Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v hospodářské krizi a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení [The social and economic position of self-employed persons in the Czech Republic during the economic crisis and relations to the social security system]. / Ladislav Průša, Jan Vlach, Martin Holub, Aleš Kroupa, Július Szabo, Alena Vančurová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 101 s. - ISBN 978-80-7416-144-5

[ Průša, Ladislav - Vlach, Jan - Holub, Martin - Kroupa, Aleš - Szabo, Július - Vančurová, Alena ]

Externí odkaz
Anotace:  Překotný rozvoj samostatné výdělečné činnosti v uplynulých 24 letech, kdy se podíl sebezaměstnaných na zaměstnanosti zvýšil z téměř 0 na 1/5, s sebou nese řadu disproporcí, problémových míst a otevřených problémů. Růst počtu sebezaměstnaných pokračoval v hospodářské krizi. Nízké daňové a následně vyměřovací základy pro sociální a zdravotní pojištění, které sebezaměstnaní vykazují, kontrastují s údaji národních účtů o smíšeném důchodu, příjmovými statistikami a zejména s jejich vlastním hodnocením příjmových podmínek. Podle těchto zdrojů by se průměrný daňový a vyměřovací základ měl pohybovat minimálně na úrovni zaměstnanců. Zhruba 80 % sebezaměstnaných přiznává pouze nejnižší vyměřovací základ, který nedosahuje ani 3/4 minimální mzdy. Obdobná je situace ve zdravotním pojištění. Široká míra volnosti při vykazování příjmů a nízký vyměřovací základ bude v příštích letech vhánět sebezaměstnané v důchodu do chudoby a závislosti na sociální pomoci státu. Daňová reforma disproporce sociálního systému prohlubuje.
 
Anotace v angličtině:  A precipitous development of self-employment in the past 24 years, when the share of self-employed persons in employment increased from nearly 0 to 1/5, brings many disparities, problem areas and opened problems. Number of self-employed persons grew even during the economic crisis. Low tax bases and followed assessment bases for social and health insurance declared by self-employed persons are in contrast with the national accounts data about mixed income and with income statistics. According to these sources the average tax base and assessment base should be minimally on the level of employees. Approximately 80 % of self-employed is using the minimum assessment base, which is less than three quarters of the minimum wage. The situation is similar also in the health insurance. The wide degree of freedom in income reporting and low assessment base will placed self-employed retired in the next few years into poverty and dependency on social help from the state. Tax reform deepens the disproportions of the social
system.
Klíčová slova: sebezaměstnaný; osoba samostatně výdělečně činná; podíl na zaměstnanosti; základ daňový; základ vyměřovací; základ pojistný; důchod starobní

Klíčová slova v angličtině: self-employment; self-employed; share of self-employed persons in employment; tax base; assessment base for social and health insurance; retirement pension
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010106 Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu [Return on the collection of taxes on the income of self-employed persons from the point of view of the state]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 14-21 (8 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Cílem práce je vyčíslení výdajů státu na výběr daní z příjmů OSVČ, tedy výdajů finančních úřadů spojených s inkasem této daně a jejich porovnání s příjmy státu z činnosti těchto subjektů a zjištění návratnosti výdajů na výběr daní z příjmů OSVČ z makroekonomického hlediska. Druhým, navazujícím cílem je poukázat na alarmující situaci vysokého podílu OSVČ na ekonomicky aktivním obyvatelstvu pomocí výpočtu změny příjmů a výdajů státu při snížení tohoto podílu na úroveň v ekonomicky silných zemích, a to za stávajícího daňového systému, včetně predikce tohoto vývoje v letech 2016-2020. Ve sledovaném období let 2011 až 2015 bylo zjištěno, že výdaje na výběr daní z příjmů OSVČ mají rostoucí charakter, přičemž v roce 2014 výdaje na výběr daní z příjmů OSVČ převyšovaly inkasovanou daň z příjmů. Toto zjištění částečně potvrzuje výchozí hypotézu, že výdaje státního rozpočtu na inkaso daní OSVČ převyšují výši inkasované daně z příjmů. Přehlédnout ovšem nelze ani další výdaje spojené s činností OSVČ, jako jsou například v
ýdaje na živnostenské úřady či Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Kalkulací se prokázalo, že snížení podílu OSVČ na ekonomicky aktivním obyvatelstvu na úroveň EU-15 a jejich zaměstnání by pokrylo náklady na výběr daní z příjmů OSVČ, ale zároveň nezvýšilo výdaje na jejich výběr. Pouhé snížení podílu OSVČ na ekonomicky aktivním obyvatelstvu o 7 procentních bodů a jejich transformace do pracovněprávního vztahu by zvýšila příjmy státu o více než 2,5 mld. Kč, což je aktuální výše inkasované daně z příjmů všech OSVČ v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is quantification of state spending on the selection of income tax of self-employed, i.e. expenditure of financial authorities associated with the collection of taxes and their comparison with the state's income from these entities' activities and determine your return on expenditure on collection of taxes on income self-employed from a macroeconomic perspective. A second, follow-up aims to highlight the alarming situation, the high proportion of selfemployed economically active population by calculating the change in the revenue and expenditure of the state in reducing this ratio to the level of economically powerful countries, under the current tax system, including the prediction of this development in the years 2016-2020. In the reporting period 2011-2015, it was found that spending on collection of taxes on income self-employed have a growing character while 2014 expenses on collection of taxes on income selfemployed exceeded the collected income tax. This finding partly confirms t
he initial hypothesis that the state budget expenditures for the self-employed tax collection exceed the amount of income tax collected. However, we cannot overlook other expenses associated with the activities of the self-employed, such as spending on trade authorities and the Ministry of Labour and Social Affairs. Calculations showed that reducing the share of self-employed persons in the economically active population in the EU-15 level and their work would cover the cost of collecting taxes on income selfemployed, but did not increase spending on their selection. Merely reducing the share of self-employed economically active population of 7 percentage point and their transformation into an employment relationship would increase state revenues by more than 2.5 billion. CZK, which is the actual amount of income tax, collected all the self-employed in the Czech Republic.
Klíčová slova: osoba samostatně výdělečně činná; daně z příjmů; rozpočet státní; příjmy; výdaje

Klíčová slova v angličtině: self employed activities; income tax expenses of the state budget; state budget revenues
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT