Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Právní odpovědnost lékaře. / Daniela Bruthansová - In: Propedeutika. Vnitřní lékařství. Sv. I / P. Klener, et al.. - Praha : Galén, Karolinum, 2003. - ISBN 80-7262-252-8. - s. 198-204.

[ Bruthansová, Daniela ]

Anotace:  Obsahem této kapitoly je základní právní problematika, se kterou se lékař při péči o pacienta může setkat. Jedná se o informaci o zdravotním stavu pacienta, o souhlas pacienta s vyšetřovacími a léčebnými výkony včetně detence a negativního reversu. Další řešenou problematikou je odpovědnost za škodu při poskytování zdravotních služeb z pohledu občanského práva, pracovního práva a trestního práva. Dále jsou v kapitole uvedeny náležitosti lékařské dokumentace a právní problematika s tím spojená.
Klíčová slova: ČR; péče ošetřovatelská; odpovědnost; problémy právní

Klíčová slova v angličtině: CR; care for patients; legislative problems; responsibility
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Komparace systémů sociálních služeb v evropských zemích. [Comparison of social services systems in European countries.]. / Ladislav Průša - In: Mezinárodní konference Sociální služby v ČR v mezinárodním kontextu. Sborník přednášek. - Chrudim : Akademie J. A. Komenského, 2007. - s. 27-30, 43-48.

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Praha, listopad 2007, EUR
Anotace:  Problematika mezinárodních komparací v oblasti sociálních služeb. Vymezení a typy sociálních služeb. Odpovědnost za sociální služby. Kvantitativní a kvalitativní pohled na sociální služby. Trendy, které se v oblasti sociálních služeb prosazují ve vyspělých evropských zemích. Příloha: Údaje pro vypracování mezinárodní komparace o financování systému sociálních služeb v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Problems of international comparisons in the area of social services. Definition and types of social services. Responsibility for social services. Quantitative and qualitative view of social services. Trends of implementation in the area of social services in developed European countries. Annex: Data for elaboration of an international comparison of financing of the social services system in the Czech Republic.
Klíčová slova: služby sociální; definice; srovnání mezinárodní; odpovědnost; financování; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; definition; international comparison; social responsibility; financing; social expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. [Legal responsibility for damage incurred to recipients of residential social care.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 64 s. - ISBN 978-80-7416-010-3

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt se zabývá odpovědností za škodu při poskytování rezidenčních sociálních služeb z aspektu občanskoprávního, pracovněprávního a trestněprávního. Podkladem pro zjištění úrovně právního vědomí poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb bylo dotazníkové šetření. Rozložení respondentů v celé ČR bylo rovnoměrné. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že poskytovatelé rezidenčních sociálních služeb vědí o existenci právní odpovědnosti za škodu, obligatorní pojištění mají uzavřeno, avšak v případě závažnější škody nebo více škod v kalendářním roce by pojistný limit nemusel být dostačující. O právních podmínkách odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování rezidenčních sociálních služeb většinou nemají hlubší znalosti a získávání validních informací často formou samostudia je nedostatečné.
 
Anotace v angličtině:  This project is dedicated to liability for damage by provided residential social services, from civil, labour and criminal-law aspects. To find out the level of legal knowledge of providers of residential social services, a question form was distributed randomly in the Czech Republic. We found out, that providers of residential social services know about the existence of liability for damage and that they are insured. But in the case of significant incurred damage or in the case of more damages within one year the insurance coverage limit might not be sufficient. However, the knowledge of legal terms of liability for damage eventually caused to their clients is limited and current way of obtaining the knowledge by individual study is insufficient.
Klíčová slova: služby sociální; odpovědnost; právní povinnost; pojištění odpovědnosti; újma; škoda na majetku; škoda na zdraví

Klíčová slova v angličtině: social services; responsibility; legal duty; liability insurance; injury; property damage; damage to health
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Výkon sociální správy. [Exercise of social administration.]. / Ladislav Průša - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 138-155 (18 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Pravidla pro způsoby činnosti sociální správy se označují souhrnně pojmem výkon. Obecné principy. Výkon sociální správy zahrnuje: sběr informací o jevech a jejich analyzování; sledování vývoje jevů ľ monitorování; dohled nad dodržováním pravidel; posuzování a ovlivňování jevů; rozhodování o dalším vývoji jevů; výkon a vymáhání rozhodnutí; příprava legislativy.
 
Anotace v angličtině:  The exercise of social administration takes place according rules governing social administration work methods. General principles. The exercise of social administration encompasses: collecting and analysing information about phenomena; monitoring the development of phenomena; supervising compliance with the rules; assessing and influencing phenomena; deciding on the further development of phenomena; the execution and enforcement of decisions; preparing legislation.
Klíčová slova: správa veřejná; ochrana sociální; sběr informací; analýza; rozvoj sociálních služeb; obce; monitorování; kontrola; informovanost občanů; odpovědnost; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: public administration; social administration; social protection; information collection; analysis; development of social services; communities; monitoring; control; responsibility; legislation; awareness
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT