Publikační činnost: 2001
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16.]. / Ivo Baštýř, Jaroslav Kux, Jana Formanová, Zdeněk Papeš - Praha: VÚPSV, 2001. - 46 s.

[ Baštýř, Ivo - Kux, Jaroslav - Formanová, Jana - Papeš, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní ukazatele hospodářského vývoje ČR - souhrnná tabulka. I. Hlavní výsledky za období 1990 - 2000 (I.Q 2001): A. Výroba, produktivita, investice. B. Zahraniční obchod, platební bilance, zadluženost a rezervy. C. Ceny a mzdy. D. Obyvatelstvo a ekonomická aktivita. E. Zaměstnanost, nezaměstnanost. F. Sociální ukazatele. G. Daně a pojistné. II. Podrobné vybrané výsledky za r. 2000: A. Bilance zahraničního obchodu. B. Komodit-ně-teritoriální struktura zahr. obchodu. C. Platební bilance. D. Plnění státního rozpočtu. E. Odvětvová struktura investic. III. Grafická příloha: Vývoj HDP, průmyslové, stavební a zemědělské produkce. Vývoj produktivity práce. Vývoj spotřebitelských cen, nominálních a reálných mezd. Starobní důchod a životní minimum jednotliv-ce. Struktura pracovníků podle sfér. Vývoj míry nezaměstnanosti. Vývoj částek životního minima, průměrné a minimální mzdy. Příloha I - Sociálně-zdravotní systém: Výdaje na základní složky sociálně-zdravotního systé-mu 1990-2000. Částky životního minima 1991-2
000. Pojistné na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstna-nosti a všeobecné zdravotní pojištění 1993-2000. Gragy: Vývoj základních složek sociálně-zdravotního systému. Vývoj soustavy sociálně-zdravotního zabezpečení (v % HDP). Podíl základních složek na celkových výdajích sociálně-zdravotního systému (v %). Příloha II: Mezinárodní srovnání struktury zaměstnanosti a nezaměstnanos-ti mezi ČR a vybranými zeměmi EU.Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, popř. MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje jsou sestaveny na základě platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  Basic indicators of economic development of the CR - summary table. I. Main results 1990 - 2000 (I.Q 2001): A. Production, productivity, investment. B. Foreign trade, balance of payments, debt. C. Prices and wages. D. Population and economic activity. E. Employment, unemployment. F. Social indicators. G. Taxes and insurance.
II. Selected results in 2000: A. Foreign trade balance. B. Commodity-territorial structure of foreign trade. C. Balance of payments. D. State budget. E. Capital investment by industries. III. Fifures: Development of GDP, productio of industry, construction and agriculture. Labour productivity. Consumer prices, nominal and real wages. Old-age pensions and subsistence level of individuals. Distribution of employment by sectors. Unem-ployment rate. Subsistence levels, average and minimum wages. Annex 1 - Social and health system: Social and health system expenditure (1990-2000). Subsistence levels (1991-2000). Contributions for social security, state employment policy and health insurance (1993-2000). Figures: Social and health system expenditure. Annex II - International comparison of employment and unemployment structures between the Czech Republic and selected EU Member States. Statistical data are based on publications of the Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finan
ce and Czech National Bank; other indicators are constructed on basis of legislative regulations.
Klíčová slova: ekonomika; ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; mzdy; pojištění sociální; pojistné SZ; minimum; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; economic situation; social indicators; labour market; employment; unemployment; wages; SOCIAL INSURANCE; CONTRIBUTION; social expenditure; minimum
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Diferencovaná úroveň dávek sociální pomoci na Slovensku. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 9 (2003), s. 2-5.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Právní rámec dávek sociální pomoci (DSP) ve Slovenské republice. Systém diferenciace DSP jako nástroj pro motivací lidí k znovuzapojení na trh práce a zároveň jako nástroj pro úsporu veřejných financí. Tabulky: Vývoj částek životního minima pro účely státních sociálních dávek. Vývoj dávek sociální pomoci vyplácených z objektivních a subjektivních důvodů. Porovnání výše DSP pro různé typy domácností vyplácené k 31.12.2002 a od 1.1.2003 (po změně zákona č. 195/1998 Z.z.). Vývoj počtu příjemců DSP a osob v hmotné nouzi celkem od roku 2000 do 1.pololetí 2002. Struktura příjemců DSP v prosinci 2000 a 2001 podle subjektivních a objektivních důvodů hmotné nouze.
Klíčová slova: SR; pomoc sociální; dávky sociální pomoci; zneužívání dávek; minimum; zákonodárství; statistika

Klíčová slova v angličtině: Slovakia; social assistance; social benefits; misuse of benefits; minimum; legislation; statistics
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Analýza vývoje systému sociální pomoci v 90.letech. / Ladislav Průša - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 50, č. 1 (2002), s.29-46.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  1.Postavení systému sociální pomoci v systému sociální ochrany obyvatelstva. 2.Základní principy sociální pomoci uplatňované v 90.letech. 3.Základní právní předpisy. 4.Analýza vývoje jednotlivých nástrojů sociální pomoci v 90.letech. (Poradenství. Sociálně-právní ochrana. Sociální prevence. Sociální služby. Dávky sociální péče). 5.Východiska dalšího vývoje systému sociální pomoci.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; politika sociální; zabezpečení sociální; pomoc sociální; služby sociální; příjmy-domácnosti; minimum; podpora sociální; práva sociální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: CR; international; social policy; social security; social assistance; social services; income of households; minimum; social support; social rights; legislation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Pojištění v nezaměstnanosti - selhání české sociální politiky. / Miroslava Rákoczyová - In: Sborník z konference.. - Prešov : Prešovská universita, 2002. - ISBN 80-8068-088-4. - s. 125-133.

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Akce: Prešov, 2.- 3. 4. 2001, EUR
Anotace:  Analýza účinnosti redistribučních mechanismů při prevenci a eliminaci chudoby v případě nezaměstnanosti. Hodnocení cílenosti aktivní politiky trhu práce na redukci dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR.
Klíčová slova: dávky v nezaměstnanosti; minimum; nezaměstnanost; chudoba; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: unemployment; unemployment benefits; minimum Libiny standard; poverty; active labour market policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Monthly Labour Market Update: CZECH REPUBLIC - October 2004. Coordinated steps to improve work incentives. [Měsíční aktuality trhu práce: Česká republika - říjen 2004. Koordinované kroky ke zlepšení stimulace k práci.]. / Tomáš Sirovátka - 2004. - (European Employment Observatory)

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Opatření české vlády proti zneužívání sociálních dávek a ve znamení hesla "aby se práce vyplatila", obsažená v novém zákoně o zaměstnanosti s platností od 1.10.2004. Zavedení tzv. existenčního minima v souladu s principy EU a návrh na zmrazení životního minima do roku 2005.
 
Anotace v angličtině:  Measures taken by the Czech government against the abuse of social benefits using the slogan "so that working pays off," which are included in a new Act On Employment effective as of 1.10.2004. The introduction of the so-called subsistence minimum in accordance with EU principles and a proposal to freeze the minimum subsistence income until 2005.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; uchazeči o práci; zneužívání dávek; minimum

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; EMPLOYMENT POLICY; JOB SEEKERS; MISUSE OF BENEFITS; MINIMUM
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 1997
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin obyvatelstva v produktivním věku. : Sv. 1. Shrnutí, závěry, doporučení. 2. Podrobná analýza. 3. Přílohy a prameny. / Ivo Baštýř, a kol. - Praha: VÚPSV, 1997. - 3 sv.

[ Baštýř, Ivo - a kol. ]

Klíčová slova: příjmy nízké; trh práce; nezaměstnaní; dávky sociální pomoci; mzda minimální; nezaměstnanost; regiony; příjmy-domácnosti; minimum; nezaměstnanost dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: low - income households; low incomes; labour market; unemployed; social assistance benefits; minimum wage; unemployment; regions; income of households; minimum; long term unemployment
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: RV28 - Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin ekonomicky aktivního obyvatelstva v produktivním věku
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Příjemci sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky [Recipients of social allowance based on the analysis of data family accounts statistics 2008. Example of analysis of benefitĺs abolition impact]. / Pavel Kofroň - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 26-28 (3 s.).

[ Kofroň, Pavel ]

Anotace:  Analýza příjemců sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Analýza dopadu zrušení sociálního příplatku na sociální situaci domácnosti. Výplata sociálního příplatku v letech 2007 a 2008 v závislosti na struktuře domácnosti. Podmínky nároku na výplatu sociálního příplatku.
Klíčová slova: ČR; příplatek sociální; výzkum; statistika sociální; domácnosti; příjmy nízké; rozpočet rodinný; podmínky nároku; rodina neúplná; minimum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social allowance; research; social statistics; households; low incomes; family budget; eligibility ; one parent family; minimum
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT