Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v nových členských státech Evropské unie (EU - 10), Bulharsku a Rumunsku. [International review of sickness insurance situation and reforms in the new European Union Member States (EU-10), Bulgaria and Romania.]. / Iva Chvátalová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2006. - 44 s. - ISBN 80-87007-43-3

[ Chvátalová, Iva ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie se zabývá aktualizací úpravy dávek v nemoci, mateřství, otcovství a při ošetřování člena rodiny v nových členských státech, které přistoupily k 1.5.2004 (EU - 10), a dále kandidátských státech, které přistoupí k 1.1.2007, tj. v Bulharsku a Rumunsku. Popis změn je nahrazen přehledem platné právní úpravy. Pozornost je zaměřena na podmínky nároku na dávky, karenční dobu a podpůrčí dobu, výši platby a další podrobnosti týkající se dávkové agendy u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Postavení zaměstnavatelů ve sledované oblasti bude, po dohodě se zadavatelem, předmětem samostatného výzkumného úkolu. Zde je mu proto věnována stručná pozornost. Podrobný stav úpravy dávek ve sledované oblasti dle údajů z roku 2006 obsahuje přílohová část.
 
Anotace v angličtině:  The submitted study deals with updates in the regulation of sickness, maternity and paternity benefits as well as in treating family members in the new member states who acceded on 1 May 2004 and the candidate states who are acceding on 1 January 2007, i.e. Bulgaria and Romania. A description of the changes is supplanted by an overview of the applicable legal regulations. Attention is devoted to the conditions for a benefit claim, the waiting period and the support period, the level of payment and other details concerning the administration of benefits for employees and self-employed persons. By agreement with the client, the position of employers in the monitored sector will be the subject of a separate research project. Consequently, it will only be focused upon briefly in this paper. The appendix section contains a detailed account from 2006 of the situation in terms of the regulation of benefits in the monitored sector.
Klíčová slova: zab. nemocenské; reforma; nemocenské; dávky v mateřství; podmínky nároku

Klíčová slova v angličtině: sickness insurance; sickness insurance benefits; reform; MATERNITY BENEFITS; eligibility
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní porovnání odlišností v poskytování náhrady příjmu v době nemoci pro malé a střední podniky, zejména v dávkových systémech zaměstnanců. [International comparison of differences in the area of income compensation during illness for small and medium-sized enterprises, especially in benefit systems of employees.]. / Iva Chvátalová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 48 s. - ISBN 978-80-87007-84-6

[ Chvátalová, Iva ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie se zabývá právní úpravou postavení zaměstnavatelů v době pracovní neschopnosti zaměstnanců. Přednostně zkoumá, zda a jakým způsobem se zaměstnavatelé podílí na řešení výše uvedené sociální události, a to s přihlédnutím k jejich velikosti na malé a střední podniky. Zaměřuje se též na aspekt refundace vynaložených prostředků.
 
Anotace v angličtině:  The submitted study deals with employers position legislation during their employees´ incapacity for work. It primarily studies if and how the employers take part in the given social situation solving, taking into account firm size, especially small and medium-sized enterprises. It also focuses on refundment of the relevant expenditure.
Klíčová slova: ČR; neschopnost pracovní; nemocenské; dávky nemocenského pojištění; zaměstnavatelé; zaměstnanci; EU; podniky malé a střední; refundace

Klíčová slova v angličtině: CR; work incapacity; sick leave; pay; employers; employees; EU; refundment; small and medium-sized enterprises
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských zemích. / Iva Chvátalová - Praha: VÚPSV, 2003. - 53 s., příl.

[ Chvátalová, Iva ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná práce se zabývá aktuální úpravou nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských státech. Pozornost je věnována peněžitým dávkám v nemoci, mateřství, při ošetřování nemocného dítěte nebo dospělého člena rodiny, otcovství a při převedení těhotné ženy na jinou práci. Ve výzkumné práci je popsáno postavení zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a pozornost je zaměřena též na úlohu zaměstnavatelů ve sledované oblasti. Předmětem výzkumu je také zachycení aktuálních změn v nemocenském pojištění, popřípadě připravovaných či probíhajících reforem.
Klíčová slova: EU; Evropa střední a východní; zab. nemocenské; reforma; zab. v mateřství; dávky; podpora při ošetřování; nemocenské; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: EU; Central and Eastern Europe / CEE; sickness insurance; reform; maternity benefits; benefits; benefit for care of a family member; sickness benefit ; RILSA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jasná a srozumitelná pravidla politiky zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 21 (2009), příl. s. 1-8.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled nové legislativy v oblasti zaměstnanosti, platné od 1. ledna 2009. Změny dané novelou zákona o nemocenském pojištění. Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti. Kontrolní činnost úřadů práce, MPSV ČR a celních úřadů. Oprávnění a postup orgánů kontroly. Přehled a definice správních deliktů. Rekvalifikace zaměstnanců jako nejefektivnější nástroj politiky zaměstnanosti. Změny rekvalifikace v roce 2009. Formy a financování rekvalifikace zaměstnanců. Stávající zákon o zaměstnanosti v dotazech a odpovědích. Příklady z praxe.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; právo pracovní; zákonodárství; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zab. nemocenské; nemocenské; podmínky nároku; výplata-způsob; výše; úřady práce; kontrola; MPSV; diskriminace pracovní; zaměstnanost skrytá; práce-postižení; rekvalifikace; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; labour law; legislation; employment policy; employers; employees; sickness insurance; sickness benefit ; eligibility ; method of payment; amount; labour offices; control; Ministry of Labour and Social Affairs; labour discrimination; clandestine employment; employment-disabled; retraining; occupational qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vývoj sociálních příjmů obyvatelstva v letech 2000-2014 [Development of social income of population in 2000-2014]. / Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 57, č. 2 (2015), s. 187-204 (18 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Sociální příjmy obyvatelstva v současné době zahrnují příjmy ze sedmi základních sociálních systémů. Příjmy ze systému důchodového pojištění. Příjmy ze systému nemocenského pojištění. Příjmy ze systému státní politiky zaměstnanosti. Příjmy ze systému státní sociální podpory. Příjmy ze systému sociální potřebnosti /pomoci v hmotné nouzi. Příjmy ze systému dávek pro zdravotně postižené občany. Příjmy ze systému sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Social income of the population currently includes income from the seven basic social systems. Revenues from pension insurance system. Revenues from the sickness insurance system. Revenues from the system of state employment policy. Revenues from the state social support system. Revenues from the system of social need / assistance in neediness. Revenues from system of benefits for people with disabilities. Receipts from social services system.
Klíčová slova: příjmy sociální; dávky; příjmy sociální obyvatelstva; zab. důchodové; důchody; zab. nemocenské; nemocenské; ošetřovné; zab. v mateřství; zab. v nezaměstnanosti; podpora sociální; potřebnost; minimum životní; postižení; služby sociální; příspěvek na péči; vývoj

Klíčová slova v angličtině: social income; benefits; social income of population; pension insurance; pensions; sickness insurance; sickness benefit; care benefit ; maternity benefits; unemployment benefits; social support; needs; subsistence minimum; disabled people; social services; care allowance; DEVELOPMENT
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT