Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Imigrace do České republiky a rodiny cizinců. [Immigration to the Czech Republic and the Families of foreigners.]. / Zdeněk Uherek, Milada Horáková, Tereza Pojarová, Zuzana Korecká - In: Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných migračních skupin v České republice / Zdeněk Uherek, Zuzana Korecká, Tereza Pojarová. - Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87112-12-0. - s. 85-117.

[ Uherek, Zdeněk - Horáková, Milada - Pojarová, Tereza - Korecká, Zuzana ]

Anotace:  Kapitola je přehledným odborným pojednáním informujícím o počtech, charakteru a socio-demografickém profilu imigrantů. K identifikaci jednotlivých skupin kapitola primárně využívá klasifikaci podle občanství. Specifickým znakem je, že věnuje důkladnou pozornost lokalizaci rodinné migrace. Cizinci nežijí v sociálních jednotkách organizovaných podle občanství, ale podle jiných kritérií. A rodina je v této oblasti určitě klíčovou jednotkou. V textu jsou prezentovány časové řady, charakterizující základní vývojové trendy migrace do ČR, a jsou zmíněny práce, které dané téma zpracovávají.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a synoptic treatise informing on the numbers, character and socio-demographic profile of the immigrants. When identifying individual groups, the chapter uses primarily classification according to citizenship. What is specific about it is that it pays close attention to the localization of family migration. Foreigners do not live in social units organized according to their citizenship but according to other criteria. And family is in this area certainly a key unit. Numerical series characerising the basic developmental trends of migration to the CR are presented in the text and works which elaborate the theme are mentioned.
Klíčová slova: cizinci; imigrace; ČR; migrace rodin; vývojové trendy; migrace; povolení k pobytu; rodiny imigrantů

Klíčová slova v angličtině: CR; foreigners; immigration; immigrant families; family migration; developmental trends; migration; residence permits; families of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Integrační funkce rodiny v procesu migrace. Hlavní zjištění projektu Interface. [The integrational function of the family in the migration process. Principal findings of the Interface project.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 8-16 (9 s.).

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Anotace:  Příspěvek shrnuje hlavní závěry projektu Interface, provedeného v 5 vybraných zemích EU (Belgie, ČR, Finsko, Německo a Itálie). Projekt se soustředil na výzkum rodinného života migrantů. Výběr zemí byl veden snahou získat informace ze zemí s rozdílnou délkou imigrační historie. Cílem šetření bylo identifikovat rozmanité způsoby, kterými jsou role a funkce uspořádány v rámci rodin migrantů, a studovat jejich různost. Základním cílem bylo identifikovat význam role rodiny v procesu integrace imigrantů, tj. do jaké míry rodina pomáhá vyrovnat se s dopady nejtěžších migračních zkušenostní ľ zda je to výhoda nebo překážka v procesu integrace migrantů do hostitelské společnosti.
 
Anotace v angličtině:  This contribution summarizes the main findings of the Interface project executed in five selected EU countries (Belgium, Czech Republic, Finland, Germany and Italy). The project centered on research into the family life of migrants. The choice of countries was informed by an endeavour to obtain information from countries with differing lengths of immigration history. The aim of the survey was to identify the diverse ways in which roles and functions are arranged within migrants families and to study their variability. The principal objective was to identify the importance of the role of family in the process of integration of immigrants, i.e. to what extent the family helps cope with the impact of the hardest migration experiences ľ whether it is an advantage or an impediment in the process of integration of migrants into the host society
Klíčová slova: cizinci; migrace; migrace rodin; integrace cizinců; společnost; diskriminace

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migration; family migration; family; integration of foreigners; society; discrimination of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 107-InterFace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Immigrant Family in the Integration Process [Rodina imigrantů v integračním procesu]. / Pavel Bareš, Milada Horáková - In: Migration, Diversity and Their Management. - Praha : Institute of Ethnology Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2011. - ISBN 978-80-87112-46-5. - s. 103-132 (30 s.).

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada ]

Anotace:  Kapitola se věnuje současné migraci. Hlavním cílem výzkumného projektu bylo zjistit, zda a do jaké míry může rodina představovat úspěšnou strategii pro usnadnění integrace přistěhovalců, stejně jako pro absorbování a zmírnění nejtěžších a nejbolestnějších dopadů, které přináší zkušenost migrace. Mezinárodní srovnávací analýzy bylo dosaženo za účelem odpovídajícího posouzení různých integračních trajektorií jednotlivých imigrantů a imigrujících rodin. Shromážděné údaje jsou kvalitativní povahy a jsou velmi různorodé. Jsou tvořeny souborem 77 rodinných rozhovorů, prováděných v pěti evropských zemích. Náš pokus s vytvořením obecného rámce analýzy umožnil každému evropskému partnerovi dosáhnout mezinárodně srovnávací analýzy.
 
Anotace v angličtině:  The text returns to contemporary migration. The main objective of the research project was to identify if and to what extent the family can represent a successful strategy for facilitating immigrantsĺ integration as well as for absorbing and mitigating the hardest and most painful effects brought by the migration experience. A cross-national comparative analysis was achieved in order to assess different integration trajectories of individual immigrants and immigrant families accordingly. The data collected is of a qualitative nature and is particularly huge and extremely varied in nature, composed of a collection of 77 familyĺs interviews carried out in five European countries. Our attempt with the building of a general framework of analysis was to make it possible for every European partner to achieve a Ĺcross-national comparative analysisĺ.
Klíčová slova: migrace; migrace rodin; osoby migrující; integrace přistěhovalců; společnost

Klíčová slova v angličtině: international migration; immigrants; immigrant families; integration process of immmigrant family; family strategies of integration; migrational behaviour; cross-national comparative analysis
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Poznámka:  viz uložené 1328
celkem 298 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT