Publikační činnost: 2018
BAV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva. / Jana Barvíková, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 164 s.

[ Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Monografie shrnuje hlavní zjištění z průzkumu veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a na umisťování dětí do takové služby péče. V rámci projektu byl nejprve proveden předvýzkum shrnující hlavní poznatky z výzkumů realizovaných v posledních letech v ČR na téma předškolní péče o děti. Samotné terénní šetření se zaměřilo na tři cílové skupiny. Zaprvé na matky s dětmi v předškolním věku, jež byly dotazovány na představy a reálné strategie slaďování práce a rodiny a na okolnosti, za kterých by byly ochotné umístit své děti do mikrojeslí. Zároveň bylo zjišťováno, zda a za jakých podmínek by se samy matky staly pečující osobou v mikrojeslích. Druhou cílovou skupinu tvořily profesionální pečující osoby, které v době výzkumu působily v oblasti péče o děti. Šetření zjišťovalo jejich postoje k nastavení parametrů vzniku a provozu mikrojeslí a jejich potenciální zájem mikrojesle zřídit či v nich pracovat. Třetí cílovou skupinou průzkumu byli zástupci obcí a měst. Zde se šetření zaměřilo zejména na otázku, zda by
dotázaní zástupci ve své obci službu mikrojeslí potřebovali či uvítali a jak by obec mohla či byla ochotna tuto službu podpořit.
Klíčová slova: služby péče o děti; děti předškolní; mikrojesle; šetření; mínění veřejné; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: child day care services; pre-school children; early childhood care; reconciliation family and professional life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění [Microcreche: the new preschool service in the public opinion poll]. / Jana Barvíková, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 137 s. - ISBN 978-80-7416-326-5

[ Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná publikace přináší hlavní výsledky průzkumu veřejného mínění, který se zaměřil na názory laické i odborné veřejnosti na novou službu předškolní péče o děti, tzv. "mikrojesle". Podmínky vzniku a provozu této služby jsou v současné době v ČR ověřovány v rámci pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který reaguje na nedostatek služeb péče zejména o děti mladší tří let. Tato nová služba nabízí profesionální péči o děti ve věku od šesti měsíců do pátých narozenin v kolektivu maximálně čtyř dětí, a to v domácnosti pečující osoby, nebo v jiném prostoru. Průzkum veřejného mínění, který byl součástí pilotního ověřování nastavení podmínek vzniku a provozu mikrojeslí, se zaměřil na postoje matek dětí mladších pěti let a profesionálních pečujících osob majících zkušenost s péčí o předškolní děti. Třetí cílovou skupinou tohoto průzkumu byli zástupci obcí a měst tří vybraných velikostních kategorií.
 
Anotace v angličtině:  The publication presents the main results of a sample survey that focused on the opinions of lay and professional public on the new preschool childcare service, the so-called "microcreche". The Ministry of Labour and Social Affairs is currently running a pilot project to verify the legal conditions for the establishment and running of this service, which had so far been outlined. This project responds to the lack of care facilities especially for children under three years of age. This new service offers professional care for children between the age of six months and the fifth birthday in a group of up to four children, either in the caregiver's home or in another space. The sample survey, as a part of the verification process, focused on the attitudes of mothers of children under five years of age and professional carers with preschool care experience. The third target group of this survey comprised of representatives of municipalities and cities of three selected size categories.
Klíčová slova: mikrojesle; rodina; péče předškolní; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: microcreche; family; preschool childcare; reconciliation of work and family
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT