Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012 [Social and economic status of self-employed persons in the Czech Republic in 2012]. / Jan Vlach, Ladislav Průša, Július Szabo, Tomáš Pavlíček - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 135 s. - ISBN 978-80-7416-116-2

[ Vlach, Jan - Průša, Ladislav - Szabo, Július - Pavlíček, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Počet sebezaměstnaných se v krizových letech 2008-2012 zvýšil o 9 %, produktivita jejich práce reálně klesla o 2,5 %. Vysoký přírůstek zaznamenaly manuální činnosti. Podíl sebezaměstnaných na zaměstnanosti ve výši 18 % v roce 2011 patřil mezi nejvyšší v EU. Ve srovnání s ostatními zeměmi se zachovala specifická struktura s minimálním podílem farmářů a relativně vysokým podílem sebezaměstnaných v sekundéru, zejména ve stavebnictví. V době krize se sektor orientoval na konečnou spotřebu obyvatelstva. Firmy drobných podnikatelů se díky přátelskému daňovému prostředí vyrovnaly s propadem ekonomiky. Sebezaměstnaní si zachovali vysokou příjmovou hladinu, která jejich domácnostem umožňuje bezproblémové uspokojování jejich potřeb vč. zbytných ve stejné míře jako v období konjuktury.
Růst počtu manuálně pracujících sebezaměstnaných s nízkou finanční gramotností, rozšiřování prostoru daňové optimalizace a provázanost daňových a vyměřovacích základů našly svůj odraz v nízkém objemu daní z příjmů a odváděného sociálního a zdravotního pojištění a v klesající úrovni tvorby rezerv pro nepříznivé životní situace a na stáří. V budoucích letech v souvislosti se stárnutím osob samostatně výdělečně činných a ukončením jejich ekonomické aktivity hrozí reálné riziko jejich propadu do chudoby.
 
Anotace v angličtině:  Number of self-employed persons in the crisis years of 2008-2012 increased by 9%, the productivity of their work actually declined by 2.5%. High increase of the number of persons was found in manual professions. The proportion of self-employed persons in employment was 18% in 2011 - it was one of the highest in the EU. In comparison with other countries at us maintain a specific structure with a minimal share of farmers and the relatively high proportion of self-employed in the secondary sector, particularly in construction. During the crisis the sector focused on the final consumption. Companies of small entrepreneurs have well mastered with slump in the economy. It was a result of friendly fiscal environment. Entrepreneurs with their businesses have well mastered the drop of the economy. It was the result of a friendly tax environment.
Self-employed persons maintain high level of their income, which allows their households relatively simply meet their needs, including non-essential needs, at approximately the same level as the boom in. Growth of the number of manually working self-employed persons with low financial literacy, broadening of space for tax optimization and coherence of fiscal and assessment bases found their reflection in the low level of paid income taxes, social and health insurances and also the decreasing level of created reserves for adverse life situations and old age. In the future, in connection with aging of self-employed persons and the end of their economic activity, there is a real risk of their falling into poverty.
Klíčová slova: sebezaměstnaný; samostatní; soukromý zemědělec; živnostník; svobodné povolání; postavení ekonomické; postavení sociální; motivace k podnikání; podmínky pracovní; podmínky životní; vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: self-employed; farmer; sole trader; freelance occupation; motivation to enterprise; social conditions; economic conditions; life conditions; education
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010106 Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Alternative Status to Being Self-Employed [Alternativní status k tomu být samostatně výdělečně činný]. / Lenka Říhová - In: Proceedings of the International Scientific Conference: Economic Policy in Global environment. - Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017. - ISBN 978-80-87291-20-7. - s. 277-292.

[ Říhová, Lenka ]

Akce: 5.-7.9.2017, Ostravice, EUR
Anotace:  Cílem příspěvku je určit výši příjmu samostatně výdělečných osob, při které takové osoby ztrácejí motivaci k podnikání. Motivace se měří z hlediska příjmů získaných samostatně výdělečně činnými osobami nebo dosažení přechodu mezi tím být samostatně výdělečně činným, zaměstnaným a nezaměstnaným. Jedním z předpokladů pro stanovení míry motivace zůstat samostatně výdělečně činným je přesvědčení, že jednotlivci se vždy rozhodují pro status, který jim poskytuje nejvyšší úroveň zisku nebo příjmu. Za účelem co nejpřesnějšího určení intenzity motivace byly provedeny modelové výpočty alternativních příjmů, zejména sociálních dávek, pro jednotlivce žijící ve vybraných městech v Ústeckém kraji a kraji Vysočina. Bylo zjištěno, že intenzita motivace k výkonu podnikatelské činnosti je do značné míry ovlivněna aktivní politikou zaměstnanosti a dalšími opatřeními v oblasti fiskální politiky, které přímo nesouvisejí s podnikatelskou činností.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the paper is to determine the level of income of slef-employed persons at which such persons lose motivation to conduct business activities. Motivation is measured in terms of the income received by self-employed persons or by attainment of the transition between being self-employed, employed and unemployed. One of the prerequisites for determining the degree of motivation to remain self-employed is the conviction that individuals always decide for the status that provides him/her with the hifhesst level of profit or income. In order to most accurately detrmine the intensity of motivation, model calculations were performed of alternative income, especially social benefits, for individuals living in selected cities in Ústecký and Vysočina regions. It was determned that intensity of motivation to pursue entrepreneurial activity is largely influenced by active employment policy and other fiscaal policy measures that are not directly related to entrepreneurial activity.
Klíčová slova: dávky sociální; samostatní; nezaměstnanost; motivace k podnikání

Klíčová slova v angličtině: social benefits; self-employed; unemployment; motivation to do business
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT