Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006. : (monografie zaměřená na mezinárodní komparaci) [The level and move of labour costs and real wages in the Czech Republic and the selected EU member states in 2000 and 2006. : (monograph aimed at international comparation)]. / Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 86 s. - ISBN 978-80-7416-021-9

[ Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se soustředí na rozbor dat o celkových nákladech práce, jednotko-vých nákladech práce, hrubých a čistých mzdách a jejich kupní síle v členských státech EU střední a východní Evropy (státech bývalého sovětského bloku). Indikátory (za roky 2000 a 2006) se srovnávají se stejnými parametry "starých" členských států (EU-15) a hodnotí se sociálně-ekonomické důsledky rozdílů. Rozbor se dále orientuje na zdanění nákladů práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního pojištění a jeho rozdělení na zátěž zaměstnavatelů a zaměstnanců. Samostatná část je věnována vztahům mezi rozdíly výdělků a migraci za prací z chudých států do bohatých států.
 
Anotace v angličtině:  This monograph concentrates on an analysis of data in the areas of total labour costs, unit labour costs, gross and net wages and their purchase power in central and eastern European member countries of the EU (countries of the former Soviet block). The indicators (for the years 2000 and 2006) are compared with the same parameters in the "oldö member countries (EU-15) and the consequences of socio-economic differences are subsequently evaluated. The analysis is further oriented towards the taxation of labour costs in relation to the financing of social and health security and its division between the employer and employee contributions. A separate part of the study analyses relations between earning differences and labour migration from poor countries to rich countries.
Klíčová slova: náklady práce; náklady práce jednotkové; mzdy hrubé; mzdy čisté; kupní síla mezd; migrace pracovní; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: labour costs; unit labour costs; gross wages; net wages; purchasing power of wages; labour migration; international comparison
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Minimum Wage versus Social Benefits in the Czech Republic . / Vlastimil BERAN, Jana GODAROVÁ - In: Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 / Michaela STANÍČKOVÁ, Lukáš MELECKÝ, Petra DOLEŽALOVÁ, Tereza POWADOVÁ. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. - ISBN 978-80-248-4455-8. - s. 75-82 (8 stran).

[ BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana ]

Akce: International Conference on European Integration 2020 (ICEI 2020) : WRD - roč.5, Ostrava, 03.12.20 - 04.12.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Minimální mzda si v roce 2020 získala značnou pozornost politiků Evropské unie, což se projevilo zvýšenou snahou podpořit jednotné metodiky stanovující výši minimální mzdy v Evropské unii. Tento krok představuje zcela zásadní zásah do svrchovanosti jednotlivých členských států a jejich fiskálních politik. Prohlubování rozdílu mezi minimální mzdou a státem zaručeným příjmem (sociální dávky) představuje důležitý motivační faktor pro efektivní fungování trhu práce v dané zemi. Článek se zaměřuje na porovnání struktury tohoto systému v České republice, Německu a Francii. Sledována a porovnávána je prioritně výše minimální mzdy, a to ve vztahu k sociálním dávkám (nástroj životního minima) a jejich relativnímu ukotvení zohledňujíce cenovou hladinu a kupní sílu.
 
Anotace v angličtině:  The minimum wage has received a significant amount of attention in 2020 from high-level European Union politicians. Efforts are being made to promote a uniform methodology for the setting of the minimum wage in the European Union. This step represents a major intrusion into the sovereignty of individual Member States and their fiscal policies. The widening of the gap between the minimum wage and state-guaranteed income (social benefits) constitutes an important motivational factor for the effective functioning of a countryĺs labour market. This paper compares the structures of this system in the Czech Republic, Germany and France. The comparison includes the monitoring of the amount of the minimum wage in relation to social benefits (the living wage instrument) and their relative anchoring with respect to price levels and the purchasing power standard.
Klíčová slova: mzdy hrubé; mzda průměrná; minimum životní; minimum existenční; mzda minimální; dávky sociální; síla kupní

Klíčová slova v angličtině: gross wages; average wage; living minimum; existence minimum; minimum wage; social benefits; purchasing power
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT