Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přiměřenost sociálních služeb aktuálním potřebám. [The adequacy of social services to meet contemporary needs.]. / Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, 2006. - 333 s. - ISBN 80-87007-24-7

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie seznamuje s výsledky výzkumného šetření, jež bylo realizováno mezi pracovníky referátů sociálních věcí pověřených obecních úřadů v celé ČR v roce 2005. Cílem tohoto výzkumu bylo zachytit rozsah realizace, vnímání přiměřenosti, zapojení neziskových organizací a hodnocení finančních prostředků u 26 různých typů sociálních služeb. Sledovány byly rovněž dvě další klíčové oblasti, které s problematikou sociálních služeb úzce souvisejí, totiž výskyt 21 vybraných problémových a rizikových jevů (zároveň s výskytem byla hodnocena také přiměřenost opatření realizovaných za účelem jejich řešení) a odhad velikosti 15 vybraných cílových skupin, jimž byly poskytnuty sociální služby nebo péče a vnímání možnosti uspokojení jejich potřeb. Ve studii jsou prezentována základní zjištěná data, analyzovány vybrané klíčové vztahy mezi jednotlivými proměnnými a formulována doporučení.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the results of a questionnaire survey carried out among 114 employees of social services departments in selected municipal authorities located across the whole of the Czech Republic. The core issues of the study consisted of the extent of the provision of a total of 26 individual social services, their ability to meet contemporary needs, the activity of NGOs and an assessment of the financial resources available. In addition, the study investigated the position of 15 categories of marginalised persons or persons considered to be at risk (an assessment of the number of people within each group and the extent to which it is possible to meet their needs). A further area of investigation consisted of a set of 21 selected risk factors or problems which were subjected to a study of both their occurrence and the adequacy of policies currently in place. The study covers primary statistics based on the data collected, an analysis of the relationships between selected characteristics and recommendations. The data was collected in 2005.
Klíčová slova: služby sociální; šetření; osoby marginalizované; faktory rizikové

Klíčová slova v angličtině: social services; contemporary needs of social services; questionnaire survey; marginalised persons; risk factors
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Odhad počtu a hodnocení situace uživatelů sociálních služeb. [Estimated numbers and assessment of the current situation of users of social services.]. / Pavel Bareš - 2007.

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek porovnává situaci patnácti vybraných skupin osob, uživatelů sociálních služeb či jejich potencionálních uživatelů. Hodnocení se opírá o výsledky dotazníkového šetření realizovaného mezi pracovníky pověřených obecních úřadů v celé ČR. Mezi sledované skupiny patřily jak skupiny osob, které lze v intencích zákona o sociálních službách vnímat jako (potencionální) uživatele služeb sociální péče, tak cílové skupiny (potencionálních) uživatelů služeb sociální prevence. Respondenti u každé skupiny osob uváděli odhadovaný počet osob, jimž byly v uplynulých 12 měsících poskytnuty sociální služby nebo péče, a vnímání možností uspokojení jejich potřeb.
 
Anotace v angličtině:  The article compares the current situation of fifteen selected groups of users or potential users of social services. The evaluation is based on the results of a survey involving 114 employees of social services departments of selected municipal authorities located throughout the whole of the Czech Republic. The groups of persons considered in the evaluation consisted of users or potential users of social care or social prevention services (as defined in Act 108/2006 Coll., on social services). Respondents assessed the number of persons to whom their municipal authority had offered social services or social care instruments in the previous 12 months and the extent to which it had been possible to meet their needs.
Klíčová slova: skupiny znevýhodněné; osoby marginalizované; senioři; postižení; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: vulnerable groups; social services; marginalised persons; seniors; people with disabilities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie - Demografické informace, analýzy a komentáře 2007(elektronický časopis, ISSN: 1801-2914)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Analýza překážek v zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu [Analysis of Barriers to Employing Persons Released from Imprisonment in the Labour Market and Possibilities to Employ Them; Influence and Support of Social Dialogue]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - In: Budoucnost práce a nová strategie kolektivního vyjednávání v nastávající době digitalizace a revoluce dovedností. II. Část. - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2018. - s. 1-70 (70 s.).

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Akce: 2018-11-27, Praha, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek se zaměřil na vyhodnocení role, kterou mohou hrát sociální podniky při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. V textu byla pozornost nejprve věnována pojmu osoba znevýhodněná na trhu práce a okolnostem, jež mohou usnadnit zaměstnání takovýchto osob na otevřeném trhu práce. Následně byl vyjasněn pojem sociální podnik a přiblíženo pojetí sociálního integračního podniku, přičemž byl přiblížen přístup k těmto otázkám v Evropě a v USA. Následující obsáhlá část byla věnována sociálnímu podnikání v českých podmínkách a roli českých sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob.
 
Anotace v angličtině:  The paper focused on the role of social enterprises in employing people who are disadvantaged at the labour market with special regard to people released from prison. The attention was devoted to the concept of a person who is disadvantaged at the labour market. The circumstances that may facilitate the employment of such persons at the open labour market were discussed consequently. Subsequently, the concept of social enterprise was clarified and the concept of a work integration social enterprise (WISE) was approached according to approaches to these issues in Europe and the USA. The following extensive part was devoted to social entrepreneurship in Czech conditions and to the role of Czech social enterprises in employing disadvantaged people.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; osoby marginalizované; ekonomika sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalized persons; social economy; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku [Legislative and institutional conditions for social enterprises and for the employment of persons disadvantaged in the labour market with regard to the specifics of employment of convicted persons and persons with the criminal record]. / Pavel Bareš, Marie Dohnalová - In: Sociální dialog jako prevence polarizace společnosti a nástroj k práci s lidským kapitálem v době digitalizace a robotizace. II. část. - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2019. - s. 1-72 (72 s.).

[ Bareš, Pavel - Dohnalová, Marie ]

Akce: 2019-11-14, Praha, EUR Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumného projektu bylo doplnit a rozvést poznatky z výzkumu Analýza překážek v zaměstnání osob propuštěných z VTOS na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu" týkající se úlohy a možností sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob, respektive osob se záznamem v Rejstříku trestů. Oproti předešlému projektu se navazující výzkum detailněji zaměřil na charakteristiku legislativních a institucionálních podmínek pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání znevýhodněných osob. Těchto otázek se v řadě ohledů týkal již předešlý výzkumný projekt, nicméně v tomto projektu byly právě tyto dvě roviny týkající se činnosti a role sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob cíleně akcentovány a představovaly primární hlediska sledovaná v rámci tohoto výzkumu. Legislativní a institucionální podmínky totiž podstatným způsobem předurčují celkové možnosti pro působení sociálních podniků i jejich roli při zaměstnávání znevýhodněných osob.
 
Anotace v angličtině:  The project represented a second phase of research activities which has focused on the role and possibilities of social enterprises in the employment of disadvantaged persons or persons registered in the Criminal Register especially. In this regard, the project further elaborated findings gathered in research project ĹAnalysis of Barriers to Employing Persons Released from Imprisonment in the Labour Market and Possibilities to Employ Them; Influence and Support of Social Dialogue'. However the current project focused in more detail on legislative and institutional conditions for social enterprises and for the employment of disadvantaged persons. The importance of legislative and institutional conditions was frequently apparent even from the previous research project, but in this project these two aspects were pursued primarily and their influence on social enterprises and on their role in employing disadvantaged people was in this research a key perspective, because both the legislation and institutional arra
ngements substantially determine the overall possibilities for social enterprises and their role in employing disadvantaged people.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; osoby marginalizované; ekonomika sociální; trh práce; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalised persons; social economy; labour market; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT