Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v české společnosti. [Social-economic status of the self-employed persons in Czech society.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 112 s. - ISBN 978-80-7416-011-0

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Souhrn výstupů z projektu 1J 047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti, který v letech 2005 - 2008 realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. v rámci programu Moderní společnost a její proměny vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na základě analýz statistických dat a sociologických šetření autoři sledují zhodnocení společenského postavení osob samostatně výdělečně činných v souvislostech jejich ekonomické situace, pracovních a životních podmínek a jejich postojů a chování v české společnosti po roce 1989. Upozorňují na otevřené problémy a formulují náměty dalšího výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  Summary of findings of the Social-economic status of the self-employed persons in society project No. 1J 047/05-DP1 which was executed by the Research Institute for Labour and Social Affairs in years 2005 - 2008. The project was implemented within the program of Modern society and its metamorphosis which was granted by the Ministry of Labour and Social Affairs. On the basis of analyses of statistic data, the authors monitor valorization of status of the self-employed persons in context of their economic situation, working and living conditions, their behaviour and attitude in the Czech society after 1989. The authors refer to the open problems and define themes of further research.
Klíčová slova: samostatní; sebezaměstnaný; sektor samostatné výdělečné činnosti; mikropodnik; daně; zdánlivě samostatná výdělečná činnost; podmínky životní; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: self-employed; sector of self-employed; microenterprise; taxation; apparent self employed activity/work; living conditions; working conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The Socio-economic Status of Self-employed Persons in Czech Society. [Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečných činných v české společnosti.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach - Prague: Research Institute for Labour and Social Affairs, 2009. - 121 s. - ISBN 978-80-7416-035-6

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Souhrn závěrů projektu Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (č. 1J047/05-DP1), realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v letech 2005 - 2008. Projekt byl proveden v rámci programu MPSV Moderní společnost a její proměny. Na základě analýz statistických dat autoři monitorují valorizaci postaveni OSVČ v kontextu jejich ekonomické situace, pracovních a životních podmínek, jejich chování a postoje v české společnosti po r. 1989. Autoři poukazují na neřešené problémy a navrhují témata dalšího výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  A summary of the findings of the Social-economic Status of Self-employed Persons in Society, project no. 1J 047/05-DP1, which was executed by the Research Institute for Labour and Social Affairs in the years 2005-2008. The project was implemented under a programme called Modern Society and Its Metamorphosis, initiated by the Ministry of Labour and Social Affairs. Based on analyses of statistic data, the authors monitor the valorisation of the status of self-employed persons in the context of their economic situation, working and living conditions, their behaviour and attitudes in the Czech society after 1989. The authors refer to unresolved problems and suggest themes of further research.
Klíčová slova: samostatní; sebezaměstnaný; sektor samostatné výdělečné činnosti; mikropodnik; daně; zdánlivě samostatná výdělečná činnost; podmínky životní; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: self-employed; sector of self-employed; microenterprise; taxation; false self employed activity/work; living conditions; working conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT