Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Současný vývoj pracovních migrací v České republice. [Current development of labour migrations in the Czech Republic.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2000. - 62 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná zpráva popisuje vývoj vnějších migrací a mezinárodních pracovních migrací v České republice v období od vzniku samostatné České republiky po současnost. Důraz je kladen na aktuální vývoj pracovních migrací. Vývoj pra-covních migrací v České republice je posuzován se zřetelem na požadavky kla-dené EU na migrační politiku státu v období přípravy na vstup do EU. Zpráva je strukturovaná do čtyř částí: Prvá část popisuje vývoj vnějších migrací v ČR. Druhá část poskytuje obraz o vývoji počtu cizinců s povolením k pobytu v ČR od roku 1990 po současnost. Třetí část se zabývá vývojem zaměstnaností cizinců v České republice Čtvrtá část zprávy si všímá změn v právních předpisech upravujících vstup, pobyt a zaměstnávání cizinců v České republice. Tabulková příloha obsahuje tabulky o vnějších migracích v ČR, vývoji povolení k pobytu a zaměstnanosti cizinců v okresech a regionech ČR. Obsahuje údaje dokreslující migrační klima v ČR, počty uznaných uprchlíků, počty cizích návštěvníků, které překročily hranice a počt
y zaznamenaných nelegálních přechodů hranic.
 
Anotace v angličtině:  The research report describes the development of outside migrations and in-ternational labour migrations in the Czech Republic (1993-2000). Up-to-date information on the development labour migrations are emphasized. The devel-opment of labour migrations is evaluated with respect to the EU demands for national migration policy during the preparatory period for admission to the EU. The report is organized in four sections. The 1st part describes the development of outside migrations. The second part offers background on the development of the number of foreigners with residence permit since 1990. The 3rd section is concerned with the development of foreigners´ employment in the Czech Re-public and the 4th part is devoted to changes in the area of legislation regulating entry, residence and employment of foreigners in the Czech Republic. The an-nex contains tables with statistical information on outside migrations, residence permits and employment of foreigners in districts and regions of the Czech Re-public
. It also contains figures about legal refugees, foreign visitors and re-corded illegal migrants.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace tajná; migranti; pracovníci migrující; cizinci; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: migration; international migration; illegal migration; migration workers; foreigners; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vytváření systémů monitorování a hodnocení výsledků integrace cizinců z třetích zemí v EU a ČR. [Creating systems for monitoring and assessing the results of integration of third-country nationals in the EU and the Czech Republic.]. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 4 (2010), s. 10-15 (6 s.).

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Anotace:  Příspěvek popisuje genezi a dosažený stav přípravy a realizace systémů monitorování a hodnocení výsledků politik integrace cizinců z třetích zemí v členských státech EU a samostatně v ČR. Závěry Rady EU (listopad 2008) a na ně navazující německé a švédské iniciativy soustředily pozornost na význam a bariéry vytváření monitorovacího systému na unijní úrovni, který by umožňoval porovnávání a využívání zkušeností mezi členskými státy. Obsahová a metodická úskalí takového systému jsou naznačena na pozadí složitosti procesů integrace a diferenciace integračních politik mezi státy. K tomu přistupuje rozdílnost informačních systémů o cizincích z třetích zemí. Proces vytváření systému monitorování integrace bude vyžadovat několikaleté úsilí na národních i evropské úrovni. Článek je úvodem do problematiky s cílem otevřít výměnu názorů a zkušeností k této náročné a aktuální problematice.
 
Anotace v angličtině:  The paper describes the inception and attained state of preparation and implementation of systems for monitoring and assessing the results of policies for integrating third-country nationals in EU member states and separately in the CR. The conclusion of the Council of the EU (November 2008) and subsequent German and Swedish initiatives concentrated on importance of and barriers to the creation of monitoring system at EU level to enable comparisons and experience sharing among member states. The substantive and methodological pitfalls are outlined against the background of the complexity of integration and differentiation of integration policies between states. This is compounded by differences between information systems about third-country nationals. The process of creating an monitoring system will require efforts at both national and European level. The article is an introduction to the issue with aim to open up an exchange of opinions and experiences in this area.
Klíčová slova: ČR; EU; integrace cizinců; migranti; systém monitorování; cizinci z třetích zemí

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; integration of migrants; monitoring system; third-country nationals
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic. [Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice. Národní zpráva za Českou republiku.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - Praha: 2010. - 56 s.

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  V projektu byla pozornost soustředěna na roli institucí hostitelské společnosti se zřetelem k situaci mladých migrantů ze třetích zemí do 27 let. Prvním cílem projektu bylo z této perspektivy popsat a analyzovat situaci ve vybraném sociálním sub systému účastnické země. V České republice byla pro účely analýzy vybrána oblast trhu práce a zaměstnanosti. Poznatky o tomto tématu jsou zachyceny v části A této zprávy (kapitoly 1-5). Dalším cílem projektu bylo navrhnout a ověřit odpovídající mezinárodní indikátory interkulturní otevřenosti, jež budou společné pro různé sociální sub systémy. Aktivity a jejich dílčí výstupy realizované řešitelem projektu za Českou republiku shrnuje část B (kapitoly 6-9).
 
Anotace v angličtině:  Within the project attention has been paid to the role of institutions in the host society with regard to the situation of young, third country migrants under the age of 27. The first aim of the project was to describe and analyse the situation from this perspective in the selected social sub-system of the member country. For purposes of the analysis in the Czech Republic, the selected areas were the labour market and employment. Findings on this topic are covered in Section A of this report (Chapters 1-5). Another aim of the project was to identify and verify relevant international indicators of intercultural openness which could be common for various social sub-systems. Activities and interim outputs carried out by the project team on behalf of the Czech Republic are summarized in Section B (Chapters 6-9).
Klíčová slova: trh práce; migranti; migranti ze třetích zemí; integrace cizinců; zaměstnanost; interkulturní otevřenost; instituce trhu práce

Klíčová slova v angličtině: labour market; migrants; integration of migrants; third country migrants; intercultural openness; labour-market and employment institutions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 113-EK - Moving Societies towards Integration
Poznámka:  Kompletní zpráva o realizaci projektu Moving Socities Towards Integration v České republice (v angličtině)- plná verze textu zpracovaná pro potřeby připravované závěrečné mezinárodní zprávy z projektu
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice. Národní zpráva za Českou republiku [Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - Praha: 2010. - 48 s.

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Kompletní zpráva o realizaci projektu Moving Socities Towards Integration v České republice (v češtině) - český překlad plné verze textu Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic.
Klíčová slova: trh práce; migranti; migranti ze třetích zemí; integrace cizinců; zaměstnanost; interkulturní otevřenost; instituce trhu práce

Klíčová slova v angličtině: labour market; migrants; integration of migrants; third country migrants; intercultural openness; labour-market and employment institutions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 113-EK - Moving Societies towards Integration
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vybrané aspekty života cizinců v České republice. [Selected aspects of the lives of foreigners in the Czech Republic.]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová, (eds.) - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 121 s. - ISBN 978-80-7416-067-7

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava - (eds.) ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato publikace je souborem osmi statí, které se z různých úhlů pohledu zabývají problematikou integrace přistěhovalců v České republice. Tematicky má čtenář možnost nahlédnout do problematiky integrace vybraných skupin přistěhovalců do života hostitelské společnosti v různých dimenzích a posoudit některé specifické proČblémy doprovázející tento proces, jehož výsledná podoba je ovlivněna množstvím faktorů sociálního, ekonomického i kulturního charakteru.
 
Anotace v angličtině:  This publication is a collection of eight essays, which are from different points of view dealing with the issue of integration of immigrants in the Czech Republic. Thematically, the reader has an opportunity to look into the issue of integration of certain groups of immigrants into the life of the host society in a variety of dimensions and to assess some specific problems accompanying this process, whose final form is influenced by a number of factors of social, economic and cultural character.
Klíčová slova: migrace; integrace sociální; trh práce; společnost hostitelská; adaptace; remitence ; migranti

Klíčová slova v angličtině: migration; social integration; migrants; labour market; host society; adaptation; remittance
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT