Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Osoby v předdůchodovém věku v evidenci úřadů práce. / Jaromíra Kotíková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 9 (2000), s. III-V.

[ Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Na základě informací z databáze uchazečů o zaměstnání u vybraných úřadů práce ČR byly analyzovány základní charakteristiky osob předdůchodové věkové kategorie (u žen 53 a více a u mužů 56 a více)a sledováno využití možnosti odchodu do předčasného starobního důchodu s dočasně nebo trvale krácenou důchodovou dávkou.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost; uchazeči o práci; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; úřady práce; standardy vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: CR; unemployment; job seekers; retirement; early retirement; labour offices; education standard
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Czech pension reform: Encouraging later exit from the labour force. [Česká penzijní reforma: Podpora pozdějšího odchodu z trhu práce.]. / Štěpánka Pollnerová, Sylva Vyhňáková - Antwerp: ISSA, 2003. - 17 s

[ Pollnerová, Štěpánka - Vyhňáková, Sylva ]

Akce: Antverpy, 5.-7.5. 2003, WRL Externí odkaz
Anotace:  Zpráva prezentovaná na konferenci ISSA ä Social security in a long life societyô se zabývá analýzou důchodového systému v České republice a jeho reformami v průběhu 90. let i návrhem další reformy. Pozornost je věnována dopadu těchto důchodových reforem na motivaci k předčasnému odchodu do důchodu a míru ekonomické aktivity starších osob.
 
Anotace v angličtině:  This report presented at the ISSA conference ôSocial Security in a Long Life Societyö analyses the pension system in the Czech Republic and its reforms during the nineties and proposals for further reforms. Attention is paid to the effects of these pension reforms on motivation to early retirement and on the level of economic activity of older people.
Klíčová slova: ČR; odchod do důchodu; hranice věková; pojištění důchodové; reforma; odchod do důchodu předčasný; systém penzijní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; retirement age; pension reform; early retirement; pension system
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Předčasné odchody do důchodu v ČR. / Štěpánka Pollnerová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 45, č. 1 (2003), s. 62-63.

[ Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Poznatky obsažené ve výzkumné zprávě "Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj nezaměstnanosti", zpracované v r. 2000 konsorciem STEM - VÚPSV. Doporučení obsažená v závěrech zprávy. První krok, který váda na základě zprávy učinila - přijetí novely zákona o důchodovém pojištění účinné od 1.7.2001, která zvýšila redukci důchodu při předčasném odchodu do důchodu a naopak, zvýhodnila odklad odchodu do důchodu.
Klíčová slova: ČR; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; pojištění v nezaměstnanosti; důchod odložený

Klíčová slova v angličtině: CR; retirement; early retirement; unemployment insurance; deferred retirement
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Why are they all so eager to retire? [Proč všichni spěchají do důchodu?]. / Ladislav Rabušic - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 40, č. 3 (2004), s. 319-342.

[ Rabušic, Ladislav ]

Anotace:  Ve stárnoucí české společnosti je věk odchodu do důchodu důležitou otázkou v diskusích o reformě penzijního systému. Ačkoliv Česká republika se z důvodů stárnutí její populace snaží prodlužovat pracovní aktivitu osob v předseniroském a seniorském věku, průměrný věk odchodu do důchodu se zatím nedaří příliš zvyšovat. Důvodem je poměrně značný podíl předčasných odchodů, který v ČR každoročně zaznamenáváme. Tato stať ukazuje tzv. paradox českého odchodu do důchodu, kdy lidé ve věku pracovní aktivity ve výzkumech preferují nízký věk podchodu do důchodu, ale po odchodu do důchodu přiznávají, že se značné části v době, kdy už do důchodu odcházeli, odejít vlastně nechtělo. Vše je dokumentováno na datech z různých reprezentativních výzkumů, v závěru autor nabízí spekulativní vysvětlení tohoto paradoxu.
 
Anotace v angličtině:  In ageing Czech society the age of retirement has become an important issue in debates on how to reform the pension system. In this article, which deals with the transition to retirement, the central question is asked what perspective the Czechs have on the timing of their retirement, and whether they are beginning to prepare themselves for the eventuality that they will have to retire much later than has been the case so far. Using results of various Czech representative surveys, the paradox of early retirement is found. Research conducted among the elderly has shown that many of those who are already retired today admit that they did not really want to retire. The article tries to find explanation of this.
Klíčová slova: zab. důchodové; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; hranice věková

Klíčová slova v angličtině: retirement; early retirement; pension system; transition to retirement; statutory retirement age
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dopady restrukturalizace na zaměstnanost a jejich řešení v zemích EU. / Miriam Kotrusová - In: Hospodářství. - ISSN 1212-298x - č. 4 (1999), s. 34-35.

[ Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Vývoj politiky zaměstnanosti v SRN. Vytváření, účel, filosofie tzv. "sociálních plánů" (60., 70. léta). Přijetí zákona o pracovních vztazích na pracovišti (1972). Vznik, účel, financování tzv. "Gesellschaften zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung" (ABS)-firem na podporu zaměstnanosti. Vznik, účel, filosofie, financování tzv. "programů zaměstnanosti" (80. léta). Vývoj politiky zaměstnanosti ve Francii. Politika "předčasných odchodů do důchodu". Politika "rekonverze"; vznik, účel tzv. "buněk rekonverze"; uzavírání generálních dohod mezi zaměstnavateli a odbory. Další nástroje politiky zaměstnanosti: zkrácení pracovní doby; zkušenosti z Itálie, Francie, SRN. Vznik tzv."nadací práce" v Rakousku; "Integrated Programme of Intervention" v Řecku. Přednost dávána aktivní politice zaměstnanosti, zejména tvorbě nových pracovních míst (vytváření "přechodného trhu práce").
Klíčová slova: EU; zaměstnanost; politika zaměstnanosti; nezaměstnanost; pojištění v nezaměstnanosti; trh práce; rekvalifikace; odchod do důchodu předčasný; práva sociální; služby zaměstnanosti; vyjednávání kolektivní; doba pracovní

Klíčová slova v angličtině: EU; employment; employment policy; unemployment; unemployment insurance; labour market; retraining; retirement; early retirement; social rights; employment services; collective bargaining; working hours
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Věková hranice odchodu do starobního důchodu ve světle mezinárodních zkušeností. / Markéta Vylítová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 9 (2000), s. II-III příl..

[ Vylítová, Markéta ]

Anotace:  Ekonomická aktivita osob v předdůchodovém věku. Vývoj schémat a využívání předčasných odchodů do důchodu. Porovnání podílu osob pobírajících předčasné důchody v zemích EU. Poměr důchodu k předchozí mzdě. Předčasný důchod jako alternativa řešení nezaměstnanosti. Nástroje řešení zvyšujícího se tlaku na penzijní systémy v souvislosti se stárnutím pracovní síly.
Klíčová slova: EU; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; hranice věková; důchod starobní; nezaměstnaní; pracovníci starší; stárnutí

Klíčová slova v angličtině: EU; retirement; early retirement; retirement age; old age pension; unemployed; older workers; ageing
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Problematika zaměstnanosti starších osob v kontextu českého trhu práce. [Employment of older persons in the context of the Czech labour market.]. / Jaromíra Kotíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 14-17. lit.

[ Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Příspěvek chce ukázat důležitost hledání otázek spojených se zaměstnáváním starších osob v podmínkách českého trhu práce. Problematice zaměstnanosti starších osob se věnují všechny významné mezinárodní instituce. Hlavní zásady, které jsou zdůrazňovány. Demografický vývoj české populace. Postavení starších osob na českém trhu práce. Organizace práce a pracovní doby. Vzdělávání starších pracovníků. Nástroje příjmové motivace zaměstnávání starších osob. Systém důchodového pojištění by neměl vytvářet podněty k předčasnému opuštění trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  The article focuses on the issue of older persons employment. It works on the assumption that, on the one hand, the market laws to some extent help achieve a gradual balancing out of demand and supply of labour but, on the other hand, there are some problems that cannot be resolved by the market alone (e.g. pension reform, education system etc.). It is the state duty to predict the basic features of the future development and to adopt suitable measures to promote economic growth and minimise the conflict between labour supply and demand.
Klíčová slova: ČR; pracovníci starší; zaměstnanost; motivace; stárnutí; trh práce; organizace práce; doba pracovní; vzdělávání-výcvik; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; older workers; employment; motivation; ageing; labour market; work organization; working hours ; education-training; retirement; early retirement; employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J049/05-DP2 - Podpora zaměstnávání starších osob
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj zaměstnanosti. [Problems of early retirement and work activities in personable age with respect to an expected pension system development and employment development.]. / Jiří Šandera, Martin Mácha, Milan Polívka, Jaromíra Kotíková, Markéta Vylítová - Praha: STEM, 2000; Praha: VÚPSV, 2000. - 14 sv.

[ Šandera, Jiří - Mácha, Martin - Polívka, Milan - Kotíková, Jaromíra - Vylítová, Markéta ]

Anotace:  Šetření osob starších 55let, které ztratily zaměstnání (jejich rozhodování o řešení této situace různými sociálními dávkami). Šetření mezi vybranými podniky (využívání předčasných odchodů do důchodu při restrukturalizaci). Analýzy nákladů na různé formy zajištění sociálními dávkami osob předdůchodového věku, které ztratily zaměstnání. Mezinárodní komparace úprav předčasného odchodu a jeho využití jako stabilizačního nástroje vzhledem k situaci na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  Survey of older persons (55 and over) who have lost their jobs (their decisions on solutions of theirsituation by means of diferent social benefits). Survey of selected companies (how to use early retirement measures during their transformation). Expenditure analysis on diferent forms of security of older workers (before personable age) who have lost their employment. International comparison of early retirement regulations and their use as a stabilizing tool with respect to labour market situation.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; výzkum; zab. důchodové; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; pracovníci starší; nezaměstnaní; dávky sociální; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; international; pension insurance; retirement; early retirement; older workers; unemployed; social benefits; labour market
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV52/99 - Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj zaměstnanosti
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí. [Changes in pension systems in European countries.]. / Marie Kořánová, Lenka Krinesová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 18-19.

[ Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka ]

Anotace:  Ekonomická krize uspíšila v řadě zemí přijímání úsporných opatření v důchodových systémech, které se musejí vypořádávat se zvyšujícím se podílem osob v důchodovém věku. Zajištění stability a finanční udržitelnosti těchto systémů v dlouhodobém horizontu je zvlášť naléhavé v době nižších příjmů důchodových systémů způsobených stávající vysokou mírou nezaměstnanosti a vysoké míry zadluženosti řady zemí. Kritéria nároku na důchod je třeba v krátkodobém i dlouhodobém horizontu přizpůsobit současným i předpokládaným podmínkám. Příspěvek informuje o legislativních změnách v penzijních systémech v Řecku a Itálii.
 
Anotace v angličtině:  The economic crisis precipitated adopting austerity measures in the pension systems in a number of countries that must deal with a growing share of people of retirement age. Ensuring long term stability and financial sustainability of these systems is particularly urgent in a time of lower income of pension systems due to current high unemployment and high levels of indebtedness of many countries. The criteria of pension entitlement are necessary to adapt to the current and anticipated conditions in the short and long term. This article inform on legislative changes in the pension systems in Greece and Italy.
Klíčová slova: Řecko; Itálie; zab. důchodové; systém; reforma; odchod do důchodu; podmínky nároku; hranice věková; poměr náhradový; odchod do důchodu předčasný

Klíčová slova v angličtině: Greece; Italy; pension insurance; system; reform; retirement; eligibility ; retirement age; replacement ratio; early retirement
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT