Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociálně antropologické výzkumy a tematizace náboženství. [Social anthropology researches and subjects of religion]. / Olga Nešporová - In: Příručka sociologie náboženství / Zdeněk R. Nešpor, David Václavík. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. - ISBN 978-80-86429-92-2. - s. 108-114.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Kapitola popisuje nejdůležitější přístupy sociální antropologie ve studiu náboženství. Představuje čelní představitele sociální antropologie a hlavní přístupy disciplíny. Jsou zmíněny hlavní metodologické přístupy počínaje kabinetními antropology až po současné autory uplatňující dlouhodobý terénní výzkum.
 
Anotace v angličtině:  The chapter introduces the most significant approaches of social anthropology to the study of religion. Interest is given to the leading authors and approaches of social anthropology. Main methodological approaches are introduced, beginning with comparative study of founders of the discipline ľ armchairs social anthropologists ľ and ending by the authors practicing long term field research and contemporary scholars.
Klíčová slova: antropologie sociální; antropologie kulturní; metodologie; náboženství

Klíčová slova v angličtině: social anthropology; cultural anthropology; methodology; religion
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistics. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 30-31.

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Dne 27. 11. 2013 se v Ženevě uskutečnilo první pracovní jednání skupiny pro statistiku vázanou na problematiku stárnutí (dále jen Pracovní skupina). Pracovní skupina byla ustavena UNECE konferencí Evropských statistiků (United Nations Economic Commission For Europe; Conference of European Statisticians) s cílem vypracovat doporučení pro metodologii a rozsah sledování indikátorů pro měření vývoje v oblastech nejvýznamněji ovlivněných stárnutím populace UNECE regionu zahrnujícího celkem padesát šest států.
Klíčová slova: stárnutí; ukazatele; metodologie; konference mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: ageing; ageing-related statistics; international conference
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Metodologie sčítání osob v nejistém a nevyhovujícím bydlení [Methodology of Count of Peple in Insecure and Inadequate Housing]. / Petr HOLPUCH - In: (2020), 10 stran.

[ HOLPUCH, Petr ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Metodologie rozpracovává postup, jakým by měly být sčítány kategorie osob v nejistém a nevyhovujícím bydlení v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The methodology about counting of people in insecure and inadequate housing in zhe Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; bezdomovectví; osoby bez domova; bydlení; sčítání bezdomovců; metodologie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; homelessness; homeless persons; housing; homeless census; metodology
Návaznost: IP70610-13 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika sčítání osob bez domova v České republice [Methodology of census of homeless persons in the Czech Republic]. / Olga NEŠPOROVÁ, Petr HOLPUCH - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 123 stran - ISBN 978-80-7416-418-7 (print), - ISBN 978-80-7416-419-4 (pdf)

[ NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Autoři v této publikaci shrnují metodické postupy, které aplikovali při sčítání osob bez střechy, a vybraných skupin osob bez bytu, podle klasifikace ETHOS v roce 2019. Metodologický rámec použitého postupu doplňují vlastními zkušenostmi, poznatky a postřehy, které získali při realizaci tohoto censu a následné analýze dat. První část publikace se zaměřuje na obecné současné poznatky o sčítání osob bez domova, druhá část detailně představuje postupy použité pří celostátním sčítání v roce 2019 v České republice a ve třetí části se autoři zamýšlí nad možnostmi sečtení zbývajících kategorií osob bez bytu, které nebyly v roce 2019 do sčítání zahrnuty. Text obsahuje velké množství odkazů na dokumenty (například sčítací archy) využité v roce 2019, které jsou umístěny v podobě příloh na konci publikace.
Publikace je primárně určena výzkumníkům, jejichž úkolem se stane opětovné sečtení populace osob bez domova v České republice, silnou metodickou oporu v ní však najdou také všichni realizátoři menších censů osob bez domova v jednotlivých městech.
 
Anotace v angličtině:  The authors of the publication describe methods which were applied during the national count of homeless people and chosen categories of houseless people according to ETHOS classification in 2019. The used methodological framework is supplemented by their own experiences, knowledge and observation acquired while conducting the census and analysing the gathered data. First part of the publication brings the state of the art knowledge about methods of counts of homeless populations. The second part presents specific processes used in the national count of homeless people in the Czech Republic in great detail. In the third part, the authors suggest methods for counting of categories of houseless people which were not counted in 2019. Methodology includes a number of references to other documents (e. g. counting sheets) used in 2019, that are attached at the end of the publication.
The text is primarily meant to be used by researchers whose quest will be the repetition of national count of homeless people in the Czech Republic. However, it can also provide strong methodological support to all smaller actors, whose projects will be to count homeless and houseless people just in one town.
Klíčová slova: ČR; bezdomovectví; bezdomovci; sčítání bezdomovců; metodologie; metodika certifikovaná; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; homelessness; homeless persons; homeless census; methodology; methods manual; RILSA
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70610-13 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT