Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Správa pomoci v hmotné nouzi. [Administration of assistance in material need.]. / Ladislav Průša - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 271-276 (6 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Správa pomoci v hmotné nouzi - relevantní zákony. Peněžité dávky sociální pomoci. Sociální služby. Organizační struktura. Práva a povinnosti zaměstnanců úřadů. Povinnosti občanů.
 
Anotace v angličtině:  Administration of assistance in material need - relevant laws. Cash social assistance benefits. Social services. Organizational structure. Rights and obligations of staff offices. Responsibilities of citizens.
Klíčová slova: pomoc sociální; nouze hmotná; správa; zákonodárství; dávky hmotné nouze; služby sociální; orgány správní

Klíčová slova v angličtině: social assistance; material need; legislation; benefits; social services; administrative bodies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza databáze příjemců dávek hmotné nouze: zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze [Analysis of the database of beneficiaries of material need: evaluation of the role of housing costs and benefits associated with housing in relation to the beneficiaries of material need]. / Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 67 s. - ISBN 978-80-7416-111-7

[ Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních letech roste mezi experty výzkumný zájem o systémy sociální pomoci, jakým je v kontextu České republiky systém hmotné nouze. Tento systém byl donedávna považován za reziduální a za stěžejní zejména schémata pojišťovací. Doplňkovost tohoto systému je podle některých autorů v posledních 15 letech narušována trendy zejména na trhu práce a dále trendem destabilizace rodiny. Tak dochází k nedostatečnému pokrytí nových sociálních situací tradičními nástroji sociálního státu, a čím dál větší část populace se stává součástí poslední záchranné sítě, za kterou je považována právě např. hmotná nouze. Je proto důležité věnovat jí více a systematicky analytickou pozornost a studie je jedním z takových pokusů v kontextu ČR. Objekty spíše deskriptivní analýzy jsou příjemci dávek hmotné nouze, příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, v 6 po sobě následujících obdobích, která počínají prosincem 2008 a končí červnem 2011. V analýzách se soustředíme zejména na strukturu domácností (z hlediska počtu členů, příto
mnosti nezaopatřených dětí apod.) a u souboru příjemců doplatku na bydlení pak na jeho strukturu z hlediska forem bydlení a hlavně posouzení role doplatku na bydlení v rámci pokrytí nákladů na bydlení a v rámci celkových příjmů domácností.
 
Anotace v angličtině:  In recent years, expertsĺ interest on research of social assistance systems, such as a system of an income support in the context of Czech Republic, is increasing. Until recently, this system was considered as residual and insurance schemes as especially crucial. According to some authors, complementarity of the system was distorted in the last 15 years, especially by trends in the labor market and the further destabilization of the family. So there is a lack of coverage of new social situations with traditional instruments of the welfare state, and a growing portion of the population is included in the last safety net, for which is social assistance regarded. It is therefore important to pay more analytical and systematic attention to it and this study is one such attempt in the context of the Czech Republic. Objects rather descriptive analyzes are beneficiaries of income support, existence minimum and supplement for housing, in 6 consecutive seasons, which begin in December 2008 and ending June 2011. The an
alysis will focus mainly on the structure of households (in terms of number of members, the presence of dependent children, etc.) and on an assessment of the role of the supplement for housing, which play in the cost of housing and total incomes of the households.
Klíčová slova: pomoc sociální; nouze hmotná; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; minimum životní; forma bydlení; chudoba

Klíčová slova v angličtině: social assistance; income support; cost of living allowance; existence minimum; supplementary payment for housing; minimum income support; housing forms; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC13/2011 Zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi [The early phase of implementation of the reform within the agenda of assistance in material need]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-124-7

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Od ledna 2012 byla zahájena implementace reformy pomoci osobám v hmotné nouzi (HN), která zahrnovala hluboké změny organizačního charakteru i změny v parametrech poskytování sociální pomoci v HN. Cílem naší monografie bylo zachytit situaci právě v oblasti poskytování sociální pomoci lidem v HN na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a obcích tak, jak vypadala krátce po zahájení reformy. Zaměřili jsme se zejména na rozbor faktorů ovlivňujících úspěšnost implementace reformovaných sociálních politik do praxe. Pozornost jsme rovněž věnovali typům pojetí sociální pomoci, která v nových podmínkách pracovníci agendy HN uplatňovali, včetně toho, zda a jaká dilemata tito pracovníci při práci s klienty pociťovali.
 
Anotace v angličtině:  Since January 2012, the implementation of the reform of social assistance for people in material need (MN) has been launched. The reform included deep changes both in the organization and the rules of provision of social assistance in MN. The aim of our monograph was to capture the situation in the everyday provision of social assistance to people in MN by the front-line workers shortly after the initiation of the reform. In particular, the analysis focused on the factors affecting the success of reform imple-mentation. Attention was also devoted to the concepts of social assistance applied by the front-line workers under the new conditions, including whether and what kind of dilemmas they felt when working with clients.
Klíčová slova: nouze hmotná; reforma; implementace; pojetí sociální pomoci; dilemata sociální práce s klienty; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: material need; reform; implementation; concepts of social assistance; dilemmas of social work with clients; qualitative methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC7/2012 Pojetí sociální pomoci v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi po implementaci sociální reformy v ČR
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie [Various concepts of social aid provided to people on benefits in material need by Labour Office staff after social reform: Three case studies]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 6 (2013), s. 2-9 (6 s.).

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Musil, Libor ]

Anotace:  V České republice se rok od roku zvyšuje počet domácností, které se nacházejí v hmotné nouzi (HN) a jsou příjemci některé z dávek pomoci v HN. Kromě jiných faktorů za tímto vývojem patrně stojí i omezená nabídka sociální práce lidem v HN poskytovaná v rámci systému sociální pomoci v HN. Na základě analýzy dat tří kvalitativních případových studií referátů HN kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR a sociálních odborů obecních úřadů v témže správním obvodě se snažíme odpovědět na otázku, zda lze očekávat, že v rámci sociální pomoci poskytované referenty HN bude osobě/rodině v HN poskytnuta kromě příslušné dávky i další pomoc při řešení jeho/její tíživé životní situace, a to s využitím činnosti sociální práce, a pokud ano, pak jakou podobu taková sociální pomoc má. Nejprve tedy analyzujeme pojetí sociální pomoci uplatňované jednotlivými zkoumanými pracovišti - identifikovali jsme "Rozšířené" a "Redukované" pojetí - a následně diskutujeme podmínky realizace těchto pojetí a zvažujeme jejich přínosy a rizika.
 
Anotace v angličtině:  The number of households in the Czech Republic that find themselves in "material need" and are recipients of various material need benefits is growing every year. Besides other factors, the limited range of social work on offer to people in material need under the system of social aid in material need is evidently one cause of this development. Based on analysis of data from three qualitative case studies by material need officers at contact points of the Labour Office in the Czech Republic and the social departments of municipal authorities in the same administrative district, we have tried to answer the question, whether it can be expected that, as part of the social aid provided by material need officers, the person/family in material need will be provided not only with the appropriate benefit but also with additional assistance towards addressing his/its difficult situation involving social work, and if so, what form this social aid takes. First we analyse the concept of social aid the scrutinised workpla
ces work with - we identified "Extended" and "Reduced" concepts - and then we discuss the conditions under which these concepts are implemented and weigh up their benefits and risks.
Klíčová slova: vyloučení sociální; nouze hmotná; potřebnost; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; dávky; práce sociální; pracovníci sociální; úřady práce; obce

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; neediness; social assistance; social assistance-benefits; social work; social workers; labour offices; municipalities; material need; role of family carers in the system of social and health care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí [Social Work with People in Material Need]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 71-86 (16 s.).

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana ]

Anotace:  Článek je věnován otázce, zda sociální pracovníci chápou pomoc lidem s hmotnou nouzí jako "kompenzaci osobních deficitů", nebo jako "zprostředkování problémových interakcí". Výzkum byl proveden ve třech záměrně vybraných lokalitách. V každé z nich byly provedeny hloubkové rozhovory se sociálními pracovníky místního kontaktního pracoviště Úřadu práce a obecního úřadu. Lokality byly vybrány záměrně tak, aby ve vyprávění místních sociálních pracovníků byl zastoupen co nejširší repertoár používaných postupů sociální práce. Od dotazovaných sociálních pracovníků jsme získali popisy desítek řešených případů, které jsme následně interpretovali z hlediska typologie, která zahrnuje dva výše zmíněné tzv. čisté typy chápání sociální práce. Identifikovali jsme jedenáct typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí, které jsme následně z hlediska použité typologie chápání sociální práce uspořádali do čtyř uskupení typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí. Klíčovým poznatkem je, že sociální pracovníci z vybraných lokalit popsali
širokou škálu způsobů řešení, která sahá od uspokojování potřeb administrací dávek či působením na kompetence klientů až po snahu předcházet důsledkům a eskalaci hmotné nouze zprostředkováním změny problémových interakcí klientů.
 
Anotace v angličtině:  The article is devoted to the question: Do social workers understand helping the people in material need in terms of "compensating personal deficienciesö or in terms of "intermediating problem interactionsö? Data from the social workers of municipalities and local branches of the Labor Office in three localities were collected using semi-structured and in-depth interviews. Selection of the localities was based on purposive criteria, so that the range of social work approaches were the widest possible. Several dozens of detailed descriptions of the particular interventions were acquired from interviewed social workers. These were interpreted using the theoretical framework of the above mentioned mutually polar understandings of social work. Eleven different types of "case solution modesö were distinguished in this way. These can be clustered in four more general groupings. The key finding consist in social workers from selected localities describe broad scale of case solution modes reaching from saturation of
needs by means of administrating benefits or by means of influencing client competences to preventing material need consequences or their escalation by means of intermediating change of problem client interactions.
Klíčová slova: práce sociální; nouze hmotná; způsoby řešení případů; saturace potřeb; osobní deficity; problémové interakce

Klíčová slova v angličtině: social work; material need; case solution modes; needs saturation; personal deficiencies; problem interactions
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Reflektivní praxe v sociální práci: diskuse na příkladu sociální práce s lidmi v hmotné nouzi [Reflective Practice in Social Work: Discussion Based on the Example of Social Work with People in Material Need ]. / Olga Hubíková, Jana Havlíková - In: Sociální práce /Sosiálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 17, č. 2 (2017), s. 42-57 (16 s.).

[ Hubíková, Olga - Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem stati je přispět k prohloubení pochopení podstaty reflektivní praxe a významu jejího uplatňování sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty, a to s využitím příkladu sociální práce s lidmi v hmotné nouzi (HN). Východiskem je reflektivní praxe v pojetí Fook a Gardner: od jejího teoretického zakotvení, přes praktické přínosy, až po nástroje a postupy jejího uplatňování v praxi. V kontextu reflektivní praxe, resp. její absence, je pak zvažován současný výkon sociální práce s lidmi v HN zajišťovaný Úřadem práce ČR. Při tom jsou reflexivně využity zkušenosti autorek z jejich výzkumných, publikačních, metodických a vzdělávacích aktivit zaměřených na sociální práci s lidmi v HN, které probíhaly v létech 2012ľ2015. V závěru textu jsou pak diskutovány možné přínosy a rovněž rizika případného zavedení postupů reflektivní praxe do prostředí sociální práce s lidmi v HN vykonávané na kontaktních pracovištích ÚP ČR.
 
Anotace v angličtině:  Using social work with people in material need (MN) as an example, the aim of this paper is to deepen the understanding of both the concept of reflective practice as developed by Fook and Gardner and its significance for everyday social work practice with clients. It is summarized from its theoretical grounds, through its benefits to social work practice, to the ways of its practical use. From the perspective of reflective practice, or more specifically its absence, the current performance of social work with people in MN ensured by the Czech Labor Office (CLO) is taken into consideration. The authors utilize their own experience gained in research, publication, methodical and educational activities focused on social work in the MN help agenda that took place over the years 2012ľ2015. In the final part, the discussion is opened concerning the benefits and the risks of prospective implementation of reflective practice in social work with people in MN in the environment of local branches of the CLO.
Klíčová slova: práce sociální; nouze hmotná; praxe reflektivní

Klíčová slova v angličtině: social work; material need; reflective practice
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT