Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odhadování vzdělanostních potřeb [Skill needs forecasting.]. / Ludvík Michalička - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 31.

[ Michalička, Ludvík ]

Anotace:  Důležitost odhadování vzdělanostních potřeb s dostatečným předstihem, jako předpoklad ekonomického růstu. Informace o využívání a rozvíjení modelu ROA-CERGE pro předvídání vzdělávacích potřeb, který vypracovalo Výzkumné centrum pro vzdělávání a trh práce v Maastrichtu, ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Model využívá nizozemské know-how, je však nastaven na podmínky ČR.
Klíčová slova: ČR; vzdělanost; vzdělávání celoživotní; potřeby pracovních sil; zdroje lidské; modelování; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; population education; life long education; labour demand; human resources; model; qualification needs; skill needs forecasting
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání
Poznámka:  článek není v recenzované části
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možnosti změn při stanovení rozhodného období, z něhož je počítán důchod. [Possibility of changes to the definition of the reference period pensions are calculated from.]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 6 (2010), s. 11-17 (7 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Analytický rozbor mikroekonomických a makroekonomických dopadů možných změn způsobu stanovení rozhodného období pro výpočet důchodu v ČR. Autor zkoumá úpravu délky rozhodného období a změnu způsobu indexace příjmů spadajících do rozhodného období. Obě tyto změny byly posuzovány jak samostatně, tak v kombinaci za využití výpočtových ekonomických simulačních modelů. Prodloužení rozhodného období na celoživotní příjmy by mělo jak na hypotetického jedince s průměrnými příjmy, tak na výdajovou stránku celého důchodového systému jen nepatrný vliv. Změna způsobu indexace příjmů na indexaci dle vývoje cenové hladiny by vedla k poklesu důchodu modelového jedince. Největší úspory důchodového systému by bylo možno očekávat od současné změny způsobu indexace ze mzdové na cenovou a prodloužení rozhodného období na celoživotní příjmy.
 
Anotace v angličtině:  The paper concentrates on analysing the microeconomic and macroeconomic impacts of possible changes in the way the reference period is defined in the CR. The rules governing the length of the reference period and the change in the way incomes falling within the reference period are indexed were scrutinised. Both these changes were assessed in isolation and in combination, using computational economic simulation models. Prolonging the reference period to cover lifelong incomes would have a very slight impact on both the hypothetical individual with average incomes and expenditure side of the pension system as a whole. Changing the way of income indexation to indexing based on the development of a universal price level would lead to a fall in the pension of model individual. The biggest savings in the pension system could be expected from the synergic effect of the current change in the indexing method from wage-based to price-based and the prolonging of the reference period to cover lifelong incomes.
Klíčová slova: systém důchodový; důchody; výše; modelování; období rozhodné; indexace; úspory

Klíčová slova v angličtině: pension system; pension levels; reference period; indexing method; savings
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Další možnosti modelování úmrtnosti. [Other ways of modeling mortality]. / Věra Jeřábková, Petr Mazouch - In: Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420 - Roč. 6, č. 5 (2010), s. 151-154 (4 s.).

[ Jeřábková, Věra - Mazouch, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext časopisu

Anotace:  Tento příspěvek navazuje na předchozí příspěvky, které se věnovaly možnostem a úskalím modelování úmrtnosti. Je známo, že model založený na úmrtnosti mezi jednotlivými věkovými skupinami a vývoj tohoto ukazatele v čase je lepší způsob, než modelování přímo úmrtnosti, ale modely nejsou tak robustní. Tento dokument představuje několik způsobů, jak učinit tyto modely robustnějšími a užitečnějšími.
 
Anotace v angličtině:  This paper continued on previous papers which focused on basic ways of modeling mortality. It is known that model based on mortality ratio between individual age groups and development of this indicator in the time period is better way than modeling directly mortality rates, but the models are not so robust. This paper introduces some ways, how to make the models more robust and useful.
Klíčová slova: ČR; úmrtnost; modelování; metody; míra úmrtnosti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; mortality; modeling; methods; mortality rate
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do_1567
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace [The economic benefits of managed labour migration]. / Jiří Vyhlídal, Robert Jahoda, Jana Godarová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 78 s. - ISBN 978-80-7416-310-4

[ Vyhlídal, Jiří - Jahoda, Robert - Godarová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této monografie je odpovědět na otázku, zda a v jaké míře je možné řešit problémy spojené s aktuálním a očekávaným demografickým vývojem v České republice prostřednictvím pracovní imigrace. Ve své první části se proto monografie věnuje demografickému vývoji v letech 1991 až 2011 a demografické projekci do roku 2100. V následující části je prezentován rozbor výskytu cizinců na trhu práce v ČR podle dat VŠPS a EU-SILC. Monografie se zabývá také konceptem náhradové migrace jako způsobem odhadu objemu imigrace nutné k nahrazení ztrát způsobených celkovým úbytkem populace a specificky pak snížením podílu osob v produktivním věku. Pro kvantifikaci dopadů náhradové migrace na český důchodový systém byl zpracován simulační model. Model vychází z výstupů připravených Bezděkovou komisí (2005), které rozšiřuje o vliv variantní migrace. Podkladová data pro model tvoří již zmíněná prognóza demografického vývoje České republiky do roku 2100 zpracovaná ČSÚ. Ze závěrů monografie vyplývá, že prostřednictvím imigrace lze
do jisté míry kompenzovat celkový úbytek obyvatelstva, rozhodně však jejím prostřednictvím nelze zcela eliminovat negativní efekty populačního stárnutí. V případě nulové migrace hrozí České republice prohloubení problémů financování důchodového systému, naopak výraznější rozsah imigrace se může stát důležitým faktorem pro jeho finanční udržitelnost.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to answer the question whether is it possible to solve the problems associated with the current and expected demographic development in the Czech Republic through labour migration. The first part of the study is therefore devoted to demographic developments from 1991 to 2011, and demographic projections to the year 2100. The following section presents the analysis of the foreigners on the Czech labour market according to the data of LFS and EU-SILC. The report also deals with the concept of replacement migration as a way of estimating the volume of migration necessary to replace losses due to the overall decline in population and specifically by reducing the proportion of the persons of working age. Authors of the study constructed a simulation model to quantify the impact of migration on Czech pension system. The model is based on the basis prepared by Bezděk's commission and extends it with the impact of variant migration. Data on demographic development of the Czech Republic to 210
0 prepared by CZSO forms the input for the model. Conclusions of the study indicate that immigration can, to some extent, compensate for the overall decline in population, but certainly not to eliminate long-term negative effects of population aging. There is a risk of deepening the problems the pension system financing, in the case "zero migration". Conversely, the immigration can be an important factor for long-term sustainability of the pension system.
Klíčová slova: vývoj demografický; cizinci; trh práce; VŠPS; EU-SILC; migrace náhradová; systém penzijní; modelování

Klíčová slova v angličtině: demographic development; foreigners; labour market; LFS; EU-SILC; replacement migration; pension system; modelling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: DC401/2014 Ekonomický přínos pracovních imigrantů, zejména druhé a dalších generací
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika: Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu. / Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 51 s.

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin - Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem metodiky je poskytnout uživateli nástroj k testování směrů řešení dalšího rozvoje dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV s ohledem na modelování rozhodnutí jedince o odchodu do starobního důchodu. Metodika poskytuje návod práce s datovým souborem pro testování hypotéz o důchodovém chování občanů a postup, jak tento datový soubor rozšiřovat. Nedílnou součástí metodiky je přiložený datový soubor připravený pro další analytickou práci odborných pracovníků ministerstva. Metodika obsahuje demonstraci testování několika hypotéz postavených na základě sekundární analýzy relevantní literatury.
Klíčová slova: metodika certifikovaná; zab. důchodové; odchod do důchodu; načasování; modelování; testování hypotéz

Klíčová slova v angličtině: certified methodology; pension insurance; retirement; timing; modelling; hypothesis testing
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: TD03000339 Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu
Poznámka:  Metodika "Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu" byla certifikována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, osvědčení MPSV ČR o uznání certifikované metodiky č. j. MPSV-2018/53765-402. Metodika byla vytvořena s finanční podporou Technologické agentury České republiky, programu OMEGA, v rámci projektu "Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu" identifikační kód TD03000339
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT