Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Ovlivní schválená reforma pracovní pobídky? [Shall public finance reform influence work incentives?]. / Robert Jahoda - In: Daně - teorie a praxe. - Brno : Akademie Sting, 2007. - ISBN 978-80-86342-71-9. - s. 33-34.

[ Jahoda, Robert ]

Akce: 2007, Brno, EUR
Anotace:  Cílem příspěvku bylo diskutovat možné dopady schválené reformy veřejných financí na pracovní pobídky domácností a jednotlivců.
 
Anotace v angličtině:  The main aim of the article is to describe possible changes of work incentives after introduction of the Public Finance Reform.
Klíčová slova: METR; motivace pracovat; reforma veřejných financí

Klíčová slova v angličtině: METR; work incentives; public finance reform
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zdanění kvalifikované práce ľ příklad ČR a Slovenska. [Taxation of skilled labour ľ an example of the Czech Republic and Slovakia.]. / Robert Jahoda - In: Daně - teorie a praxe : Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Akademií STING. - Brno : Akademie Sting, 2008. - ISBN 978-80-86342-81-8. - s. 33-35 (3 s.).

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Brno, 2008-09-12, EUR
Anotace:  Cílem příspěvku bylo ukázat míru zdanění kvalifikované práce v ČR a SR.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the paper was to present the rate of taxation of skilled labour in the CR and Slovakia.
Klíčová slova: METR; motivace pracovat; náklady práce

Klíčová slova v angličtině: METR; work incentives; labour costs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Applying Foreign Experience in Work Incentive Tools When Creating Microsimulation Model for the Czech Republic. [Uplatnění zahraničních zkušeností v oblasti pracovních motivačních nástrojů při vytváření mikrosimulačního modelu pro pro Českou republiku.]. / Robert Jahoda - In: The Business Review, Cambridge. - ISSN 1553-5827 - Roč. 12, č. 1 (2009), s. 114-121 (8 s.).

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Miami (USA), 9.-12.12.2008, WRD
Anotace:  Tento článek uvádí, že kombinace daní a sociálních dávek na nabídkové straně trhu práce vytváří past neaktivity. kdy domácnosti rezignují na hledání příjmu na trhu práce a jsou závislejší na státních sociálních dávkách. Za účelem nalezení těchto pastí byly využity mezní efektivní daňové sazby - METR ľ jednoduše proto, že berou v úvahu nejen daňový systém, ale také systém sociálních dávek. Podle této analýzy jsou nejvíce ohroženy již zmíněnou neaktivitou domácnosti s vyšším životním minimem a ty s pouze jedním (nestandardním) finančním příjmem z pravidelné práce. Příspěvek zahrnuje i zhodnocení zahraničních zkušeností při tvorbě motivačních programů s cílem podpořit přístup na pracovní trh. Soustředili jsme se na rozsáhlé zkušenosti z Velké Británie s nástroji daného druhu. Případným zavedením těchto nástrojů v ČR a hodnocením procesu se zabývá závěrečná část tohoto dokumentu.
 
Anotace v angličtině:  The article states, that combination of taxes and social benefits on supply side of the labour market, create inactivity traps in which case households resign from seeking income on the labour market and depend more on the state social benefits. In order to locate those traps marginal effective tax rates ľMETRľ have been used simply because they take into account not only the tax system but also the social benefit system. According to this analysis, the most endangered by the mentioned inactivity traps are the households with higher subsistence minimum and those with only one (substandard) financial income from regular work. In addition to this part there is an evaluation of foreign experiences in creating motivational schemes in order to encourage the access to the labour market. We have focused on broad experience of Great Britain with tools of the given kind. Possible introduction of the tools in the CR and an evaluation of the process are being dealt with in the final part of this paper.
Klíčová slova: motivace pracovat; daně; systém; dávky sociální; motivace; aktivita pracovní; model mikrosimulační

Klíčová slova v angličtině: work incentive tools; tax system; social benefit system; motivational scheme; work activity; microsimulation model
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Poznámka:  viz Do 1531
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zahraniční zkušenosti se zpružněním trhu práce a jejich přenositelnost do ČR. [International experience with makeing labour market more flexible and its portability to the Czech Republic.]. / Robert Jahoda - In: Veřejná ekonomika a správa 2009. : Sborník abstraktů ze stejnojmenné mezinárodní konference, 2009. - Ostrava : VŠB-TU EKF, 2009. - ISBN 978-80-248-2049-1. - 10 s. .

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Ostrava, 8. - 10. 9. 2009, EUR
Anotace:  Příspěvek je zaměřen na analýzu zahraničních zkušeností, jejichž cílem bylo zpružnění trhu práce. Analýza je omezena na zkušenosti s pobídkami nabídky práce pracovníků s nízkými příjmy. Pozornost je věnována změna daňových a dávkových nástrojů. Druhá část příspěvku hodnotí možnosti přenositelnosti těchto zkušeností do ČR. Pomocí konceptu analýzy efektivního zdanění modelových domácností jsou vybrány ty zkušenosti, které by mohly inspirovat českou praxi daňových a dávkových systémů.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with foreign countriesĺ experience, which main aim was to make labor market more flexible. Main restriction of the analyze lies in experience with the labor supply incentives of the employees with low incomes. Attention is paid to the changes in the tax and benefit system. Second part of the article evaluates possibilities with the portability of such experiences which could be employed in the Czech Republic. With the help of the concept of effective taxation of model households we choose examples which may inspire decisive level of the Czech administration.
Klíčová slova: nabídková strana trhu práce; motivace pracovat; systém daní a dávek

Klíčová slova v angličtině: labour supply; incentives; tax and benefit system
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Motivaci ovlivňuje očekávaná odměna a význam motivátorů. / Aleš Kroupa - In: Moderní řízení. - ISSN 0026-8720 - č. 3 (2017), s. 46-48.

[ Kroupa, Aleš ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Jedním z přístupů, jak změřit, zda a jak zaměstnavatel dokáže motivovat své zaměstnance, je dostatečně přesný odhad, jak zaměstnanci za předpokladu, že dobře vykonávají svoji práci, hodnotí pravděpodobnost dosažení odměny a také důležitost konkrétních motivačních pobídek.
Klíčová slova: odměňování; zaměstnanci; motivace pracovat; kvalita pracovního života

Klíčová slova v angličtině: remuneration; employees; motivation; quality of working life
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT