Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností. [Socio-demographic analysis of the the city and district of Roudnice nad Labem.]. / Pavel Bareš, Věra Jeřábková, Ladislav Průša, Tomáš Soukup - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 104 s. - ISBN 978-80-7416-037-0

[ Bareš, Pavel - Jeřábková, Věra - Průša, Ladislav - Soukup, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace byla zpracována v rámci veřejné zakázky na vypracování sociodemografické analýzy města Roudnice n. L. jako obce s rozšířenou působností vypsané městem Roudnice nad Labem. Jejím obsahem je demografická projekce obyvatelstva na tomto území, zhodnocení vybavenosti regionu vybranými sociálními službami a vyhodnocení poskytování příspěvku na péči a jeho využívání. Dále se zpráva věnuje výsledkům průzkumu, který mapoval potřeby pěti cílových skupin ve vztahu k sociálním službám. Jeho cílem bylo zjistit informovanost o službách a hodnocení významu této problematiky pro vlastní osobu či blízké osoby, rozsah využívání služeb a spokojenosti se službami, respektive zmapování důvodů nespokojenosti u služeb, které se dotazovaného týkají nebo mohou výrazněji týkat. Pro účely orientačního srovnání byly sledovány také všeobecné preference občanů v sociální oblasti (tj. jejich postoje i ke službám, které pro respondenta či jemu blízké osoby významné nejsou).
 
Anotace v angličtině:  The survey was commissioned by the city and district of Roudnice nad Labem. The aim of the survey was to compile information which would then be used to provide an in-depth socio-demographic analysis of both the town itself and surrounding municipalities included in the Roudnice administrative district. The final study includes regional information on the socio-demographic projection of the future number of inhabitants, the availability of selected social services and the awareness of and subsequent exploitation of the care allowance. Subsequently, the results of the study were used to map social services needs among five selected target groups. The survey aimed at eliciting information on respondentsĺ awareness of social services, perceptions of their importance according to respondents, the level of utilization of social services and satisfaction, or reasons for dissatisfaction, with the services utilized. The study describes attitudes towards other services provided in the region as well.
Klíčová slova: služby sociální; sociodemografická analýza; postižení; osoby pečující; příspěvek na péči; rodiny s dětmi; senioři

Klíčová slova v angličtině: social services; care allowance; carers; families with children; handicapped persons; seniors; socio-demographic analysis
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: 6251/09 Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vznik center pro rodinné pečující z hlediska efektivnosti [The formation of centers for family carers in terms of efficiency]. / Ladislav Průša - Praha: Česká asociace pečovatelské služby, 2019. - 48 s. - ISBN 978-80-270-5373-5

[ Průša, Ladislav ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Na řešení sociálních a zdravotních důsledků vyplývajících ze stárnutí populace není naše společnost připravena. Kapacita pobytových služeb sociální péče je nedostatečná, terénní sociální služby se nerozvíjejí, kvalita poskytované péče na lůžkách následné péče ve zdravotnických zařízeních je naprosto nedostatečná, systém dlouhodobé sociálně zdravotní péče není legislativně upraven, spolupráce praktických lékařů a úředníků úřadu práce s pracovníky sociálních referátů obcí a měst a poskytovateli sociálních služeb je zpravidla velmi špatná. Zkušenosti ze zahraničí signalizují, že klíčovým prvkem efektivního zabezpečení pomoci lidem, kteří jsou závislí na pomoci rodiny nebo profesionálních sociálních a zdravotních služeb, je zajištění koordinace pomoci pečujícím osobám z pozice veřejné správy. Při znalosti konkrétní situace v jednotlivých resortech projevující se m.j. v jejich naprosto odlišných motivacích jednotlivých stakeholderů je zřejmé, že k vytvoření efektivního systému poskytování sociálních služeb a zdrav
otní péče především o seniory a zdravotně handicapované občany může dojít pouze na regionální a místní úrovni prostřednictvím účinné koordinace poskytovaných sociálních a zdravotních služeb ze strany místní veřejné správy popř. jimi zřizovaných subjektů. Jednou z cest, jak reagovat na očekávané demografické tendence, je budování Center pro rodinné pečující. Poznatky, získané při realizace tohoto projektu zcela jednoznačně ukazují opodstatněnost jejich vzniku a další existence.
 
Anotace v angličtině:  To the solution the social and health consequences of an aging population, our company is not ready. Capacity of residential social care services is insufficient, home social services are not developed, the quality of care provided in post-medical care beds is totally inadequate, the system of long-term social health care is not legislatively regulated, cooperation of general practitioners and officials of the labor office with employees of social departments of municipalities cities and providers of social services is generally very poor. Experience from abroad indicates that a key element of effective security to help people who are dependent on family help or professional social and health services is to ensure coordination of assistance to carers in the public administration. Knowing the specific situation in individual departments, in their completely different motivations of individual stakeholders, it is clear that the creation of an effective system of social services and healthcare provision, especia
lly for seniors and disabled citizens, can only take place at regional and local level through effective coordination of social and health services provided by local public administration. One way to respond to the expected demographic trends is to build a Family Care Center. The knowledge gained during the realization of this project clearly demonstrates the merits of their creation and further existence.
Klíčová slova: služby sociální; centra pro rodinné pečovatele; osoby pečující; pomoc sociální v rodině; péče sociální; financování

Klíčová slova v angličtině: social services; centers for family carers; carers; social care; family social assistance; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: EF693017 Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Depistáž v sociální práci na obecních úřadech zaměřená na dlouhodobě pečující osoby [Outreach in Social Work at Municipal Offices focused on long-term Carers]. / Olga HUBÍKOVÁ - In: Listy sociální práce : Informační a odborný časopis (nejen) pro sociální pracovníky. - ISSN 2336-2332 - Roč. 8, č. 26 (2021), s. 20-21 (2 strany).

[ HUBÍKOVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Pečující osoby jsou pro systémy pomoci často skryté. Přitom právě tito lidé mohou mít potíže se ztrátou náhledu na svoji situaci, někdy je pro ně problém říct si o pomoc, mohou také pociťovat stud. Proto je důležité, aby sociální pracovníci dokázali dlouhodobě pečujícího rozpoznat a v případě, že je to nutné, mu nabídli pomocnou ruku.
 
Anotace v angličtině:  Carers are often hidden from help systems. Therefore, these people may have difficulty losing insight into their situation. Sometimes it is very difficult for them to ask for help. They may also feel ashamed. That is why it is important that social workers were able to identify the long-term carers, and in case of need to offer them a helping hand.
Klíčová slova: ČR; depistáž na obcích; práce sociální; osoby pečující; péče dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; outreach at municipal offices; social work; carers; long-term care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC539/2018 Analýza uplatňování case managementu a posouzení možností a limitů této metody při výkonu sociální práce na obecních úřadech zaměřené na podporu poskytování dlouhodobé péče v přirozeném prostředí včetně zvážení organizačních podmínek a připravenosti sociálních pracovníků k zavádění této metody
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT