Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 4: Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie. Sekundární analýza. [Revision of matter-of-fact contents and construction of living minimum standards and setting of subsis-tence minimum standards. Vol. 4: National Action Plans of the Fight against Poverty and Social Exclusion in the EU Member States. Secondary Analysis.]. / Magdalena Kotýnková, Štěpán Laňka - Praha: VÚPSV, 2002. - 121 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Laňka, Štěpán ]

Externí odkaz
Anotace:  Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je součástí Evropského sociálního programu, který byl přijat na zase-dání Evropské rady v Nice v prosinci 2000. Na tomto zasedání byly stanoveny společné cíle a bylo rozhodnuto, že členské země budou na základě těchto cílů sestavovat Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Studie popisuje společné cíle a přístupy EU pro roky 2001-2002 a z nich vyplývající vhodná opatření v této oblasti pro ČR. Studie dále seznamuje s konkrétními příklady přijatých opatření v zemích EU a obsahuje přehled ukazatelů pro měření a vyhodnocení chudoby a sociálního vyloučení, které jsou používány na národní úrovni a na úrovni EU.
 
Anotace v angličtině:  The fight against poverty and social Exclusion is a part of European Social Programme agreed by the Council of the European Union in Nice in December 2000. The National Action Plans were carried out by member States in response to the European Union common objectives concerning the fight against poverty and social exclusion. The report is concerned on the common objectives and approaches of the EU for the years 2001-2002 in this area and on the consequent applicable measures in the Czech Republic. The report contains examples of measures undertaken in EU countries and the overview of the indicators of measuring of poverty and social exclusion, used at the national and the EU level.
Klíčová slova: chudoba; vyloučení sociální; minimum existenční; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: poverty; poverty elimination; social exclusion; minimum; minimum subsistence level
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HS61/01 - Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Změna úpravy životního minima a stanovení existenčního minima. [Amendment of the subsistence level and definition of breadline.]. / Magdalena Kotýnková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - roč. 11, č. 9 (2005), s. 13-18.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Popis nejvýznamnějších změn v návrhu zákona o životním a existenčním minimu, opírající se o výsledky rozsáhlých analýz příjmové a výdajové situace rodin s nízkými příjmy, zpracovaných VÚPSV v letech 2001-2002 v rámci grantové studie "Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního". Tabulky: Částky životního minima (částky k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb) v Kč/měsíc podle platné a navrhované úpravy. Příklady výpočtu životního minima úplné a neúplné rodiny. Porovnání současných a nových částek životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby ve vybraných typech domácností.
 
Anotace v angličtině:  Description of the most significant amendments in the bill on subsistence level based on the findings of extensive analyses of income/expenditure in low income families, conducted by VUPSV in 2001-2002 as part of the grant study Review of the content and structure of the subsistence level and determination of the breadline. Subsistence levels. Examples of calculations of subsistence levels for complete and incomplete families. Comparison of the existing and new subsistence levels for food and other basic personal need in selected types of households.
Klíčová slova: minimum životní; minimum existenční; příjmy nízké; domácnosti; rodina; rodina neúplná

Klíčová slova v angličtině: CR; subsistence level; low income; households; family; one parent family
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů). [Changes in the system of the benefits of assistance in material need and their impacts (recipients and benefits, the application of new institutions).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 106 s. - ISBN 978-80-7416-029-5

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Obsahem studie jsou změny v systému dávek hmotné nouze, a také dávek systému státní sociální podpory od ledna 2007. Cílem je vyhodnotit dopady těchto změn na počet a strukturu příjemců sociálních dávek a na efektivnost při eliminaci rizika příjmové chudoby, a to na základě srovnání dostupných dat mezi lety 2005 a 2007. Studie je rozdělena do třech částí, první a druhá část je věnována především sledování a popisu změn v oblasti sociálních dávek, a to prostřednictvím analýz dat získaných z centrální databáze ministerstva práce a sociálních věcí (OKdávky). Třetí část vyhodnocuje aplikaci hlavních změn a nových institutů, které přinesl zákon o životním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi od ledna 2007, prostřednictvím kvalitativní analýzy výpovědí expertů z úřadů, které v přenesené působnosti vykonávají výkon státní správy v oblasti hmotné nouze.
 
Anotace v angličtině:  The contents of the study are changes in the system of the benefits of assistance in material need, as well as the benefits of a state social support benefits from January 2007. The aim is to assess the impacts of these changes on the structure and number of recipients of social benefits and the effectiveness in eliminating the risk of income poverty, based on a comparison of the available data between 2005 and 2007. The study is divided into three parts, the first and second part is mainly devoted to monitoring and description of changes in social benefits, through analysis of data obtained from the central database of the MLSA (OKdávky). The third part evaluates the application of major changes and new institutions introduced by the Act on Living and Existence Minimum and the Law on assistance in material need, from January 2007 through a qualitative analysis of the statements made by experts from offices of the delegated powers carry out the execution of state administration.
Klíčová slova: minimum životní; minimum existenční; dávky státní sociální podpory; dávky hmotné nouze; příjemci sociálních dávek; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: living minimum; subsistence minimum; state social support benefits; benefits of assistance in material need; recipients of social benefits; social exclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Slabikář finanční gramotnosti. : Učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. [Primer of financial literacy.]. / Jaromíra Kotíková, a kol. - Praha: COFET, a.s., 2009. - 448 s. - ISBN 978-80-254-4207-4

[ Kotíková, Jaromíra - a kol. ]

Anotace:  Finanční gramotnost je definována jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje 3 složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Nedílnou součástí finanční gramotnosti je i porozumění základní makroekonomickým ukazatelům a daňová oblast. K finanční gramotnosti se dále pojí gramotnost numerická, informační a právní. Slabikář je plně v souladu s dokumenty EU a vychází ze systému budování finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; gramotnost finanční; chování ekonomické; vyloučení sociální; minimum existenční; minimum životní; příjmy; informace; půjčky; poradenství finanční; pojištění; bankovnictví; inflace; daně; gramotnost právní

Klíčová slova v angličtině: financial literacy; family budget; social exclusion; economic behaviour; subsistence minimum; living minimum; income; information; loans; money; financial counselling; insurance; banking; inflation; taxes; legal literacy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  učebnice
Další autoři: Noveský, Ivan ľ Tuvora, Jiří ľ Kotýnková, Magdalena ľ Kopecký, Leoš ľ Abrahámek, Jan ľ Kasal, Josef ľ Pelcák, Stanislav ľ Bělík, Václav ľ Kudelová, Miluše ľ Masníkosová, Pavla ľ Fiala, Petr ľ Tejkal, Jan ľ Vávrová, Hana
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima [Verification of the objective content and design of living and subsistence minimum]. / Jan Vlach, Ivo Baštýř, Simona Severová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 242 s. - ISBN 978-80-7416-202-2

[ Vlach, Jan - Baštýř, Ivo - Severová, Simona ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie shrnuje a) metodické přístupy rozborů a hodnocení, shromážděných kvalitativních a kvantitaČtivních informací (dosavadní právní úpravy, číselné údaje, zejména ze statistiky rodinných účtů) v oblasti spotřebních vydání nízkopříjmových domácností ohrožených chudobou, b) vyhodnocení zásadních koncepčních změn ve struktuře a konstrukci životního minima uplatňovaných od počátku roku 2007, zvláštní pozornost věnuje výhodám a negativům samostatného režimu sociální pomoci v oblasti bydlení, c) výstupy minimalizačních rozborů empirických údajů spotřebních vydání na výživu a ostatní okruhy základních osobních potřeb.
 
Anotace v angličtině:  The monograph summarizes a) methodical approaches of analysis and evaluation of collected qualitative and quantitative information (existing legislation, the numeric data, especially from the Household Budget Survey) in the consumption expenditures of low-income households threatened by poverty, b) Evaluation the fundamental conceptual changes in the structure and design of the subsistence minimum applied from the beginning of 2007; particular attention is paid to the advantages and disadvantages of a separate mode the social assistance in housing, c) outputs of minimization empirical data analysis of consumption expenditures on nutrition and other basic personal needs.
Klíčová slova: minimum životní; minimum existenční; referenční hodnoty pro příjem živin; domácnosti nízkopříjmové; výdaje spotřební

Klíčová slova v angličtině: living minimum; subsistence minimum; reference values for nutrient intake; low-income households; consumer spending
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD010065 Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Minimum Wage versus Social Benefits in the Czech Republic . / Vlastimil BERAN, Jana GODAROVÁ - In: Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 / Michaela STANÍČKOVÁ, Lukáš MELECKÝ, Petra DOLEŽALOVÁ, Tereza POWADOVÁ. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. - ISBN 978-80-248-4455-8. - s. 75-82 (8 stran).

[ BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana ]

Akce: International Conference on European Integration 2020 (ICEI 2020) : WRD - roč.5, Ostrava, 03.12.20 - 04.12.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Minimální mzda si v roce 2020 získala značnou pozornost politiků Evropské unie, což se projevilo zvýšenou snahou podpořit jednotné metodiky stanovující výši minimální mzdy v Evropské unii. Tento krok představuje zcela zásadní zásah do svrchovanosti jednotlivých členských států a jejich fiskálních politik. Prohlubování rozdílu mezi minimální mzdou a státem zaručeným příjmem (sociální dávky) představuje důležitý motivační faktor pro efektivní fungování trhu práce v dané zemi. Článek se zaměřuje na porovnání struktury tohoto systému v České republice, Německu a Francii. Sledována a porovnávána je prioritně výše minimální mzdy, a to ve vztahu k sociálním dávkám (nástroj životního minima) a jejich relativnímu ukotvení zohledňujíce cenovou hladinu a kupní sílu.
 
Anotace v angličtině:  The minimum wage has received a significant amount of attention in 2020 from high-level European Union politicians. Efforts are being made to promote a uniform methodology for the setting of the minimum wage in the European Union. This step represents a major intrusion into the sovereignty of individual Member States and their fiscal policies. The widening of the gap between the minimum wage and state-guaranteed income (social benefits) constitutes an important motivational factor for the effective functioning of a countryĺs labour market. This paper compares the structures of this system in the Czech Republic, Germany and France. The comparison includes the monitoring of the amount of the minimum wage in relation to social benefits (the living wage instrument) and their relative anchoring with respect to price levels and the purchasing power standard.
Klíčová slova: mzdy hrubé; mzda průměrná; minimum životní; minimum existenční; mzda minimální; dávky sociální; síla kupní

Klíčová slova v angličtině: gross wages; average wage; living minimum; existence minimum; minimum wage; social benefits; purchasing power
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT