Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností [The availability of social care services in the administrative districts of municipalities with extended competencies]. / Ladislav Průša, Martin Holub, Milan Šlapák - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 11, č. 4 (2015), s. 163-185 (23 s.).

[ Průša, Ladislav - Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Anotace:  Cílem tohoto příspěvku je charakterizovat dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Hodnocení vybavenosti regionů službami sociální péče. Faktory determinující dostupnost sociálních služeb v jednotlivých regionech. Základní teoretická východiska při koncipování sítě sociálních služeb. Vyhodnocení dostupnosti služeb sociální péče v jednotlivých obvodech obcí s rozšířenou působností v roce 2013.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to characterize the availability of social care services in the administrative districts of municipalities with extended competences. These districts were created in 2003 providing social services is a key challenges that these communities providing. The availability of social services in these districts, it was never analyzed. The results indicate that some previously presented conclusions about the availability of social services in the individual regions or districts on the basis of the analysis reconsider.
Klíčová slova: služby sociální; dostupnost sociálních služeb; obce s rozšířenou působností

Klíčová slova v angličtině: social services; availability of social services; municipalities with extended competencies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Dostupné 1.3.2016 z: http://www.sets.cz/aktualni-cislo/
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji [Availability of social welfare services in the administrative districts of municipalities with extended powers in the South Bohemia Region]. / Pavel Bareš, Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 1 (2016),

[ Bareš, Pavel - Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem tohoto příspěvku je charakterizovat dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. Tyto regiony vznikly v r. 2003 a poskytování sociálních služeb patří mezi stěžejní úkoly, které mají ve své kompetenci. Ucelenému srovnání a zhodnocení dostupnosti sociálních služeb v těchto regionech však bylo doposud věnováno málo pozornosti. V rámci zpracování Dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 byla vyhodnocena dostupnost těchto služeb na území Jihočeského kraje a na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Toto srovnání umožnilo identifikovat příležitosti pro rozvoj jednotlivých typů sociálních služeb na Písecku.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to describe the availability of social welfare services in the administrative districts of municipalities with socalled extended powers in the South Bohemia region. These regions were created in 2003 and the provision of social services makes up one of their key administrative responsibilities. However, to date, no coherent comparison and evaluation has been conducted of the availability of social services in these areas. In the context of the preparation of a long-term strategy for the development of social services in the city of Písek, a municipality with extended powers, to 2030 an evaluation was made of the availability of these services both in the South Bohemia region and in various administrative districts of municipalities with extended powers. This comparison allowed the identification of opportunities for the development of various types of social services in the Písek district.
Klíčová slova: obce s rozšířenou působností; služby sociální; dostupnost sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; availability of social services; municipalities with extended competencies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020330 Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vybavenost správních obvodů obcí s rozšířenou působností službami sociální péče [Social care services in the administrative wards of municipalities with extended competence and their availability]. / Ladislav Průša - In: Sborník z konference Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015. - ISBN 978-80-245-2112-1. - s. 268-278 (11 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: RELIK - Reprodukce lidského kapitálu, 12,-13.11.2015
Anotace:  Cílem tohoto příspěvku je charakterizovat dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Tyto regiony vznikly v r. 2003, poskytování sociálních služeb patří mezi stěžejní úkoly, které mají ve své kompetenci. Dostupnost sociálních služeb v těchto regionech však doposud nebyla nikdy sledována ani vyhodnocována. Poznatky, získané v rámci realizace tohoto šetření, ukazují, že některé dříve prezentované závěry o dostupnosti sociálních služeb v jednotlivých krajích nebo okresech je nutné na základě těchto údajů přehodnotit. Zatímco dříve provedená hodnocení dostupnosti sociálních služeb ukázala, že s rostoucí vzdáleností od velkých center jednotlivých krajů se dostupnost těchto služeb snižovala, z hodnocení vybavenosti jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností sociálními službami vyplývají dvě protichůdné tendence. Na území některých bývalých okresů se potvrzují dříve uváděná hodnocení hovořící o tom, že s rostoucí vzdáleností od přirozených center jednotlivých
regionů se snižuje dostupnost veřejných služeb, na území jiných bývalých okresů jsou však hodnoty dostupnosti některých (zejména pobytových) sociálních služeb vyšší na území "nových" správních obvodů obcí s rozšířenou působností než na území, kde roli obce s rozšířenou působností plní v současné době dřívější okresní města. Tato skutečnost může svědčit o snaze některých bývalých okresních úřadů vytěsnit řešení některých sociálních otázek na "periférie" mimo nejbližší okolí těchto měst.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to characterise the availability of social care services in the administrative wards of municipalities with extended competence. These administrative wards were established in 2003, and the provision of social services is one of the main duties they have. The availability of socialservices in these administrative wards has never been mapped or assessed, however. The findings obtained during this research reveal that some previously presented conclusions about the availability of social services in regions or districts have to be re-evaluated on the basis of these data. Whereas previously performed assessments of the availability of social services showed that availability declined as the distance from the big centres of regions grew, two contradictory tendencies are indicated by an assessment of the capacities of the social services of different administrative wards of municipalities with extended competence. In the territories of certain former districts, the aforementioned assessmen
t that the availability of social services declines with increasing distance from the natural centres of the regions is confirmed. In the territories of other former districts, however, the availability of certain (especially residential) social services is greater in the territories of the "new" administrative wards of municipalities with extended competence than in territories where the status of municipality with extended competence is currently held by the former district capitals. This fact may be evidence of efforts by certain former district authorities to squeeze out certain social issues to the "periphery", away from these citiesĺ immediate surroundings.
Klíčová slova: služby sociální; dostupnost sociálních služeb; obce s rozšířenou působností

Klíčová slova v angličtině: social services; availability of social services; municipalities with extended competencies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Dostupné z: http://kdem.vse.cz/resources/relik15/download/pdf/49-Prusa-Ladislav-paper.pdf
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 [The fundamental basis for creating long-term development strategy of social services in the city Pisek as a municipality with extended competences in 2030]. / Ladislav Průša, Pavel Bareš, Jana Langhamrová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 127 s. - ISBN 978-80-7416-233-6

[ Průša, Ladislav - Bareš, Pavel - Langhamrová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Jednou z klíčových kompetencí, kterou Město Písek má jako obec s rozšířenou působností, je poskytování celého spektra sociálních služeb osobám, které v tomto regionu žijí. Pro realizaci těchto činností však město nemá k dispozici dostatek informací především z hlediska dlouhodobých vizí, koncepcí a strategií. Cílem předložené monografie je proto shromáždit stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030, na jejichž základě by město Písek mohlo v předstihu reagovat na očekávané sociální a ekonomické jevy a skutečnosti.
 
Anotace v angličtině:  One of major responsibilities, which have been committed to the town Písek as a municipality with extended competency, is to provide a wide range of social services for people who live in this region. However, the town does not have sufficient information to implement these activities in terms of long-term visions, conceptions and strategies. The aim of this monograph is therefore to gather knowledge which is suitable for the purpose of forming a long-term strategy of social servicesĺ development in the administrative ward of the town Písek as municipality with extended competency, which will represent an overarching document for mid-term regional development strategies till 2030 and according to which the town Písek will be able to react to expected social and economic phenomena and facts in advance.
Klíčová slova: obce s rozšířenou působností; služby sociální; plánování sociálních služeb; dostupnost sociálních služeb; vývoj demografický

Klíčová slova v angličtině: municipalities with extended competencies; social services; social services planning; availability of social services; demographic development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020399 Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT