Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nabídka pracovních sil. (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR). [Supply of labour force. Selected problems of further development of labour force in the Czech republic.]. / Zdeněk Karpíšek - Praha: VÚPSV, 2003. - 83 s.

[ Karpíšek, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie hodnotí základní minulé, současné i očekávané problémy (do roku 2010) ve zdrojích a nabídce pracov-ních sil v ČR. Dokumentuje úzkou vazbu mezi problematikou trhu práce a problematikou demografického vývo-je, migrace obyvatelstva, přípravy mládeže na povolání, rodinné a důchodové politiky. Hodnotí rozsah zdrojů pracovních sil v souvislostí s dalším zaměstnáváním, s rozsahem pracovní doby. Porovnává situaci v ČR se ze-měmi EU. Navrhuje základní směry řešení. Jde o dílčí studii v rámci projektu "Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti".
 
Anotace v angličtině:  The study evaluates basic past, current and expected problems (until 2010) in the area of human resources and supply of labour force in the CR. It provides documentary evidence for the tight relationship between labour market problems and demographic development, migration of population, vocational training of youth, family and pension policy. The report also evaluates the dimension of labour force sources in the connection with further employment, with the range of working hours. It compares the situation in the CR and in the EU member states, it suggest basic directions of a solution. This is a partial study within the project "Problems of labour market and employment policy".
Klíčová slova: trh práce; nabídka pracovních sil; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour force supply; international comparison
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Zdanění práce v ČR a zemích EU. [Taxes on Labour in the CR and EU.]. / Robert Jahoda - In: Veřejná ekonomika a správa.. - Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2003. - ISBN 80-248-0430-1. - s. 14-15.

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Článek poukazuje na negativní dopady zdanění na výsledky trhu práce. Ukazuje změny v daňové oblasti, které byly v posledních 8 letech provedeny v EU a vyvozuje závěry pro případné změny v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Article shows negative aspects of labour taxation on labour market performance. Analyzes empirical data on changes of labour taxes in EU in the last 8 years. It is concluded by recommendations for the CR.
Klíčová slova: ČR; EU; zdanění práce; nabídka pracovních sil; poptávka po prac. silách; služby zaměstnanosti; pojistné SZ

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; taxing labour; labour suply; demand; VAT; labour intensive services; social security contributions; PIT
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT