Publikační činnost: 2003
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic: Monthly update - September 2003. [Česká republika: Měsíční aktualizace - září 2003.]. / Tomáš Sirovátka - 2003.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Nehledě na růst HDP (r. 2000-2002) dosáhla nezaměstnanost v lednu 2003 10,2%. Ačkoliv je v ČR celková míra zaměstnanosti přes 70% a míra zaměstnanosti žen nad 60% (oba tyto ukazatele splňují lisabonské cíle EU), brání promítnutí se ekonomického růstu do vytváření pracovních míst několik strukturálních faktorů. Mezi ně patří pokračující dopady ekonomické restrukturalizace a přetrvávání regionálních nerovností. Vláda přijme politiku v souladu s pokyny evropské strategie zaměstnanosti, která by měla pomoci řešit problém nezaměstnanosti, včetně preventivnívh opatření a zvýšeného důrazu na individuální přístup k potřebám nezaměstnaných.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; zaměstnanost; nezaměstnaní; nezaměstnanost; situace ekonomická; nezaměstnanost mládeže

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; EMPLOYMENT POLICY; EMPLOYMENT; UNEMPLOYMENT; ECONOMIC SITUATION; YOUTH UNEMPLOYMENT; UNEMPLOYED
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Contribution to EIRO thematic feature on Youth and work - case of the Czech Republic. [Příspěvek k EIRO tématické rubrice Mládež a práce - případ České republiky.]. / Markéta Nekolová, Jaroslav Hála - 2007.

[ Nekolová, Markéta - Hála, Jaroslav ]

Externí odkaz
Anotace:  Charakteristika právního rámce, který reguluje trh práce s ohledem na 3 kategorie mladých pracovníků (skupina ve věku 16-18 let; absolventi, kteří dokončili školní vzdělání do 30 let; obecně mladí lidé mladší 25 let). Národní programy zaměřené na zaměstnanost mládeže. Úloha a názory sociálních partnerů na mladé lidi v zaměstnání.
 
Anotace v angličtině:  Measures regulating the labour market targeted at three categories of young people (minors aged 16-18; school-leavers, i.e. young people who have completed their school education, up to maximum age of 30; young people in general up to the age of 25). National programmes on youth employment. Role and views of the social partners on Youth at Work.
Klíčová slova: trh práce; mládež; zaměstnanost mládeže; právo pracovní; podmínky pracovní; podmínky zaměstnání; dialog sociální; nezaměstnanost mládeže

Klíčová slova v angličtině: labour market; youth; employment of youth; labour law; working conditions; conditions of employment; social dialogue; youth unemployment
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2013
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - labour relations and social dialogue:: annual review 2012 [Česká republika ľ pracovní vztahy a sociální dialog: roční přehled 2012]. / Soňa Veverková - Warsaw: Friedrich-Ebert-Stiftung, Regional Project on Labour Relations and Social Dialogue, 2013. - 16 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Dokument hodnotí stav sociálního dialogu a pracovních vztahů v ČR. Poskytuje komplexní informace o rámci politických, ekonomických a sociálních podmínek sociálního dialogu v ČR a pokouší se také prozkoumat budoucí vývoj v těchto oblastech. Zabývá se širokou škálou údajů konkrétně zaměřených na sociální situaci, situaci odborů, industriálních vztahů i stručným představením hlavních sociálních partnerů. Jako součást řady každoročních přehledů FES o "Pracovních vztazích a sociálním dialogu ve střední a východní Evropě" poskytuje základy pro srovnávací analýzy v rámci regionu.
 
Anotace v angličtině:  The document assesses the state of social dialogue and labour relations in Czech Republic. It provides comprehensive information about political, economic and social framework conditions of the social dialogue in Czech Republic and also tries to extrapolate the future developments in these areas. It deals with a wide variety of data specifically concentrated on the social situation, the situation of trade unions, the industrial relations as well as the brief introduction to the main social partners. As a part of a FES-Series of Annual Reviews on "Labour Relations and Social Dialogue in Central Eastern Europeö it delivers footings for a comparative analysis within the region.
Klíčová slova: vztahy industriální; vztahy pracovní; dialog sociální; situace ekonomická; ukazatele; politika; nezaměstnanost; nezaměstnanost mládeže; vyjednávání kolektivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnanost; mzda průměrná; mzda minimální; doba pracovní; práce netypická; flexibilita pracovní; smlouvy kolektivní; odbory; organizace zaměstnavatelů

Klíčová slova v angličtině: labour relations; industrial relations; social dialogue; economic situation; indicators; politics; youth unemployment; collective bargaining; collective agreements; EDUCATION-TRAINING; employment; unemployment; average wage; minimum wage; working hours; atypical employment; labour flexibility; organizations of employers; trade unions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  viz Do 1585
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2014. Bulletin No 30. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2014. Bulletin No 30.]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-214-5

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných ukazatelů týkajících se života mladých lidí v zemích EU. Statistické údaje převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje sestaveny z platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  The publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social indicators. It includes the area of taxes, social insurance premiums and the social health system. It also deals with demographic characteristics, employment by industry and international comparison of selected indicators relating to the lives of young people in EU member states. Statistical data based on publications of Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finance or Czech National Bank, other indicators constructed on basis of legislative regulations.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; daně; pojistné; výdaje sociální; minimum životní; struktura populace; mládež; nezaměstnanost mládeže; styl životní; statistika

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; young people; unemployment of young people; life of young people; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT