Publikační činnost: 2012
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The case of the Czech Republic [Případ České republiky]. / Soňa Veverková - In: Recovering from the crisis through social dialogue in the new EU Member States: the case of Bulgaria, the Czech Republic, Poland and Slovenia / Igor Guardiancich. - Budapest : ILO, 2012. - ISBN 978-92-2-126994-6. - s. 47-70 (24 s.).

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Kapitola je organizována následovně: 1. část kapitoly ilustruje industriální vztahy před hospodářskou a finanční krizi charakteristikou zúčastněných subjektů, institucionálního rámce pro tripartitní konzultace a hlavních rysů kolektivního vyjednávání. Části 2 až 4 ukazují úspěchy sociálního dialogu v zotavení z krize během r. 2008-9. Část 2 obsahuje důkladný popis výkonnosti ekonomického a pracovního trhu během recese. Část 3 analyzuje roli tripartitních jednání při navrhování jak krátkodobých opatření, která podporují firmy za účelem zachování zaměstnanosti a příjmu pracovníků, tak i dlouhodobých opatření, která podporují udržitelnost podniků a zaměstnatelnost pracovníků. Část 4 zkoumá roli sociálního dialogu při zmírňování dopadů krize. Závěrečná část se zaměřuje na fiskální konsolidaci a posuzuje, do jaké míry vedla jednání v průběhu let 2010-12 k implementaci opatření podporujících úsporná opatření a fiskální udržitelnost.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is organized as follows: in Section 1, the chapter illustrates the industrial relations set up before the economic and financial crisis by presenting the actors involved, the institutional framework for tripartite consultations, and the main features of collective bargaining. Sections 2 to 4 show the achievements of social dialogue in the recovery from the crisis during 2008ľ9. Section 2 includes a thorough description of the economic and labour market performances during the recession. Section 3 analyses the role of tripartite concertation in devising both short-term measures that support firms to preserve employment and workersĺ income, and long-term measures that promote enterprise sustainability and workers employability. Section 4 explores the role social dialogue played in mitigating the impact of the crisis. Finally, Section 5 focuses on fiscal consolidation and assesses the extent to which the negotiations held during 2010ľ12 led to the implementation of measures promoting austerity and fi
scal sustainability.
Klíčová slova: ČR; dialog sociální; krize ekonomická; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; vztahy industriální; odbory; organizace zaměstnavatelů; rámec institucionální; trh práce; politika zaměstnanosti; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social dialogue; economic crisis; collective bargaining; collective agreements; industrial relations; trade unions; organizations of employers; institutional framework; labour market; employment policy; Labour Code
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9132/12 Úloha sociálního dialogu při eliminaci dopadů ekonomické a finanční krize v letech 2008 až 2012
Poznámka:  ISBN 978-92-2-126994-6 (print) ISSN 978-92-2-126995-3 (web pdf)
celkem 131 s.
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - labour relations and social dialogue:: annual review 2012 [Česká republika ľ pracovní vztahy a sociální dialog: roční přehled 2012]. / Soňa Veverková - Warsaw: Friedrich-Ebert-Stiftung, Regional Project on Labour Relations and Social Dialogue, 2013. - 16 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Dokument hodnotí stav sociálního dialogu a pracovních vztahů v ČR. Poskytuje komplexní informace o rámci politických, ekonomických a sociálních podmínek sociálního dialogu v ČR a pokouší se také prozkoumat budoucí vývoj v těchto oblastech. Zabývá se širokou škálou údajů konkrétně zaměřených na sociální situaci, situaci odborů, industriálních vztahů i stručným představením hlavních sociálních partnerů. Jako součást řady každoročních přehledů FES o "Pracovních vztazích a sociálním dialogu ve střední a východní Evropě" poskytuje základy pro srovnávací analýzy v rámci regionu.
 
Anotace v angličtině:  The document assesses the state of social dialogue and labour relations in Czech Republic. It provides comprehensive information about political, economic and social framework conditions of the social dialogue in Czech Republic and also tries to extrapolate the future developments in these areas. It deals with a wide variety of data specifically concentrated on the social situation, the situation of trade unions, the industrial relations as well as the brief introduction to the main social partners. As a part of a FES-Series of Annual Reviews on "Labour Relations and Social Dialogue in Central Eastern Europeö it delivers footings for a comparative analysis within the region.
Klíčová slova: vztahy industriální; vztahy pracovní; dialog sociální; situace ekonomická; ukazatele; politika; nezaměstnanost; nezaměstnanost mládeže; vyjednávání kolektivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnanost; mzda průměrná; mzda minimální; doba pracovní; práce netypická; flexibilita pracovní; smlouvy kolektivní; odbory; organizace zaměstnavatelů

Klíčová slova v angličtině: labour relations; industrial relations; social dialogue; economic situation; indicators; politics; youth unemployment; collective bargaining; collective agreements; EDUCATION-TRAINING; employment; unemployment; average wage; minimum wage; working hours; atypical employment; labour flexibility; organizations of employers; trade unions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  viz Do 1585
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2003
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Industrial Relations and Corporate Culture in the Czech Republic [Industriální vztahy a firemní kultura v České republice]. / Jaromíra Kotíková, Daniela Bittnerová - Hamburg: Bertelsmann Stiftung und Hans Böckler Stiftung, 2003. - 31 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Bittnerová, Daniela ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Charakteristika ekonomického vývoje. Profil industriálních vztahů, právní kontext. Sociální dialog na národní úrovni. Sociální dialog na odvětvové úrovni, kolektivní smlouvy na vyšší úrovni a na podnikové úrovni. Faktory ovlivňující vliv sociálních partnerů. Rámcové podmínky korporátního řízení, model privatizace. Profil národních zaměstnavatelů, typ podnikové kultury. Praxe zahraničních podniků. Industriální vztahy a korporátní kultura v zahraničních společnostech.
Klíčová slova: vztahy industriální; situace ekonomická; dialog sociální; odbory; organizace zaměstnavatelů; právo pracovní; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; smlouvy kolektivní vyššího stupně; privatizace; společnosti zahraniční

Klíčová slova v angličtině: industrial relations; economic situation; social dialogue; trade unions; organizations of employers; labour law; collective bargaining; collective agreements; foreign companies
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT