Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity [Ananlysis of possibility to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance including social-health aspects of invalidity development.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - 1. vyd. - Praha: VÚPSV, 2007. - 94 s. - ISBN 978-80-87007-70-9

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Účelem uvedené studie je zjištění, zda by bylo možné vydělit invalidní pojištění ze systému důchodového pojištění a přiřadit k pojištění nemocenskému. Při řešení projektu bylo vycházeno z popisu stávajícího systému, a to jak z hlediska ekonomického (analýza příjmové a výdajové stránky nemocenského a důchodového pojištění), tak z hlediska zdravotního (srovnání příčin morbidity a invalidity podle skupin diagnóz - kapitola MKN-10). Na základě popisu stávajícího systému v ČR, jeho podrobné statistické analýzy a popisu uspořádání v některých evropských zemích bylo zjištěno, že oddělení invalidního pojištění od ostatních typů důchodového pojištění možné je. Projekt obsahuje tři možné varianty řešení při zachování současné výše pojistného na sociální pojištění a řeší i pojistné osob samostatně výdělečně činných. V závěru doporučuje provést některé legislativní změny, k nimž patří zejména automatická konverze invalidního důchodu ve starobní.
 
Anotace v angličtině:  The goal of presented study is to find out whether it would be possible to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance and include it within the system of health insurance. We begin by describing the existing system from both economical point of view and health point of view (comparison of morbidity and disability according to ICD-10/WHO). Based on the description of existing system in the CR, its detailed statistical analysis and description of arrangements in some European countries we established that it is possible to separate disability insurance from other type of pensions. We present three possible options of how to do this without changing the current level of social insurance contributions and which would also take into account the insurance of the self-employed. In concluding parts we recommend to make some legislative changes, including automatic conversion of disability pension into old-age pension.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; zab. důchodové; zab. nemocenské; důchod invalidní; invalidita; pojistné; samostatní; nemocnost; systém; Mezinárodní; c-Bruthansová, Daniela; c-Červenková, Anna; c-Pechanová, Marie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; pension insurance; sickness insurance; disability pension; disability; contribution; self employed; sick rate /absenteeism; system; International; c-Bruthansová, Daniela; c-Červenková, Anna; c-Pechanová, Marie
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2010
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Absence from work - Czech Republic. [Pracovní absence - Česká republika]. / Hana Geissler, Jaroslav Hála, Aleš Kroupa - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2010. - 15 s.

[ Geissler, Hana - Hála, Jaroslav - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  V průměru míra pracovní absence v posledních letech postupně klesá. Tento pokles je spojen s politickými změnami, jejichž cílem je ušetřit veřejné prostředky a omezit pracovní absenci, která je někdy spojena se zneužíváním systému. Průměrný počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti roste a ukazuje, že pracovníci mají tendenci zůstat z práce zejména, když vážně onemocní. U některých skupin s vyššími příjmy lze pozorovat "presenteeism". Studie zahrnuje dvě hlavní témata: rozsah a modely pracovní absence a její trendy a prostředky kontroly a politiky zaměřené na pracovní absence.
 
Anotace v angličtině:  On average, the rate of absence from work has been gradually declining in recent years. This decrease is connected with policy changes aiming to save public funds and reduce absenteeism, which is sometimes associated with misusing the system. The average number of calendar days of absence from work has been increasing, showing that workers tend to stay out of work in particular when seriously ill. Some "presenteeism" can be observed among higher income groups. The study has two main themes: the extent and patterns of absence, together with any trends; and the means of control and policies towards absence.
Klíčová slova: neschopnost pracovní; výdaje sociální; nemocnost; muži; ženy; skupiny věkové; statistika; zab. nemocenské; podmínky pracovní; bezpečnost práce; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: absence from work; absenteeism; social expenditure; sick rate; gender; age groups; statistics; sickness insurance; working conditions; social dialogue; occupational safety; presenteeism
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz uložené 1227
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT