Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odpovědnost za škodu vzniklou klientovi v pobytových zařízeních sociálních služeb. [Liability for damages incurred by clients in social services residential facilities.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 2-7 (6 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Článek se zabývá problematikou odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních. Vychází z právní teorie odpovědnosti za škodu a dále blíže rozebírá jednotlivé typy právní odpovědnosti, které mohou při poskytování sociálních služeb nastat. Zdrojem informací o úrovni znalostí poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb bylo dotazníkové šetření.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with the issue of liability for damages incurred by beneficiaries of social services in residential facilities. It is based on the legal theory of liability for damages and scrutinises the different types of legal liability that may arise during the provision of social services. The source of information on the standard of residential social services providers knowledge about liability for damages was a questionnaire-based survey.
Klíčová slova: služby sociální; odpovědnost za škodu; poskytování sociálních služeb; zařízení rezidenční

Klíčová slova v angličtině: liability for damages; social services; social service providers; provision of social services; residential facilities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Právní odpovědnost za škodu vzniklou pacientovi ve zdravotnických zařízeních podle občanského práva [Legal liability for damage, caused to patient in health care facility, according to civil law]. / Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková - In: Geriatrie a gerontologie. - ISSN 1805-4684 - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 43-47 (5 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Odpovědnost za škodu způsobenou pacientovi při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních patří mezi právní problematiku, která v současné době nabývá na aktuálnosti. Pacienti a jejich rodinní příslušníci jsou ve stále větší míře ochotni domáhat se finančního odškodnění soudní cestou. Zdravotnická zařízení se postupně učí jak danou situaci uspokojivě řešit, nezřídka však zbytečně chybují, ať již podceněním závažnosti celého případu nevěnují pozornost dokazování před soudem, či mají s komerčními pojišťovnami uzavřené nevýhodné pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu.
 
Anotace v angličtině:  Liability for damage caused to patient when providing him with health care in health care facilities is becoming very actual legal problem. Patients and their relatives are suing health care facilities for financial compensations in rapidly increasing numbers ľ as for number of cases, as for indemnities demanded. The facilities in due time learn how to cope with the problem, but quite often they still commit unnecessary mistakes: by underestimating how serious might be the case, by presenting insufficient evidence at the court or by concluding disadvantageous or underrated liability insurance contracts with insurance companies.
Klíčová slova: péče zdravotní; odpovědnost za škodu; pojištění odpovědnosti; škoda na zdraví; řízení soudní; občanskoprávní spor; dokazování; posudek znalecký

Klíčová slova v angličtině: health care; responsibility; liability insurance; damage to health; tort litigation; proofs; opinion of experts
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  viz Do 1582
??? recenzovaný časopis (není v seznamu)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT