Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zdroje lidského kapitálu vybraných skupin terciárně vzdělaných českých odborníků a riziko jejich zahraniční migrace. [Sources of human capital of certain groups of Czech experts possessing tertiary education and the risk of their migration abroad.]. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř, Ludvík Michalička, Jakub Musil - In: Reprodukce lidského kapitálu. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 18 s..

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo - Michalička, Ludvík - Musil, Jakub ]

Akce: Praha, 15.12.2008, CST Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek obsahuje ekonometrické a sociometrické metody a poznatky několikaletého výzkumu rizik migrace vybraných skupin odborníků (lékaři, odborníci IT/ICT, inženýři - technici) z ČR za prací do zahraničí. Analýza se opírá o identifikaci skupin odborníků nejvíce poptávaných na trhu práce EU, o model pravděpodobné nabídky a poptávky těchto skupin v ČR do roku 2012, o rozbor postojů cca 1 150 respondentů k pracovní migraci do zahraničí a o aktuální míru výdělkové motivace k migraci. Studie vyúsťuje v tyto nejvýznamnější poznatky: v ČR převyšuje u analyzovaných odborníků poptávka nabídku, tím se migrační potenciál snižuje (tak působí i sbližování výdělkových úrovní); respondenti převážně deklarují záměr dočasného pracovního pobytu v zahraničí; největší intenzita potencionálního odchodu do zahraničí je zjišťována u lékařů.
 
Anotace v angličtině:  The paper contains econometric and sociometric methods and findings from many years of research on the risks of migration of certain groups of experts (doctors, IT/ITC experts, engineers - technicians) from the CR abroad. The analysis relies on the identification of groups of experts that are the most sought after in the EU job market, on models of probable supply and demand of these groups in the CR up to 2012, on a study of the position of approximately 1 150 respondents to work-related migration abroad, and on the current extent of earnings-related motivation to migrate. The study arrives at these most significant findings: in the Czech Republic, supply exceeds demand in respect of the analysed experts, which fact decreases the migration potential (the convergence of earning levels has the same effect); respondents predominantly declare that they intend to work abroad temporarily; and the greatest intensity of potential migration abroad is found to be with doctors.
Klíčová slova: trh práce; vysoce kvalifikovaní odborníci; nabídka a poptávka; emigrace; lékaři; IT/ICT odborníci; inženýři-technici; postoje a motivace k práci v zahraničí

Klíčová slova v angličtině: labour market; highly skilled labour force; supply and demand; emigration; doctors; IT/ICT professionals; engineers-techniciansĘ; position on working and motivation to work abroad
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Poznámka:  sig: Do 1495
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou I. Poznatky ze statistické analýzy dosavadního vývoje zaměstnanosti starších osob. [People employed on the Czech labour market are ageing I. Information from a statistical analysis of existing developments in the employment of older people.]. / Zdeněk Karpíšek, Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 7-12 (6s.).

[ Karpíšek, Zdeněk - Kotíková, Jaromíra - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Poznatky ze statistické analýzy stárnutí zaměstnanosti v ČR v období od roku 1996 včetně sledování postupného zvyšování podílu starších osob (se zvláštním zaměřením na věkovou skupinu 55-64 letých). Studie hodnotí vliv těch faktorů, které nejvíce ovlivnily vývoj míry zaměstnanosti starších osob, a zejména důsledky řady opatření v oblasti důchodové politiky. Celkový vývoj zaměstnanosti starších osob v období 1990-1992 a 1993-2007.
 
Anotace v angličtině:  Information from a statistical analysis of the ageing of those in employment in the Czech Republic in recent times, particularly since 1996. It follows the gradual increase in the portion of older people (focusing especially on the age group of people aged 55 ľ 64 years). The study assesses the influence of the factors that had the biggest impact on how the rate of employment of older people developed, primarily as a result of a number of pension policy measures. The article evaluates previous developments of employment of older people, particularly in the period 1996 ľ 2007.
Klíčová slova: trh práce; stárnutí; zaměstnanost; pracovníci starší; vývoj; výzkum; odchod do důchodu; nabídka a poptávka; pojištění důchodové

Klíčová slova v angličtině: employment; employment of older people; older workers; labour market; demand for work; supply of labour; demographic development; unemployment; pension insurance; retirement; employment policy; disability pension; statistical analysis of employment; selective labour-force survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II. K problémům dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob. [Ageing workforce on the Czech labour market II. Problems of the further development of the employment of older persons.]. / Jaromíra Kotíková, Zdeněk Karpíšek, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 16-20 (5 s.).

[ Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Tato část zprávy hodnotí určité aspekty dalšího vývoje zaměstnanosti starších lidí v střednědobém horizontu do r. 2020. Cílem je zhodnotit, z pohledu budoucí situace na trhu práce, jak vážný problém je a jak urgentně je třeba ho řešit. Hodnocení je založeno na dvou modelových alternativách, respektujících demografickou projekci, ale lišících se v možných specifických mírách zaměstnanosti jednotlivých pětiletých věkových skupin. Z hlediska nabídky na trhu práce se ukazuje, že předpokládaný úbytek "mladých" pracovníků může být v podstatě nahrazen početním nárůstem "starších" pracovníků. Zdroj tohoto nárůstu je ve snížení počtu ekonomicky neaktivních starších osob. To ovšem za předpokladu, že společnost nebude spoléhat jen na automatický vliv postupného zvyšování důchodového věku, ale bude včas komplexně řešit stárnutí populace.
 
Anotace v angličtině:  This part of the paper assess certain aspects of the further development of the employment of older people in the medium term up to 2020. The aim is to assess, from the perspective of the future situation on the labour market, how serious the problem is and how urgently it needs to be tackled. The assessment is based on two alternative models respecting demographic forecasts but differing in the possible specific rates of employment in the individual five-years groups. From the point of view of supply on the labour market it appears that the expected reduction in the number of "youngö workers may essentially be offset by an increase in the number of "olderö workers. The source of this increase lies in reducing the number of economically inactive older persons. This is of course conditional on the fact that society will not rely solely on the automatic impact of the gradual raising of the retirement age but will take steps to address all aspects of population ageing.
Klíčová slova: zaměstnanost; zaměstnanost starších pracovníků; pracovníci starší; trh práce; nabídka a poptávka; vývoj demografický; odchod do důchodu; populace ekonomicky aktivní; politika zaměstnanosti; zaměstnanost postižených; důchod invalidní; šetření

Klíčová slova v angličtině: employment; employment of older people; older workers; labour market; demand for work; supply of labour; demographic development; level of retirement age; age of retirement from economic activity; employment rate factors; employment policy; employment of disabled people; disability pension; selective labour-force survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odhadování vzdělanostních potřeb. [Estimating educational requirements.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy, Jaromíra Kotíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 8-13 (6 s.).

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr - Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Studie popisuje, jak se odhaduje poptávka po pracovnících s určitou úrovní vzdělání v blízké budoucnosti. Základní principy modelování vzdělanostních potřeb. Porovnání poptávky s adekvátní nabídkou práce. Výsledkem je odhad šancí absolventů na získání zaměstnání, které odpovídá jejich vzdělání, a šanci na získání vhodně vzdělaných zaměstnanců. Tyto výsledky mohou být v řadě případů velmi užitečné. Vzdělání obyvatelstva je faktorem, který má pozitivní vliv na bohatství společnosti. Vhodné volby studijního oboru mohou snížit strukturální nezaměstnanost. Význam porovnání budoucí nabídky a poptávky pro kvalifikované ovlivňování struktury školství s ohledem na uplatnění absolventů a potřeby hospodářství.
 
Anotace v angličtině:  The paper describes how the demand for workers with a certain standard of education in the near future is estimated. Basic principles of modeling educational requirements. This demand is compared with the corresponding labour supply. The outcome is an estimate of school-leavers chance of finding a job that matches their education and the chance of recruiting a suitably educated employee. These results can be very useful in a number of cases. Education of population is a factor that has a positive impact on the wealth of society. A suitable choice of study field can reduce structural unemployment. Importance of comparison of future supply and demand for qualified influencing of the structure of education with regard to the school-leavers employment and the needs of the economy.
Klíčová slova: trh práce; potřeba kvalifikovaných pracovníků; nabídka a poptávka; absolventi; prognózování vzdělanostních potřeb

Klíčová slova v angličtině: labour market; educational requirements; labour supply; school-leavers; estimates; choice of study field; labour demand; forecasting of education needs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT