Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie. [National Action Plans of the Fight against Poverty and Social Exclusion in EU Member States.]. / Magdalena Kotýnková, Štěpán Laňka - Praha: VÚPSV, 2002. - 126 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Laňka, Štěpán ]

Externí odkaz
Anotace:  Hlavním cílem předložené zprávy je identifikace nových přístupů a příkladů dobré praxe, které přijaly členské země Evropské unie v rámci boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Předložená zpráva vychází ze Společné zprávy o sociálním začleňování, která byla zpracována na základě národních akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a publikována Radou Evropské unie v prosinci 2001. Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení byly zpracovány členskými zeměmi Evropské unie v období leden - květen 2001 jako reakce na přijaté společné cíle v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení (Nice, prosinec 2000). První část předložené zprávy obsahuje popis opatření v rámci politiky zaměstnanosti, sociální, bytové, apod. a aktivit občanské společnosti, které byly přijaty jednotlivými členskými zeměmi pro dosažení společných cílů. Druhá část obsahuje příklady dobré praxe, které byly vybrány jak ze Společné zprávy, tak z jednotlivých národních akčních plánů. Třetí část je věnována problemati
ce společných ukazatelů, které byly vytvořeny pro měření chudoby a sociálního vyloučení.
 
Anotace v angličtině:  This report focuses mainly on identifying of innovative approaches and good practice in the area of the fight against poverty and social exclusion in Member States of the EU. The presented report is based on the Joint Report on Social Inclusion that was processed on the basis of National Action Plans against poverty and social exclusion (NAPs/incl) and published by the Council of the European Union in December 2001. These National Action Plans were carried out by Member States between January and May 2001 in response to the European Union common objectives concerning the fight against poverty and social exclusion (agreed in Nice, December 2000). The first part of the report contains description of the provisions in framework of employment policy, social policy, housing, etc. and also description of civil society actions that were adopted in NAPs/incl to meet common objectives. The second part contains examples of good practise selected both from the Joint Report and national reports. The third part is conce
rned with the problems of common indicators that were formed for measuring of poverty and social exclusion within all Member States.
Klíčová slova: EU; chudoba; vyloučení sociální; národní akční plány sociálního začleňování

Klíčová slova v angličtině: EU; poverty; poverty elimination; social exclusion; national action plan of social inclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Podpora sociální soudržnosti v EU. [Support of social cohesion in the EU.]. / Magdalena Kotýnková - In: Zpravodaj VŠE. - ISSN 1213-7146 - č. 3 (2003), nestr..

[ Kotýnková, Magdalena ]

Externí odkaz
Anotace:  Obsah článku je zaměřen na problematiku Evropské strategie sociálního začleňování, jejímž cílem je podpora sociálně soudržné společnosti. Pozornost je věnována důvodům přijetí této strategie, jejím cílům, metodě její realizace a národním akčním plánům sociálního začleňování členských zemí EU.
Klíčová slova: soudržnost sociální; strategie evropská; začleňování sociální; metody spolupráce; národní akční plány sociálního začleňování

Klíčová slova v angličtině: social cohesion; European strategy of social inclusion; open method of coordination; national action plan of social inclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Czech Republic. [Kulturní aspekty v sociální inkluzi etnických menšin. Česká republika.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - In: MEU Programme Minorities in the EU. - Flensburg : European Centre for Minority Issues, 2006. - 147 s. (CD).

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato práce jednou ze série národních zpráv v rámci projektu ECMI. Analyzování spojitostí mezi kulturou a sociálním začleněním má zásadní význam při hledání faktorů, podporujících kohezi a stabilitu v zemích s velkým podílem etnických menšin v populaci. Sociální vyloučení příslušníků etnických menšin je považováno za vážný politický problém. Kulturní dimenze sociální integrace etnických menšin. Institucionální rámec sociálního začleňování v ČR. Základní strategické dokumenty, formulující politiky sociální inkluze etnických menšin v kultuře. Národnostní menšiny v ČR. Národní akční plán (NAP) ČR. Všeobecné charakteristiky NAP z hlediska kulturních aspektů. Ukazatele začlenění etnických menšin v relevantních oblastech. Pilotní šetření mezi odborníky, zabývajícími se inkluzí etnických menšin. Efektivnost výdajů na vládní vzdělávací politiky pro romskou komunitu.
 
Anotace v angličtině:  This Working Paper is one in a series of country reports submitted under the ECMI project. Analysing the links between culture and social inclusion has a fundamental importance in the search for factors supporting cohesion and stability in countries with a large proportion of ethnic minorities in their population. Social exclusion of the members of ethnic minorities is viewed as a serious political problem. The dimension of culture in the social integration of ethnic minorities. Institutional framework of social inclusion in the CR. Basic strategic documents articulating the policies of social inclusion of ethnic minorities in culture. National minorities in the CR. National action plan of the CR. General characteristics of NAP from the point of view of cultural aspects. Indicators of ethnic minorities inclusion in relevant areas. Pilot investigation among professionals dealing with inslusion of ethnic minorities. Cost-effectiveness of government education policies for the Roma community.
Klíčová slova: menšiny etnické; menšiny národnostní; Romové; integrace; vyloučení sociální; začleňování sociální; národní akční plány sociálního začleňování; kultura

Klíčová slova v angličtině: ethnic minorities; national minorities; Roma community; integration; social exclusion; social inclusion; social inclusion of ethnic minorities; national action plan of social inclusion; cultural aspects
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: VS/2005/0686 The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Evaluation of the Impact of Inclusion Policies under the Open Method of Co-ordination in the European Union: Assessing the Cultural Policies of Six Member States; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  ECMI Working Paper # 29; ISSN 1435 - 9812; soubor příspěvků na CD - Do 1488
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT