Publikační činnost: 2001
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Dávky sociálního státu. Nastavení systému - jeho ekonomická a sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost. [Social benefits. Adjustment of the system, its ecnomic and social efficiency and social consequence both for clients of welfare state and society.]. / Petr Mareš - Brno: Masarykova univerzita, 2001. - 189 s. - ISBN 80-210-2624-3

[ Mareš, Petr ]

Anotace:  Jde o sborník příspěvků přednesených na konferenci o dávkách sociálního státu, kterou uspořádala katedry sociologie Masarykovy university (fakulta sociálních studií) spolu se sociálním výborem senátu a občanským sdružením Socioklub v listopadu 2000 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky v Praze. Tématy byly: povaha dávek sociálního státu v kontextu sociální doktríny České republiky; legitimita sociálního státu a žadatelů o jeho dávky; vliv sociálních dávek na sociální strukturu a sociální procesy; problémy administrace sociálních dávek, využávání, zneužívání a nevyužívání sociálních dávek; život na podpoře a životní strategie chudých.
 
Anotace v angličtině:  Conference Proceedings. In November 2000 the School of Social Studies of Masaryk university (department of sociology) in collaboration with the Parliament of the Czech Republic - Senate (Committee on Health and Social Policy) held a conference on social benefits - their state and perspectives in the Czech Republic. The main aim of the conference was to promote understanding of the role of the social benefits within the Czech government social doctrine. Discussed topics: the legitimacy of claimants of social benefits in the Czech welfare state; influence of social benefits on social structure and social processes in the Czech republic; problems connected with the distribution of the social benefits: take-up and non take-up of social benefits; both strategies and the experiences of life on dole and life strategies of the poor.
Klíčová slova: zabezpečení sociální; stát sociální; dávky sociální; žadatelé o dávky; nečerpání dávek; podmínky nároku

Klíčová slova v angličtině: social welfare; welfare state; social benefits; claimants; non-take up; entitlements
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Sociální politika a sociální kompetence jejích klientů. [Failure of Social Policy: Non-take-up of Social Security as a Problem of Social Cognisance.]. / Petr Mareš - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 36, č. 2 (2000), s. 143 - 156.

[ Mareš, Petr ]

Anotace:  Studie, která vznikla s podporou Grantové agentury České republiky (grant č.403/98/0097 "Selhávání sociální politiky"). Vymezení problému. Základní model. Sociální kompetence. Data. Sociální prostor. Informační bariéra. Kompetence v zacházení s informacemi a jednání s úřady. Strategie získávání informací a aplikace.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; nečerpání dávek; dávky sociální; stát sociální; chudoba

Klíčová slova v angličtině: CR; international; non-take-up; social benefits; social welfare; deserving poverty; undeserving poverty; entitlements
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Non-take-up jako problém sociální kompetence. [Non-take-up of social security benefits - a Problem of Social Skill.]. / Petr Mareš - In: Česká sociální politika na prahu 21. století. - Spisy FSS brněnské univerzity; sv. 3. / Tomáš Sirovátka, (ed.). - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - ISBN 80-210-2307-4. - s. 71-83.

[ Mareš, Petr ]

Klíčová slova: nečerpání dávek; dávky sociální; zabezpečení sociální; klienti

Klíčová slova v angličtině: non-trake-up; social benefits; social welfare; client
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Is the Non-take-up Problem Present in the Czech Republic? [Exituje v České republice problém s nečerpáním dávek?]. / Jana Godarová, Iveta Štarhová - In: From Policy Design to Policy Practice. e-Proceedings of the 27th NISPAcee Annual Conference. - Bratislava : NISPAcee PRESS, 2019. - ISBN 978-80-89013-99-9. - 12 s. .

[ Godarová, Jana - Štarhová, Iveta ]

Akce: 2019-05-24-26, Praha, WRD Externí odkaz
Anotace:  Cílem této práce je identifikovat rozsah fenoménu nečerpání sociálních dávek v České republice a faktory, které jej ovlivňují. Pro identifikaci závažnosti problému autoři využívají mikro-simulační modelování s využitím dat z českého průzkumu EU-SILC v letech 2009 až 2017. Příspěvek je zaměřen především na dva konkrétní typy dávek - balíček dávek pro seniory a balíček dávek zaměřený na rodiny s dětmi. Údaje z tohoto výběrového šetření poskytují reprezentativní informace o příjmové distribuci jednotlivých typů domácností, informace o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, vybavení domácnosti pro dlouhodobé užívání a pracovních, materiálních a zdravotních podmínkách dospělých žijících v domácnostech. Český průzkum EU-SILC pokrývá přibližně 8 000 domácností ročně, což je přibližně 18 000 jednotlivců žijících v České republice. Závěrečné diskuse o výsledcích bude zahrnovat metodická a datová omezení a rizikové skupiny ohrožené fenoménem nečerpání.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to identify the extent of non-take-up phenomenon of social benefits in the Czech Republic and factors influencing them. To identify the gravity of the problem, the authors employ micro-simulation modeling using data from the Czech EU-SILC survey from 2009 to 2017. The paper is primarily focused on two specific types of benefits ľ the benefit package for senior citizens and the benefit package aimed at families with children. The data from this sample survey give representative information on income distribution of individual types of households, information on the way, quality and financial demands housing, household long-term use equipment, and working, material and health conditions of adults living in households. The Czech EU-SILC survey covers approximately 8,000 households annually, which is approximately 18,000 individuals living in the Czech Republic. A part of the final discussion of the results will encompass methodological and data constraints and the risk groups threatened
by the non-take-up phenomenon.
Klíčová slova: nečerpání dávek; modelování mikrosimulační; selhání sociální politiky; dávky sociální; ČR

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; non-take-up; microsimulation modeling; failure of social policy; social benefits
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT