Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu. [Use of Quality Standards in the Policy of a Selected Non-Governmental Organisation.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 91 s. - ISBN 978-80-7416-028-8

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje výsledky výzkumu Využití Standardů kvality v politice vybraČného nestátního neziskového subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům. Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit proces implementace politiky sociálních služeb, zejména Standardů kvality. Pro realizaci případové studie byl zvolen nestátní neziskový subjekt s celorepublikovou působností, který je zřizovatelem více druhů a forem sociálních služeb, a jím zřizovaná služba azylový dům pro osoby bez přístřeší.
 
Anotace v angličtině:  The study summarises the results of research into the Use of Quality Standards in the Policy of a Selected Non-Governmental Organisation and its Effect on the Approach of Social Service Workers to Clients. The objective of the qualitative case study carried out in 2007 and 2008 was i.a. to describe and understand the process of implementation of the policy of personal social services, in particular Quality Standards. A non-governmental organisation with national field of action was selected for the realisation of the case study, specifically a service established within the organisation, a shelter for homeless.
Klíčová slova: služby sociální; organizace nestátní neziskové; standardy kvality; implementace

Klíčová slova v angličtině: social services; non-governmental organisations; quality standards; implementation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální služby poskytované nestátními subjekty. [Social services provided by non-state entities.]. / Pavel Bareš - In: Sociální ekonomika - vybrané otázky.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2009. - ISBN 978-80-7416-052-3. - s. 56-79 (24 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  V této kapitole jsou nejprve vymezeny vztahy mezi oblastí sociálních služeb a sociální ekonomikou. Následně je pozornost věnována nestátním subjektům poskytujíČcím sociální služby. Zmapován je význam sektoru sociálních služeb poskytovaných nestátními organizacemi v rámci národního hospodářství, respektive v rámci aktivity neziskových institucí. Dále je krátce diskutována dotační politika v této oblasti. Kapitolu uzavírají údaje o počtech nestátních subjektů poskytujících sociální služby a jejich kapacitách indikovaných podle vybraných ukazatelů.
 
Anotace v angličtině:  This chapter first defines the relationships between the areas of social services and the social economy. Then attention is paid to non-governmental organisations providing social services. The importance of the sector of social services provided by non-governmental organisations within the framework of the national economy, or within the framework of the activity of non-profit institutions, is mapped. There is a brief discussion of appropriations policy in this area. The chapter concludes with data on the numbers of non-state entities providing social services and their capacities based on selected indicators.
Klíčová slova: ekonomika sociální; služby sociální; organizace nestátní neziskové; organizace nestátní; politika dotační

Klíčová slova v angličtině: social economy; social services; non-governmental organizations; non-profit organizations; grant policy
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Poznámka:  celkový počet stran: 92 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT