Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Současný vývoj pracovních migrací v České republice. [Current development of labour migrations in the Czech Republic.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2000. - 62 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná zpráva popisuje vývoj vnějších migrací a mezinárodních pracovních migrací v České republice v období od vzniku samostatné České republiky po současnost. Důraz je kladen na aktuální vývoj pracovních migrací. Vývoj pra-covních migrací v České republice je posuzován se zřetelem na požadavky kla-dené EU na migrační politiku státu v období přípravy na vstup do EU. Zpráva je strukturovaná do čtyř částí: Prvá část popisuje vývoj vnějších migrací v ČR. Druhá část poskytuje obraz o vývoji počtu cizinců s povolením k pobytu v ČR od roku 1990 po současnost. Třetí část se zabývá vývojem zaměstnaností cizinců v České republice Čtvrtá část zprávy si všímá změn v právních předpisech upravujících vstup, pobyt a zaměstnávání cizinců v České republice. Tabulková příloha obsahuje tabulky o vnějších migracích v ČR, vývoji povolení k pobytu a zaměstnanosti cizinců v okresech a regionech ČR. Obsahuje údaje dokreslující migrační klima v ČR, počty uznaných uprchlíků, počty cizích návštěvníků, které překročily hranice a počt
y zaznamenaných nelegálních přechodů hranic.
 
Anotace v angličtině:  The research report describes the development of outside migrations and in-ternational labour migrations in the Czech Republic (1993-2000). Up-to-date information on the development labour migrations are emphasized. The devel-opment of labour migrations is evaluated with respect to the EU demands for national migration policy during the preparatory period for admission to the EU. The report is organized in four sections. The 1st part describes the development of outside migrations. The second part offers background on the development of the number of foreigners with residence permit since 1990. The 3rd section is concerned with the development of foreigners´ employment in the Czech Re-public and the 4th part is devoted to changes in the area of legislation regulating entry, residence and employment of foreigners in the Czech Republic. The an-nex contains tables with statistical information on outside migrations, residence permits and employment of foreigners in districts and regions of the Czech Re-public
. It also contains figures about legal refugees, foreign visitors and re-corded illegal migrants.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace tajná; migranti; pracovníci migrující; cizinci; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: migration; international migration; illegal migration; migration workers; foreigners; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Vývoj pracovních migrací v České republice. [Development of labour migration in the Czech Republic.]. / Milada Horáková - In: Za prací do Česka.. - Praha : Člověk v tísni, 2004. - s. 5-7.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Kapitola heslovitě seznamuje čtenáře s tím, koho se týkají pracovní migrace, jakým způsobem se strukturují, podle jakých pravidel jsou cizinci v ČR zaměstnáváni a co charakterizuje legální a nelegální migrace, jaké typy pracovních migrantů se vyskytují na českém trhu práce a podle jakých pravidel se řídí podnikání cizinců v ČR.
 
Anotace v angličtině:  This chapter briefly informs the reader of the people labour migration applies to, the way it is structured, the rules under which foreigners are employed in the CR, what comprises legal and illegal migration, what sort of labour migrants are present on the Czech labour market and the rules governing foreigners doing business in the CR.
Klíčová slova: ČR; migrace; migrace pracovní; zaměstnanost cizinců; migrace tajná

Klíčová slova v angličtině: CR; migration; labour migration; employment of foreigners; conditions of employment; foreigners; illegal migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European Migration Dialogue. Czech Republic. [Probíhající diskuse o imigraci v Evropě: Publikace evropského dialogu o migraci. Česká republika.]. / Dušan Drbohlav, Milada Horáková, Eva Jánská - In: Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European Migration Dialogue. / Jan Niessen, Yongmi Schibel, Cressida Thompson, (eds.). - Brussels : Migration Policy Group, 2005. - ISBN 2-930399-18-X. - s. 65-93 (29 s.).

[ Drbohlav, Dušan - Horáková, Milada - Jánská, Eva ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní principy vládní imigrační politiky v ČR. Dva klíčové impulsy pro formulování první aktivní imigrační politiky - demografické a ekonomické zájmy. Politiky a programy. Dočasná migrace. Nelegální migranti. Trh práce. Integrace imigrantů. Důsledky členství v EU. Vládní i nevládní orgány, které se zabývají otázkami mezinárodní migrace. Občanská společnost, nevládní organizace. Přílohy: Základní politické principy mezinárodní migrace (2003). Principy konceptu integrace cizinců v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Basic principles of the governmentĺs immigration policy in the Czech Republic. Two key triggers of formulating the first pro-active immigration policy - demographic and economic interests. Policies and programmes. Temporary migration. Illegal migrants. Labour market. Immigrantsĺ integration. Consequences of the EU membership. Civic society, non-governmental organisations. Appendices: The basic political principles of international migration (2003). The principles of the concept of immigrantsĺ integration in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; cizinci; migrace; migrace tajná; politika migrační; integrace cizinců; podmínky zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; foreigners; migration; illegal migration; migration policy; integration; conditions of employment
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Protection and Support Measures for Third Country Nationals Street Children in the EU Member States. The Case of Prague. Final report. [Opatření na ochranu podporu dětí ulice z třetích zemí v členských státech EU. Případ Prahy. ]. / Milada Horáková, Pavel Bareš, Běla Hejná - Praha: VÚPSV, 2006. - 63 s. - ISBN 80-87007-05-0

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel - Hejná, Běla ]

Externí odkaz
Anotace:  Prakticky žádná pozornost nebyla dosud věnována dětem ulice z třetích zemí v Praze nebo celé ČR. Problematika těchto dětí je úzce spojena s nelegálními pobyty cizinců v zemi. Charakteristika fenoménu dětí ulice z třetích zemí v Praze. Stav výzkumného/mediálního pokrytí jevu. V rámci projektu bylo provedeno celkem 15 rozhovorů s experty vládních, městských a nevládních institucí a organizací, které pracují s cílovou skupinou. Tyto rozhovory tvoří základ 2. části zprávy. Právní rámec. Institucionální rámec Organizace pracující s cizinci, žadateli o azyl a uprchlíky. Identifikace a prezentace dobrých praktických postupů. Popis problémů a nedostatků v hlavním městě. Doporučení pro zlepšení na místní úrovni.
 
Anotace v angličtině:  Practically no attention has yet been paid to third country national street children in Prague or the Czech Republic as a whole. The problem of third country national street children is closely linked to illegal stays of foreigners in the country. Phenomenon of third country national street children in Prague. State of research/media coverage of the phenomenon. Under framework of the project total 15 interviews were held with experts of governmental, city and non-governmental institutions and organisations, who work with a target group. These interviews form a basis for second part of the report. Legal framework. Institutional framework. Organisations working with foreigners, asylum seekers and refugees. Identification and presentation of good practices. Descriptions of problems/shortcomings in the respective cities. Recommendations for improvement at the local level.
Klíčová slova: děti ulice; třetí země; organizace nevládní; migrace tajná; instituce vládní; žadatelé o azyl; uprchlíci; rámec institucionální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: third country national street children; non-governmental organisations; illegal immigration; governmental institutions; asylum seekers; refugees; legal framework; institutional framework
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2004-1080-YC Protection and Support Measures for Third Country National Street Children in the EU Member States
Poznámka:  DAPHNE Project - European Commission
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Employment and working conditions of migrant workers - Czech Republic. [Zaměstnanost a pracovní podmínky migrujících pracovníků - Česká republika.]. / Milada Horáková - 2007.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Podíl migrantů v rámci ekonomicky aktivní populace se v ČR od r. 1990 stále zvyšuje. Nejvíce zastoupenými národy na českém pracovním trhu jsou Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Poláci.V zásadě existují 2 hlavní skupiny migrujících pracovníků s odlišnými právními podmínkami. První skupinu tvoří občané zemí EU/EEA/EFTA, kteří těží z volného pohybu a mají většinou status zaměstnance. Druhou skupinu tvoří příslušníci z tzv. třetích zemí, jejichž postavení na trhu práce je významně horší. Ve srovnání s první skupinou jsou častěji samostatnými podnikateli bez zaměstnanců.
 
Anotace v angličtině:  The share of migrants within ekonomic active population in the Czech Republic has been growing continuoustly since 1990.The most frequent nationalities in Czech labour market are Slovak, Ukrainians, Vietnamese and Polish. Basically there are two main groups of migrant workers with different legal conditions. First group consist of the EU/EEA/EFTA citizens who profit from free movement and who have mostly the status of employees. Second group create so called ôthird country nationals" whose position on labour marker is considerably worse. They are more often selfemployed without employyes compared to first mentioned group.
Klíčová slova: pracovníci migrující; cizinci; struktura populace; podmínky pracovní; trh práce; vzdělání dosažené; migrace; migrace tajná; samostatní; zaměstnanost; zaměstnanost skrytá; nezaměstnanost; podmínky zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: migrant workers; foreigners; population structure; working conditions; labour market; educational attainment; migration; illegal migration; self employed; employment; clandestine employment; unemployment; conditions of employment
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Eurofond - Do 1367
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Case of Prague. Phenomenon of Third Country National Street Children in Prague. [Případ Prahy. Fenomén dětí ulice z třetích zemí v Praze.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš, Běla Hejná - In: The Situation of Third Country National Street Children in Four European Cities. - Berlin : Edition Parabolis, 2007. - ISBN 978-3-88402-364-8. - s. 199-252 (54 s.).

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel - Hejná, Běla ]

Anotace:  Problematika dětí ulice z třetích zemí v Praze je úzce spojena s nelegálními pobyty cizinců v zemi. Charakteristika fenoménu dětí ulice z třetích zemí v Praze. Stav výzkumného resp. mediálního pokrytí jevu. Statistické údaje. Výsledky rozhovorů s experty vládních, městských a nevládních institucí a organizací, které pracují s cílovou skupinou. Právní rámec. Institucionální rámec Organizace pracující s cizinci, žadateli o azyl a uprchlíky. Identifikace a prezentace dobrých praktických postupů. Popis problémů a nedostatků v hlavním městě. Doporučení pro zlepšení na místní úrovni.
 
Anotace v angličtině:  The problem of third country national street children is closely linked to illegal stays of foreigners in the country. Phenomenon of third country national street children in Prague. State of research/media coverage of the phenomenon. Statistical data. Results of interviews that were held with experts of governmental, city and non-governmental institutions and organisations, who work with a target group. Legal framework. Institutional framework. Organisations working with foreigners, asylum seekers and refugees. Identification and presentation of good practices. Descriptions of problems/shortcomings in the respective cities. Recommendations for improvement at the local level.
Klíčová slova: děti ulice; třetí země; bezdomovci; organizace nevládní; migrace tajná; instituce vládní; žadatelé o azyl; uprchlíci; zákonodárství; rámec institucionální; organizace neziskové; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: third country national street children; homeless persons; non-governmental organisations; illegal immigration; governmental institutions; asylum seekers; refugees; legal framework; institutional framework; nonprofit organizations; social work
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2004-1080-YC Protection and Support Measures for Third Country National Street Children in the EU Member States
Poznámka:  DAPHNE II programme 2004-1080-YC (European Commission, Directorate-General for Justice, Freedom and Security)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rodinný život neregulérních migrantů. [Family life of irregular migrants.]. / Olga Nešporová - In: Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení. / Jitka Polanská, Markéta Kadlecová. - Praha : Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro uprchlíky, 2008. - s. 37-41.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Jaký dopad má neregulérní status migrantů na jejich rodinný život. Normy lidských práv nejsou na neregulérní migranty vztahovány. Neregulérní status vede ke ztíženým podmínkám pro vytváření a udržování rodinných a sociálních vazeb a k omezenému přístupu k životně důležitým službám (sociální systémy, zdravotní péče). Nelegální status se dotýká i psychiky migrantů.
Klíčová slova: Mezinárodní; cizinci; imigranti; pracovníci migrující; migrace tajná; situace sociální; rodiny imigrantů

Klíčová slova v angličtině: internatioanal; foreigners; migrant workers; illegal migration; immigrant families; immigrants; social situation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do 1462
sborník - uložené 923
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ochrana a podpora dětí ulice z třetích zemí v členských státech EU. Berlín, Amsterodam, Madrid, Praha. : Závěrečná zpráva -překlad [Protection and Support Measures for Third Country Nationals Street Children in the EU Member States.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš, Běla Hejná - Praha: VÚPSV, 2006. - 51 s.

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel - Hejná, Běla ]

Externí odkaz
Anotace:  Prakticky žádná pozornost nebyla dosud věnována dětem ulice z třetích zemí v Praze nebo celé ČR. Problematika těchto dětí je úzce spojena s nelegálními pobyty cizinců v zemi. Charakteristika fenoménu dětí ulice z třetích zemí v Praze. Stav výzkumného/mediálního pokrytí jevu. V rámci projektu bylo provedeno celkem 15 rozhovorů s experty vládních, městských a nevládních institucí a organizací, které pracují s cílovou skupinou. Tyto rozhovory tvoří základ 2. části zprávy. Právní rámec. Institucionální rámec Organizace pracující s cizinci, žadateli o azyl a uprchlíky. Identifikace a prezentace dobrých praktických postupů. Popis problémů a nedostatků v hlavním městě. Doporučení pro zlepšení na místní úrovni.
 
Anotace v angličtině:  Practically no attention has yet been paid to third country national street children in Prague or the Czech Republic as a whole. The problem of third country national street children is closely linked to illegal stays of foreigners in the country. Phenomenon of third country national street children in Prague. State of research/media coverage of the phenomenon. Under framework of the project total 15 interviews were held with experts of governmental, city and non-governmental institutions and organisations, who work with a target group. These interviews form a basis for second part of the report. Legal framework. Institutional framework. Organisations working with foreigners, asylum seekers and refugees. Identification and presentation of good practices. Descriptions of problems/shortcomings in the respective cities. Recommendations for improvement at the local level.
Klíčová slova: děti ulice; třetí země; organizace nevládní; migrace tajná; instituce vládní; žadatelé o azyl; uprchlíci; rámec institucionální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: third country national street children; third country national street children; non-governmental organisations; illegal immigration; governmental institutions; asylum seekers; refugees; legal framework; institutional framework
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2004-1080-YC Protection and Support Measures for Third Country National Street Children in the EU Member States
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT