Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zahraniční zkušenosti se zpružněním trhu práce a jejich přenositelnost do ČR. [International experience with makeing labour market more flexible and its portability to the Czech Republic.]. / Robert Jahoda - In: Veřejná ekonomika a správa 2009. : Sborník abstraktů ze stejnojmenné mezinárodní konference, 2009. - Ostrava : VŠB-TU EKF, 2009. - ISBN 978-80-248-2049-1. - 10 s. .

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Ostrava, 8. - 10. 9. 2009, EUR
Anotace:  Příspěvek je zaměřen na analýzu zahraničních zkušeností, jejichž cílem bylo zpružnění trhu práce. Analýza je omezena na zkušenosti s pobídkami nabídky práce pracovníků s nízkými příjmy. Pozornost je věnována změna daňových a dávkových nástrojů. Druhá část příspěvku hodnotí možnosti přenositelnosti těchto zkušeností do ČR. Pomocí konceptu analýzy efektivního zdanění modelových domácností jsou vybrány ty zkušenosti, které by mohly inspirovat českou praxi daňových a dávkových systémů.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with foreign countriesĺ experience, which main aim was to make labor market more flexible. Main restriction of the analyze lies in experience with the labor supply incentives of the employees with low incomes. Attention is paid to the changes in the tax and benefit system. Second part of the article evaluates possibilities with the portability of such experiences which could be employed in the Czech Republic. With the help of the concept of effective taxation of model households we choose examples which may inspire decisive level of the Czech administration.
Klíčová slova: nabídková strana trhu práce; motivace pracovat; systém daní a dávek

Klíčová slova v angličtině: labour supply; incentives; tax and benefit system
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Labour market response of the Czech households to the selected tax-benefit changes. [Reakce českých domácností na trhu práce na vybrané změny v oblasti daqně-dávky.]. / Robert Jahoda - In: Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress. - Szeged : Universitas Szeged Press, 2009. - ISBN 978-963-88468-3-9. - 1 s. .

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Szeged, 19.-21.11.2009, EUR
Anotace:  Kombinace daní a sociálních dávek na nabídkové straně trhu práce vytváří past neaktivity, v níž domácnosti rezignují na snahu hledat příjem na trhu práce a závisí spíše na sociálních dávkách. Podle analýzy mezní efektivní daňové sazby (METR) jsou nejohroženější domácnosti s vyšším životním minimem a ty s pouze jedním (substandardním) finančním příjmem z pravidelné práce. Cílem článku je analyzovat reakce na trhu práce na vybrané změny v systémech daní a dávek mezi ohroženými skupinami domácností v ČR. První část článku analyzuje nejohroženější domácnosti podle nadměrně vysoké METR v ČR. Ve druhé části článku jsme použili mikrosimulační model pro analýzu dopadu vybraných změn daně-dávky na nabídku práce vybraných domácností. Článek je ukončen doporučením změn v systému daně-dávky v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The combination of taxes and social benefits on the supply side of the labour market creates inactivity traps in which household resigns from seeking income on the labour market and depends more on social benefits. According to the analysis (METR), the most endangered are the households with higher subsistence minimum and those with only one (substandard) financial income from regular work. The aim of the article is to analyze the labour market response of selected tax benefit systems changes among affected groups of households in the Czech Republic. The first part of the article analyses the most endangered households by excessively high METR in the CR. In the second part of the article we use microsimulation model for analyzing impact of selected tax-benefit changes on the labour supply of the chosen households. The article is finished by the recommendation toward changes of the tax benefit systems in the Czech Republic.
Klíčová slova: nabídková strana trhu práce; past neaktivity; systém daní a dávek

Klíčová slova v angličtině: labour supply; inactivity traps; tax system; social security system
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Poznámka:  nezadávat do RIV - poze 1 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT