Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Lone mothers at the labour market: Their requirements and their entitlement to social protection measures. [Osamělé matky na trhu práce: Jejich požadavky a jejich nárok na opatření sociální ochrany.]. / Věra Kuchařová - 2007.

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Osamělé matky jsou jednou z nejzranitelnějších skupin na trhu práce, protože se z pohledu zaměstnavatelů zdají méně perspektivní a spolehlivé v důsledku rodinných povinností. Jejich podmínky pro sladění práce a rodiny jsou komplikované, protože většinou samy musí zajistit dostatečný příjem i péči o děti. Data z nejnovějšího výzkumu umožňují porovnání potřeb zaměstnání a sociální ochrany a skutečné situace osamělých matek s úplnými rodinami. Šetření poskytla údaje o skutečných podmínkách a postojích k těmto tématům matek a otců z různých rodinných uspořádání. Šetření proběhla v ČR v r. 2005 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  Lone mothers are one of the most vulnerable groups at the labour market because, from an employerĺs perspective, they seem less prospective and reliable due to family obligations. Their conditions for work-family balance are complicated as they have to meet the needs for a sufficient income and for the care of their children mostly by themselves. Research carried out recently produced data that allow for comparing the employment and social support needs and the real situation of lone mothers with those of mothers (and fathers) from two-parent families. The surveys provided data on both the real conditions and the attitudes on the studied topics of mothers and fathers from different family arrangements. The surveys were carried out in the Czech Republic in 2005 and 2006. Incidence and structure of lone-parent families.
Klíčová slova: konference MASZ; sladění rodinného a prac. života; matky osamělé; rodina neúplná; trh práce; vzdělání dosažené; podpora sociální; dovolená rodičovská; návrat do zaměstnání; doba pracovní

Klíčová slova v angličtině: ISSA conference; reconciliation of work and family life; lone mothers; one parent family; labour market; educational attainment; social support; parental leave; transition to work; working hours
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  ISSA - Do 1393
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. : Závěrečná zpráva projektu [Development of a method for measurement of work capacity of people with disability caused by a work related injury or work related ilness. : Summary.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2005. - 181 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Jedním z problémů na trhu práce je návrat osob, které utrpěly pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, do pracovního procesu. Cílem navrhovaného řešení je jednotná metoda funkčního hodnocení pracovního potenciálu osoby, která utrpěla pracovní úraz nebo onemocněla nemocí z povolání, a vytvoření takového systému pracovního hodnocení, který by jasně stanovil v odkazu na Mezinárodní klasifikaci důsledků zdravotního postižení (ICF) schválenou WHO, zda je jedinec vzhledem ke zdravotnímu stavu schopen výdělečné činnosti na částečný či plný úvazek.
 
Anotace v angličtině:  One of the problems in the labour market is the return of persons who have suffered an occupational accident or occupational diseases to the work process. The aim of the proposed solution is a uniform method of functional assessment of employment potential of persons who have suffered a work injury or occupational disease, and creating a such system of employment potential assessment, which would clearly stated in reference to the International Classification of the Disabled (ICF) approved by WHO, if an individual is due to his health conditions capable of gainful employment on a part or full time.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; postižení; klasifikace invalidity; návrat do zaměstnání; uchazeči o práci; neschopnost pracovní; integrace postižených; metody

Klíčová slova v angličtině: CR; international; disabled persons; classification of disability; return to work; job seekers; work incapacity; work capacity; integration of handicapped people; methods
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: HS118/04 Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým v důsledku pracovního úrazu anebo nemoci z povolání
Poznámka:  předkladatelem do RIVu je UK ľ 1. lékařská fakulta
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hodnocení pracovního potenciálu jedince pro účely zaměstnanosti [Assessment of the work potential of individuals for purposes of employment]. / Daniela Bruthansová, Alexandr Vávra, Anna Červenková - Praha: VÚPSV, 2005. - 46 s.

[ Bruthansová, Daniela - Vávra, Alexandr - Červenková, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  I. Hodnocení funkční kapacity jako součást pracovní rehabilitace - základy metodiky. Úvod a teoretická východiska. Proces návratu člověka po nemoci či zranění do zaměstnání. II. Hodnocení funkční kapacity jedince - přehled používaných postupů. III. Hodnocení funkční kapacity pro účely zaměstnanosti - doporučený postup.
 
Anotace v angličtině:  I. Assessment of functional capacity as part of vocational rehabilitation - basic methodology. Introduction and theoretical background. The process of returning of a person after an illness or injury to work. II. Assessment of functional capacity of the individual - an overview of the procedures in practice. III. Assessment of functional capacity for employment purposes - guidelines.
Klíčová slova: postižení; neschopnost pracovní; návrat do zaměstnání; klasifikace invalidity; rehabilitace pracovní

Klíčová slova v angličtině: disabled persons; work capacity; work incapacity; return to work; classification of disability; vocational rehabilitation
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: HS118/04 Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým v důsledku pracovního úrazu anebo nemoci z povolání
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. [Family, children and employment in Czech society.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Bioskovice/Brno: Franišek Šalé - Albert, 2008. - 328 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej ]

Anotace:  Kniha se zabývá problémy a dilematy, jež řeší v současné době české rodiny ve sféře domácnosti a péče o děti na straně jedné a ve sféře zaměstnání na straně druhé, jakož i důsledky, jež tyto problémy přinášejí pro celou společnost.
Klíčová slova: rodina; sladění pracovního a rodinného života; politika sociální; politika rodinná; gender; zaměstnanost žen; kariéra profesionální; rodičovství; deti; péče o děti; matky; návrat matek do zaměstnání; návrat do zaměstnání; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: family; reconciliation of family and work life; social policy; family policy; gender; gender division of household duties; employment of women; professional development; parenthood; childcare; children; return to work; return to work of mothers; employment policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  náklad 200 výtisků
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Nezaměstnaní nad 50 let a jejich návrat na trh práce. [The unemployed over 50 years and their return to the labor market.]. / Tomáš Soukup, Martin Ďurďovič - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 18.

[ Soukup, Tomáš - Ďurďovič, Martin ]

Anotace:  V letošním roce probíhá za spoluúčasti VÚPSV výzkumný projekt mezinárodního charakteru "Active Ageingö podporovaný Evropskou unií, zaměřený na problematiku vztahu mezi zaměstnaností a stárnutím populace. Věnuje se tématu sociálních potřeb nezaměstnaných uchazečů o práci ve věku nad 50 let a jeho účelem je vyzkoušet inovativní nástroje určené k pomoci těmto lidem v návratu na trh práce. Na projektu se podílí výzkumné instituce ze Slovinska, Velké británie a Belgie. Jejich společnou snahou je provázat poznatky získané z různých regionů a prověřit, jaké přístupy se při řešení uvedeného problému osvědčují a jaké ne.
Klíčová slova: pracovníci starší; politika zaměstnanosti; trh práce; návrat do zaměstnání; výzkum

Klíčová slova v angličtině: older workers; employment policy; labour market; return to work; research project
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT