. The ideals and plans of the expectant parents embedded in real life options were studied and analysed in order to identify various care models to be employed over the first three years of parenthood. In all three principal care models revealed by the study sample, the fathers continued to work full time while the plans of the mothers were more varied. The models were classified as 1. The long-term full-time mother care model, 2. The long-term part-time mother care model, and 3. The short-term mother care model. The intra-couple comparative analysis revealed common discrepancies between the plans of the partners regarding the employment of the mother and the use of non-parental childcare. Expectant fathers more often professed to tradit
ional conservative views than their female partners.
Klíčová slova: rodičovství; otcovství; mateřství; práce a péče o dítě

Klíčová slova v angličtině: parenthood; fatherhood; motherhood; work and childcare
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství: Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů [Fears and Difficulties in the Early Stage of Parenthood: Findings from a Longitudinal Study of First-Time Parents]. / Olga Nešporová - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 55, č. 1 (2019), s. 3-30 (28 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zaměřuje na obavy českých rodičů v době těhotenství a jejich následné pociťované životní těžkosti. Byla použita longitudinální kvalitativní metodologie, která umožnila sledovat zkušenosti rodičů po dobu zhruba čtyř let. Zjištění vychází ze tří vln semi-strukturovaných rozhovorů se šestnácti pracujícími rodičovskými páry, které měly první dítě v letech 2011/2012. Analýza 93 rozhovorů ukázala, že obavy nastávajících rodičů se nejčastěji týkaly oblasti péče od dítě, placené práce, volného času, vztahů a zdraví. Následné pociťované životní těžkosti ve zmíněných oblastech často zmiňovali jiní respondenti než ti, kteří je předjímali. Při interpretaci byla využita teorie intenzivního mateřství, pomocí níž byly zdůrazněny vysoké nároky a zodpovědnost kladená na současné rodiče, jakož i těžkosti plynoucí z uplatňovaného na dítě zacíleného přístupu. Vysoké nároky péče o dítě byly pociťovány především matkami, které uplatňovaly model intenzivního mateřství a byly identifikovány jako příčiny obtíží v každodenní
m životě rodičovských párů; otcové si stěžovali především na nedostatek odpočinku a času stráveného s partnerkami.
 
Anotace v angličtině:  The article focuses on the concerns of Czech expectant parents and their subsequent life difficulties. A qualitative longitudinal methodology was used to study parental experiences for a period of around four years. Three waves of semi-structured interviews were conducted with sixteen dual-earner parental couples who had their first child in 2011 or 2012. An analysis of 93 interviews revealed that the fears of the parents-to-be principally concerned childcare, paid work, free time, the relationships, and health. Actual experience of difficulties in these areas was often mentioned by different respondents from those who had expected to have them. The theory of intensive motherhood was employed to underscore the heavy demands and responsibilities placed on contemporary parents and the difficulties that accompany the use of a child-centred approach. The heavy demands on childcare felt by mothers who adhered to the intensive mothering model were cited as causing difficulties in the everyday lives of parental coup
les; the fathers mainly complained of a lack of rest and quality time with their partners.
Klíčová slova: ČR; rodičovství; otcovství; mateřství; obavy; obtíže

Klíčová slova v angličtině: CR; parenthood; fatherhood; motherhood; fears; difficulties
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.1.446
Scopus: 2-s2.0-85066258485
UT WOS: 000461759100001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

"Já jsem právně úplně mimo" : Zkušenosti rodičů z homoparentálních rodin v České republice. / Olga NEŠPOROVÁ - In: Sociální studia/Social Studies. - ISSN 1214-813X - Roč. 19, č. 2 (2022), s. 111-131 (20 stran).

[ NEŠPOROVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  The article focuses on the definition and description of basic forms of parenthood in homoparental families, i.e. families in which a child or children are raised by two parents of the same sex. The findings are based on the results of a qualitative phenomenological survey involving 37 in-depth interviews with same-sex parents. The research approach emphasised the actorsĺ views. Homoparental families are specific in the Czech Republic in that the lack of equality of social parents is currently supported by legislation. Since same-sex parents feel equal in terms of the relationship with their child concerning both parental responsibility and childcare mutual replaceability, they have a critical perception of the legal inequality of social parents, who are not permitted by legislation to assume the role of the legal representative of a shared child.
The declaration of parental equality with respect to the child can be interpreted as one of the strategies that same-sex parents have adopted in terms of strengthening the position of social parents. The deeper analysis of the data revealed differences in the parenting experiences of two types of same-sex parents. Lesbian women perceive the relationship with the child that they gave birth to differently to the relationship with a child that their partner gave birth to, while gay men deny or play down the importance of such differences.
Klíčová slova: LGBT; rodičovství sociální; rodina homoparentální; otcovství; mateřství

Klíčová slova v angličtině: homoparental family; kinship; parenthood; LGBT; motherhood; fatherhood
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.5817/SOC2022-32991
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT