Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. [Skilled labour migration and the need for qualified labour.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, 2006. - 87 s. - ISBN 80-87007-00-X

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace analyzuje problematiku mezinárodní migrace odborníků jako specifický problém, formuluje motivaci a impulzy ovlivňující zahraniční migraci u této skupiny obyvatel. Dokumentuje vytváření nabídkových programů pro udržení domácích elitních pracovníků a aktivity k získání zahraniční kvalifikované síly u řady vyspělých států. Těžiště publikace spočívá v identifikaci deficitních kvalifikovaných odborníků na českém a evropském pracovním trhu.
 
Anotace v angličtině:  The publication analyses the issue of international skilled migration as a specific problem and identifies the factors motivating and influencing migration in this population group. It also documents the formation of incentive programmes for maintaining native elite workers and what is being done to attract skilled foreign workers in a number of developed European countries. The core of publication is identifying the deficits of qualified specialists on the Czech and European labour markets.
Klíčová slova: trh práce; pracovní síla kvalifikovaná; migrace mezinárodní; potřeba kvalifikovaných pracovníků; programy imigrační; motivace příjmová; struktura vzdělanostní

Klíčová slova v angličtině: labour market; highly skilled labour; international skilled migration; need for skilled labour; qualified labour force; national immigration programmes; income motivation; educational structure of labour force
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Příjmová motivace odborníků k migraci za prací do zahraničí - souhrnné charakteristiky. [Wage motivation for professionals to migrate for work abroad - characteristics summary.]. / Ivo Baštýř, Karol Ujházy - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 44-47 (4 s.).

[ Baštýř, Ivo - Ujházy, Karol ]

Anotace:  Úroveň pracovních příjmů (výdělků) v zahraničí oproti mateřskému státu (ČR) je významným faktorem v komplexu motivací k migraci odborníků za prací do zahraničí; rozdíl výdělků však nemá tak dominantní pozici jako u mezistátní migrace pracovníků se střední a nižší kvalifikací a běžného, zejména manuálního profesního zaměření. Významným impulzem pro migraci je pro odborníky rovněž získání profesních znalostí a zkušeností ve špičkových zahraničních týmech, které je výhodné i pro budoucí pracovní pozici a rozvoj profesní kariéry po návratu do ČR.
 
Anotace v angličtině:  Wage levels (salaries) abroad compared to country of origin (CR) are an important factor in the complex of motivations for professionals migrating abroad to work; Wage differences however do not have such a dominant position as for the international migration of workers with medium and lower qualifications and for regular, blue-collar workers. An important impulse for professionals is also to obtain professional skills and experience in top foreign teams, which will be beneficial for future jobs and career development on returning to the CR.
Klíčová slova: pracovní síla kvalifikovaná; migrace odborníků; motivace; motivace příjmová

Klíčová slova v angličtině: highly skilled labour; migration of highly skilled labour; income motivation; motivation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí. : Závěrečná zpráva projektu 1J 019/04 DP2. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř, Ludvík Michalička, Dušan Drbohlav, Jakub Musil - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 114 s. - ISBN 978-80-7416-013-4

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo - Michalička, Ludvík - Drbohlav, Dušan - Musil, Jakub ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje výsledky řešení grantového projektu (2004-2008), jehož cílem bylo ověřit, zda současné společenské a ekonomické podmínky vyvolají hromadnější odchod odborníků z České republiky, v jakém pravděpodobném rozsahu, v kterých odvětvích, oborech a profesích. V úvodní části je analyzován zkoumaný problém z hlediska cílů řešeného projektu a výsledků řešení v jednotlivých etapách. Vlastní zpráva se skládá ze dvou částí - teoretické analýzy fenoménu brain drain a analýzy rizik migrace odborníků pro Českou republiku. Těžiště zprávy spočívá v druhé části, která shrnuje metodologické přístupy řešení a výsledky řešení ve čtyřech základních kapitolách. Jde o o poznatky o stavu a vývoje poptávky po terciálně vzdělané pracovní síle na českém a evropském trhu práce, o syntetické výsledky statistických analýz migračně rizikových skupin odborníků, o výsledky terénních šetření migračních postojů sledovaných odborníků a analýzu příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí (vybraných státech EU). Zprá
va vyúsťuje v závěry a doporučení pro státní, veřejnou a výzkumnou sféru.
 
Anotace v angličtině:  This study summarizes the results of the above grant project (2004-2008), which was aimed at the verification of whether the present social and economic conditions would cause a further mass leaving of professionals from the Czech Republic, to what extent, in which industries, fields and professions. In the introductory part the researched problem is analysed according to the aims of the project and results of individual stages. The research report consists of two parts - a theoretical analysis of the brain drain phenomenon and an analysis of the risks of the migration of professionals for the CR. The main results of the report are contained in the second part, which summarizes the methodological approaches of the report and the results in four basic chapters. This part provides information on the status and development of demand for the highly skilled labour force in Czech and European labour markets, the synthetic results of the statistical analysis of the migration of risk groups of professionals, the resu
lts of field surveys of the views of migration of the monitored professionals and an analysis of income motivation for the work of Czech professionals abroad (in chosen countries of the EU). The report leads on to conclusions and recommendations for the state and the public and research sector.
Klíčová slova: migrace odborníků; motivace příjmová; potenciál migrační; lékaři; IT/ICT odborníci

Klíčová slova v angličtině: foreign migration of professionals; requirements of the labour market concerning highly qualified professionals; migration of risk groups of professionals; income motivation; potential foreign migration of doctors; IT/ICT professionals; technical engineers and studying graduates for doctorates
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Výdělková motivace k migraci z ČR za prací do zahraničí se zaměřením na kvalifikované, terciárně vzdělané odborníky. [Earnings motivation to migrate from the Czech Republic to work abroad, focusing on qualified, tertiary-educated specialists.]. / Ivo Baštýř - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 2-8 (7 s.).

[ Baštýř, Ivo ]

Anotace:  Příspěvek shrnuje poznatky výzkumu, který probíhal ve VÚPSV v letech 2000 až 2008, a byl zaměřen na teoretické a metodické aspekty výdělkových podnětů k pracovní migraci do ciziny a na číselnou analýzu intenzity této motivace mezi ČR a vybranými členskými státy EU. Mezinárodní srovnání stavu výdělků typických zaměstnání odborníků odráží jak obecnou výdělkovou úroveň, tak i rozdíl v jejich specifickém odměňování v jednotlivých zemích, které je ovlivněno hlavně úrovní požadovaných znalostí a prestiží určitého povolání a jeho pozicí na národním trhu práce. Většina českých odborníků inklinuje k dočasné pracovní migraci. Intenzita jejich motivace pracovat v zahraničí je proto určena mezistátními rozdíly v úrovni čistých výdělků upravených podle parity kupní síly.
 
Anotace v angličtině:  This paper summaries the findings of research undertaken by the RILSA in several phases from the year 2000 to 2008 and focusing on the theoretical and methodological aspects of earnings-related stimuli for labour migration and a numerical analysis of the intensity of this motivation, comparing the CR and selected EU member states. The international comparison of the earning status of typical occupations of experts reflects both the general earnings level and the difference in their specific remuneration in individual countries, which is influenced mainly by the standard of expertise required by and the prestige of the particular occupation and its current position on the national labour market. Most Czech experts express an inclination for temporary labour migration. The intensity of their motivation to work abroad is therefore determined inter-state differences in the level of the parity adjusted purchasing power of net earnings.
Klíčová slova: migrace pracovní; migrace odborníků; motivace příjmová

Klíčová slova v angličtině: labour migration; migration abroad; tertiary educated workers; earnings motivations for labour migration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT