Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monografie vybraných států s ohledem na systémy důchodového zabezpečení : Příloha k výzkumných zprávám z projektů 1. Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy a 2. Mezinárodní srovnání vybraných dílčích systémů důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2001. - 114 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: Mezinárodní; VÚPSV; MPSV; grant; zab. důchodové; systém; reforma; Francie; Itálie; Maďarsko; SRN; Polsko; Rakousko; Slovinsko; Švédsko; Švýcarsko; V. Británie; USA

Klíčová slova v angličtině: International; RILSA; Ministry of Labour and Social Affairs; grant; pension insurance; system; reform; France; Italy; Hungary; FRG / Germany; Poland; Austria; Slovenia; Sweden; Switzerland; Great Britain; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění; HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti v roce 2009. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 3 (2009), s. 12-17.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled přestupků, kterých se mohou dopustit fyzické osoby a přehled správních deliktů právnických osob nebo podnikajících fyzických osob. Stanovení výše pokut, které mohou úřady práce za tyto správní deliikty uložit (viz zákon č. 435/2006 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti (úřady práce, MPSV, celní správy). Oprávnění a postup orgánů kontroly. Přestupky týkající se pracovní diskriminace, zprostředkování zaměstnání bez povolení, vykonávání nelegální práce, umožnění vykonávání nelegální práce, nedostatečné evidence volných pracovních míst a evidence zaměstnávání cizinců, neplnění povinností vůči zaměstnávání postižených osob atd. Povinnosti zdravotnických zařízení v oblasti zaměstnanosti. Zánik odpovědnosti za správní delikty podle zákona o zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; samostatní; úřady práce; právo pracovní; kontrola; MPSV; zákonodárství; vztahy pracovní; diskriminace pracovní; zaměstnanost skrytá; agentury práce; postižení; politika zaměstnanosti; cizinci; služba posudková; správa

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; self employed; labour offices; labour law; control; Ministry of Labour and Social Affairs; legislation; labour relations; labour discrimination; clandestine employment; employment agencies; disabled; employment policy; foreigners; assessment of disability; administration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jasná a srozumitelná pravidla politiky zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 21 (2009), příl. s. 1-8.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled nové legislativy v oblasti zaměstnanosti, platné od 1. ledna 2009. Změny dané novelou zákona o nemocenském pojištění. Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti. Kontrolní činnost úřadů práce, MPSV ČR a celních úřadů. Oprávnění a postup orgánů kontroly. Přehled a definice správních deliktů. Rekvalifikace zaměstnanců jako nejefektivnější nástroj politiky zaměstnanosti. Změny rekvalifikace v roce 2009. Formy a financování rekvalifikace zaměstnanců. Stávající zákon o zaměstnanosti v dotazech a odpovědích. Příklady z praxe.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; právo pracovní; zákonodárství; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zab. nemocenské; nemocenské; podmínky nároku; výplata-způsob; výše; úřady práce; kontrola; MPSV; diskriminace pracovní; zaměstnanost skrytá; práce-postižení; rekvalifikace; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; labour law; legislation; employment policy; employers; employees; sickness insurance; sickness benefit ; eligibility ; method of payment; amount; labour offices; control; Ministry of Labour and Social Affairs; labour discrimination; clandestine employment; employment-disabled; retraining; occupational qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 27-28.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Informace o semináři na téma "Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti", který se konal dne 2.3.2010 v budově Ministerstva zdravotnictví ČR. Pořadatelé semináře: ILO ve spolupráci s VÚPSV. Cíl semináře: seznámení účastníků z řad odborníků, zaměstnavatelů, odborů atd. s dílčími výsledky výzkumného projektu ILO: "Labour Administration and Labour Policy: Responding to the Economic Crisis". Jak a jakými prostředky a s jakými výsledky evropské země reagují na ekonomickou krizi. Vývoj v České republice. Přehled dosavadních výsledků výzkumu.
Klíčová slova: ČR; služby zaměstnanosti; krize ekonomická; trh práce; konference; MOP; politika zaměstnanosti; zaměstnanost; nezaměstnanost; MPSV; ochrana sociální; mzdy; vzdělávání-výcvik; pracovníci migrující; migrace; výzkum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment services; economic crisis; labour market; conference; ILO; employment policy; employment; unemployment; Ministry of Labour and Social Affairs; social protection; wages; education-training; migrant workers; migration; research
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dotace ze státního rozpočtu jako klíčový důvod stagnace sociálních služeb aneb tristní výsledky 1. kola dotačního řízení pro r.2011 [Subsidies from the state budget as a key reason for the stagnation of social services or the dismal results of the first round of grant procedures in 2011]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 7, č. 2 (2011), s. 8-10.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Hlavní principy dotační politiky MPSV ČR ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb. Analýza výsledků dotačního řízení. Tabulky: Porovnání výše dotace poskytnuté MPSV v přepočtu na jedno lůžko v domovech pro seniory v letech 2007-2010; Porovnání výše dotace přiznané v rámci 1. kola dotačního šetření domovům pro seniory v závislosti na typu zřizovatele; Porovnání výše dotace přiznané v rámci 1. kola dotačního šetření domovům pro seniory, jejichž zřizovateli jsou kraje a obce v jednotlivých krajích. Shledána značná rozdílnost ve výši přiznané dotace. Nezbytnost odstranění závislosti poskytovatelů sociálních služeb na přiznání dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu zřizovatele. Závislost na poskytnutí dotace brání rozvoji sociálních služeb.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; ústavy; financování; MPSV; rozpočet státní; organizace neziskové; kvalita sociálních služeb; staří; postižení; regiony; výzkum; statistika

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; institutional care; financing; Ministry of Labour and Social Affairs; state budget; nonprofit organizations; quality of social services; elderly / aged; disabled; regions; research; statistics
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT