Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení [Child custody and maintenance after parental separation according to the results of court proceedings]. / Sylva HÖHNE, Jana PALONCYOVÁ - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 63, č. 1 (2021), s. 3-21 (19 stran).

[ HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek se zabývá výsledky opatrovnických řízení v roce 2018 souvisejících s rozchodem rodičů. V České republice stále přetrvává model, kdy jsou děti po rozchodu rodičů svěřovány do výlučné péče matky a otci je vyměřeno výživné. S věkem dítěte mírně roste zastoupení výlučné péče otce, střídavá péče je nejčastější u dětí ve věku od 4 do 15 let. Tři čtvrtiny soudních řízení doprovází dohoda rodičů, která řízení výrazně zkracuje, odvolání proti rozsudku řízení naopak významně prodlužuje.
 
Anotace v angličtině:  This article examines child custody in 2018 after parental separation in the Czech Republic. In most cases mothers are given sole custody of the children and fathers are responsible for the payment of child maintenance. However, the share of fathers who are awarded sole custody increases slightly with the age of the child and shared custody is more common arrangement in the case of children aged 4 to 15 years. An agreement between parents significantly reduces the duration of court proceedings on this matter.
Klíčová slova: porozchodová péče o děti; výživné; rozchod rodičů; opatrovnické řízení; ČR

Klíčová slova v angličtině: child custody; maintenance; parental separation; court decision; Czech Republic
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče
Poznámka:  ISSN 1805-2991 (Online)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Využívání a fungování institutu svěřenectví do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi [Entrusting a Child to the Care of Another Person: How it is Used and how it Works in Practice]. / Leona HOZOVÁ, Renata KYZLINKOVÁ - In: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2021. - s. 1-6 (6 stran).

[ HOZOVÁ, Leona - KYZLINKOVÁ, Renata ]

Akce: Hradecké dny sociální práce 2021: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci : EUR, online, 23.09.21

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V České republice existují vedle sebe dva téměř totožné instituty náhradní rodinné péče vykonávané osobami příbuznými nebo dítěti blízkými ľ tzv. příbuzenská pěstounská péče a svěření do péče jiné osoby. Zásadní odlišnost obou institutů spočívá v míře finančního zaopatření a dostupnosti odborné garantované podpory. Příspěvek na základě poznatků z praxe a analýzy regionálních dat OSPOD pro MPSV poukazuje na to, jak dvojkolejnost legislativy spolu s absencí standardizovaných rozhodovacích postupů na úrovni OSPOD a soudů vytváří prostor pro nerovné zajištění potřeb dětí v NRP. Příspěvek si klade za cíl popsat zásadní slabiny jak současného legislativního vymezení, tak následné aplikační praxe a iniciovat diskusi na toto téma.
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic, there are two almost identical institutes of foster family care performed by relatives or by persons close to the child: kinship foster care and entrusting to the care of another person. The main difference between the two institutes lies in financial subsidy avaibility and the access to professional guaranteed support. Based on the findings from practice and the analysis of regional OSPOD data from MoLSA, the paper shows how the double-track nature of the legislation together with the absence of standardised decision-making procedures both at the level of OSPOD and courts creates room for unequal treatment when covering the needs of children in foster family care. In addition, the paper aims to describe the fundamental weaknesses of both the current legislative framework and application practice and to initiate a discussion on this topic.
Klíčová slova: rodina; rodina pěstounská; péče o děti; péče pěstounská; péče o osobu blízkou; péče o děti institucionální; opatrovnické řízení; regiony; soud; OSPOD

Klíčová slova v angličtině: family; foster families; foster care; care for children; INSTITUTIONAL CARE for children; guardianship process; regional level; judicial proceedings; child-care services
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70616 Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT