Publikační činnost: 2002
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Solidarity and Welfare State Support. Czech Republic Compared to the Netherlands. [Solidarita a podpora sociálního státu. Srovnání České republiky a Nizozemska.]. / Tomáš Sirovátka - In: New Policies to Defeat an Old Enemy. / P. Towsend, D. Gordon, (eds.). - Bristol : The Policy Press, 2002.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: stát sociální; solidarita; ČR; Nizozemsko

Klíčová slova v angličtině: social state; solidarity; CR; Netherlands
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 1999
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Solidarita a podpora sociálního státu. Srovnání České republiky a Nizozemí. [Solidarity and support of social state. Comparison of the Czech Republic and the Netherlands.]. / Tomáš Sirovátka, Ladislav Rabušic, Wim Van Oorschot - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 35, č. 3 (1999), s. 247-267.

[ Sirovátka, Tomáš - Rabušic, Ladislav - Van Oorschot, Wim ]

Anotace:  Stať srovnává principy solidarity v ČR a Nizozemí.
 
Anotace v angličtině:  The authors compare the principles of solidarity in the Czech Republic and in the Netherlands.
Klíčová slova: ČR; Nizozemsko; solidarita; politika sociální; systém

Klíčová slova v angličtině: CR; Netherlands; solidarity; social policy; social systems
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Welfare state solidarity and support: the Czech Republic compared with the Netherlands. [Sociální stát solidarity a podpory: Česká republika v porovnání s Nizozemskem.]. / Tomáš Sirovátka, Ladislav Rabušic, Wim Van Oorschot - In: World Poverty / P. Townsend, D. Gordon, (eds.). - Bristol : The Policy Press, 2002. - ISBN 18-613-4395-7. - s. 147-169; s. 147-169.

[ Sirovátka, Tomáš - Rabušic, Ladislav - Van Oorschot, Wim ]

Anotace v angličtině:  The chapter compares the legitimacy of and support for the social protection systems in the Czech Republic and the Netherlands. It attempts to discern how the different economic and socio-political conditions of the transformation of the two countries social systems affect the general level of citizens support for and solidarity with the framework of the system. In addition, it also seeks to discover whether the changes in and the current state of affairs of the transformed social protection systems are thought to be legitimate by each country citizens. In the 1990s, the social protection transformation policies in the Netherlands and the Czech Republic followed the same trend: aiming to restrict and control the system expenditures.
Klíčová slova: ČR; Nizozemsko; stát sociální; solidarita; zabezpečení sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; Netherlands; welfare state; social solidarity; social security; public opinion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Work and Social Assistance Act (WWB) in the Netherlands. Statements and Comments. Czech Republic. [Práce a zákon o sociální pomoci v Nizozemsku. Přehled a poznámky ľ Česká republika]. / Tomáš Sirovátka - In: The Work and Social Assistance Act (WWB). - Brussels : European Commission-DG Employemnt, Social Affairs and Equal Opportunities, 2007. - s. 87-92.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Akce: Hague, 4.-5.6.2007, EUR Externí odkaz
Anotace:  Vývoj na trhu práce v ČR, dlouhodobá nezaměstnanost, žadatelé o sociální pomoc. Aktivní politiky trhu práce a úloha obcí. Zhodnocení dopadů WWB. Slabiny a silné stránky WWB z vnějšího pohledu. Adekvátnost institucionálního rámce v ČR. Související otázky v probíhající debatě a politická agenda.
 
Anotace v angličtině:  Labour market developments uin the Czech Republic, long-term unemployment, social assistance claimants. Active labour market policies and the role of municipalities. Assessment of the impacts of WWB. Weaknesses and strenghts of WWB from the outside. Adequacy of the institutional framework in the Czech Republic. Related issues in the current debate and policy agenda.
Klíčová slova: ČR; Nizozemsko; trh práce; politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; pomoc sociální; nezaměstnaní; nezaměstnanost dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: CR; Netherlands; labour market; employment policy; active employment policy; social assistance; unemployed; long term unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Mutual learning programme of the European employment strategy, Do 1467
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Samostatné bydlení mladých - mezinárodní komparace (Bulharsko, Česko a Nizozemsko) [Independent living arrangements for the young ľ international comparison (Bulgaria, the Czech Republic, the Netherlands)]. / Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 2-7 (6 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Studie porovnává shody a rozdíly v osamostatňování mladých osob od rodičů v oblasti bydlení ve třech státech Evropy - v Bulharsku, Česku a Nizozemsku. Cílem bylo zjistit, zda česká a bulharská společnost patří v této oblasti spíše k severskému nebo k jižnímu typu a zda dodnes přetrvaly rozdíly vycházející z historicko-demografického dělení západní a východní Evropy. Načasování odchodu z domácnosti rodičů je do značné míry ovlivněno vnějšími strukturálními faktory a společenskými zvyky. Češi kopírují spíše severní model osamostatňování se od rodičů, Bulhaři model jižní.
 
Anotace v angličtině:  The study compares the similarities and differences in young peopleĺs transition to housing independence from their parents in three European countries - Bulgaria, the Czech Republic and the Netherlands ľ in the context of west European societies (EU15). The purpose was to find whether the Czech and Bulgarian societies are closer to the northern or southern type and whether the differences grounded in the historical and demographic division of west and east Europe persist to this day. The timing of leaving home is influenced to a considerable degree by external structural factors and social customs. Czechs are closer to the northern model of becoming independent from parents, while Bulgarians are closer to the southern model.
Klíčová slova: samostatné bydlení mladých lidí; odchod z domova; Bulharsko; ČR; Nizozemsko

Klíčová slova v angličtině: living arrangements; young adults; leaving home; Bulgaria; Czech Republic; Netherlands
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT