Publikační činnost: 2017
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce [The most significant labour market barriers to the recruitment of persons following a term of imprisonment]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 17-25 (9s.).

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Anotace:  Velmi nízká možnost uplatnění na trhu práce a vysoká míra nezaměstnanosti u osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody představuje společně s vysokou zadlužeností (případně předlužeností) jeden z hlavních důvodů, které značně komplikují možnost návratu (reintegrace) těchto osob do společnosti. Článek se proto zaměřuje právě na vyhodnocení největších překážek uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce. V článku jsou prezentovány vybrané poznatky zjištěné v rámci výzkumu, který na toto téma probíhal v roce v roce 2016.
 
Anotace v angličtině:  The very low number of options available in the labour market and the high rate of unemployment of persons released from prison as well as, typically, high rates of indebtedness (or over indebtedness) constitute the main reasons that significantly complicate the possibility of returning such persons to, and reintegrating them into, society. The article therefore summarizes biggest obstacles which restrain the participation of the people after imprisonment on the labour market. The findings presented in the article represent main results of empirical research on this subject conveyed in 2016.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; trh práce; zaměstnanost; skupiny ohrožené; zaměstnavatelé; integrace

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; labour market; employment; vulnerable groups; employers; integration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Informace o pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody jako okolnost ztěžující návrat na trh práce [The information on the imprisonment of a person: a barrier of the return to the labour market]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - In: Kontexty sociálních deviací. - Praha : Česká sociologická společnost, 2017. - ISBN 978-80-905443-4-5. - s. 69-78 (10 s.).

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Akce: Svratka, 19-21.4.2017, EUR
Anotace:  Pravomocné odsouzení, záznam v rejstříku trestů či předchozí pobyt ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) představují pro okolí jedince informaci o tom, že součástí jeho osobní historie je trestní minulost, tj. jednání, které se hrubě rozcházelo se společenskými cíli a společností uznávanými formami jednání (sociální deviace). Tato informace výrazným způsobem předurčuje další životní situaci a společenské fungování osob s trestní minulostí. Zatímco ale trestní minulost je faktem, a to faktem, který výrazně předurčuje postavení jedince ve společnosti a přístup jeho okolí k němu, riziko páchání další trestné činnosti je i nadále velmi obtížné posoudit, neboť je vysoce individuální. Individuální přístup okolí jedince k jeho trestní minulosti je ale spíše výjimečný, většinou se tyto osoby setkávají s velice paušalizujícím (negativním) pohledem, různými stereotypními soudy, představami a očekáváními. Příspěvek se věnuje tomu, jaké jsou v kontextu těchto okolností možnosti návratu osob po VTOS na trh práce.
 
Anotace v angličtině:  The information on personĺs conviction, criminal record or imprisonment provide to social environment message that the part of his or her personal history is a criminal past, i.e. behaviour which diverse massively from actions being accepted in the society. However, while the criminal history is a fact, and definitely a fact which significantly determines the position of an individual in the society and its approach to him, the risk of committing further crimes varies highly from person to person. Nevertheless, this difference between criminal past and fears of criminal future is mostly not recognized by personĺs social environment and individualized approach to released persons is rather exceptional, so the majority of released persons encounter a very flattering (negative) view, various stereotypical judgments, ideas and expectations. Though the reintegration of such persons hinder many various important aspects, the information on imprisonment is of great importance and needs to be investigated.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; vězení; zaměstnanost; zaměstnavatelé; trh práce; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; imprisonment; employment; employers; labour market; marginalised persons
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám [Employing person during and after imprisonment and employers' approach to these persons]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - In: Sborník studií na téma: Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců. II. část.. - Praha : Asociace samostatných odborů, 2017. - s. 1-55 (55 s.).

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Akce: Praha, 15.11.2017, EUR Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek sleduje perspektivu osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "propuštěné osoby" a "výkon trestu") a jejich subjektivní vnímání vlastní pozice na trhu práce. Jedním z hlavních cílů realizovaného výzkumu byl podrobnější popis situace a hlubší porozumění situaci, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění a rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje pracovní historii propuštěné osoby. V souvislosti s tím byly sledovány především bariéry, které po propuštění informanti/tky museli překonávat, pracovní zkušenosti a další důležité události ("mezníky"), které pracovní život jedince ovlivňují. Shromážděné poznatky o pracovní historii dotazovaných osob a o souvisejících okolnostech pomohly identifikovat a popsat některé důležité faktory, které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob na trhu práce. Díky podrobnějšímu vhledu do pracovní historie propuštěných osob bylo možné lépe zachytit vnitřní dynamiku okolností, které určují možnosti zaměstnání propuštěných osob.
 
Anotace v angličtině:  The contribution focuses on the perspective of released persons and their subjective perception of their own position on the labour market. One of the main goals of the research project was to provide a more detailed description and deeper understanding of the situation which encounter released persons. It also pictured the main influences of this situation on the working career / employment history of released persons. In connection with this, the contribution observed the main barriers after the release, work experience and other important events (the "milestones") that affect the working life of the individual. The knowledge gathered on the job history of respondents and related circumstances also helped to identify and describe some important factors that improve or, on the contrary, exacerbate the chances of released persons on the labour market. The research design also allowed to observe internal dynamics of key circumstances which determine the employment opportunities of these persons.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; marginalizace trhu práce; začleňování sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalised persons; social inclusion; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 625917/2017 Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Employing person during and after imprisonment and employers' approach to these persons [Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - In: Anthology of studies on the topic: Impacts of digitalization of work on empoyment, collective bargaining and social security of employees. - Prague : Association of Independent Unions, 2017. - s. 1-58 (58 s.).

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Akce: Praha, 15.11.2017, EUR
Anotace:  Jedním z hlavních cílů realizovaného výzkumu byl podrobnější popis situace a hlubší porozumění situaci, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění a rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje pracovní historii propuštěné osoby. V souvislosti s tím byly sledovány především bariéry, které po propuštění informanti/tky museli překonávat, pracovní zkušenosti a další důležité události ("mezníky"), které pracovní život jedince ovlivňují. Shromážděné poznatky o pracovní historii dotazovaných osob a o souvisejících okolnostech pomohly identifikovat a popsat některé důležité faktory, které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob na trhu práce. Díky podrobnějšímu vhledu do pracovní historie propuštěných osob bylo možné lépe zachytit vnitřní dynamiku okolností, které určují možnosti zaměstnání propuštěných osob.
 
Anotace v angličtině:  The contribution focuses on the perspective of released persons and their subjective perception of their own position on the labour market. One of the main goals of the research project was to provide a more detailed description and deeper understanding of the situation which encounter released persons. It also pictured the main influences of this situation on the working career / employment history of released persons. In connection with this, the contribution observed the main barriers after the release, work experience and other important events (the "milestones") that affect the working life of the individual. The knowledge gathered on the job history of respondents and related circumstances also helped to identify and describe some important factors that improve or, on the contrary, exacerbate the chances of released persons on the labour market. The research design also allowed to observe internal dynamics of key circumstances which determine the employment opportunities of these persons.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; marginalizace trhu práce; začleňování sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalised persons; social inclusion; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 625917/2017 Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči [Family situation in the work of institutions dealing with penitentiary and post-penitentiary care]. / Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 116 s. - ISBN 978-80-7416-324-1

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat možnosti poskytování pomoci a podpory osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "VTOS") a po VTOS při řešení problémů souvisejících s jejich rodinnou situací. V rámci tohoto výzkumu byli dotazováni pracovníci institucí penitenciární a postpenitenciární péče. Při tomto šetření byly dotázány tyto skupiny osob: vybraní pracovníci vězeňských zařízení, sociální kurátoři působící v obcích s rozšířenou působností (dále též "ORP"), případně další zaměstnanci ORP, pracovníci Probační a mediační služby a zástupci nestátních neziskových organizací zaměřujících se na oblast penitenciární a post-penitenciární péče. Výzkum se zaměřil na tři hlavní okruhy otázek týkajících se rodinné situace osob ve VTOS a po VTOS. Nejprve byl zmapován význam tématu rodinné situace při práci zástupců dotázaných institucí a byly přiblíženy nejdůležitější situace, které v souvislosti s tímto tématem dotazované osoby řeší. Další okruh otázek se týkal toho, do jaké
míry a v jakých konkrétních situacích mohou přímo dotazovaní pracovníci, respektive instituce, jež zastupují, pomoci osobám ve VTOS a po VTOS v souvislosti s jejich rodinnou situací. Posledním tematickým okruhem, který byl v tomto dotazníkovém šetření sledován, byly možnosti spolupráce a hodnocení stávající spolupráce mezi různými institucemi při řešení těchto otázek u osob ve VTOS nebo po VTOS.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the analysis of the results of a research survey conducted with respect to determining the views of the staff of institutions which provide penitentiary and post-penitentiary care in the Czech Republic. The interviewees provided an assessment of the potential for the provision of assistance and support to prisoners and persons recently released from prison relating particularly to the family situation of such persons. The following groups of persons were interviewed: selected prison staff, social services managers and other personnel employed by so-called municipalities with extended powers responsible for dealing with persons released from prison, staff from the Probation and Mediation Service of the Czech Republic and representatives of non-profit organisations that provide penitentiary and post-penitentiary care. The research focused on three main aspects related to the family situations of prisoners and persons released from prison. The first aspect involved both the determination of th
e significance of the topic of the family situation of prisoners and released persons in terms of the work of the representatives of the institutions approached and a detailed description of the most important family situations addressed by the interviewees. The next part of the study focused on the capacity of the interviewees and the institutions for which they worked to provide assistance to prisoners and persons released from prison with regard to the family situations of such persons. This part also included an investigation of the range of specific situations in which the interviewees were able to provide assistance with concern to the family situations of their clients. The final part of the study addressed the level of cooperation, and provided an assessment of the efficacy of existing cooperation, between the various institutions that provide penitentiary and post-penitentiary care. In accordance with the first two parts of the study, the final part concentrated on the responses of interviewees to th
ose questions that specifically concerned the issue of the provision of assistance and support related to the family situations of their clients.
Klíčová slova: vězni; osoby propuštěné z vězení; rodina; situace rodinná; péče penitenciární; péče postpenitenciární

Klíčová slova v angličtině: prisoners; persons released from prison; family; family situation; penitentiary care; postpenitentiary care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC537/2017 Analýza systému vězeňství s ohledem na spolupráci s rodinami s přihlédnutím k výkonu činností sociálního kurátora. Vliv spolupráce osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) s rodinou na její začlenění do společnosti
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Analýza překážek v zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu [Analysis of Barriers to Employing Persons Released from Imprisonment in the Labour Market and Possibilities to Employ Them; Influence and Support of Social Dialogue]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - In: Budoucnost práce a nová strategie kolektivního vyjednávání v nastávající době digitalizace a revoluce dovedností. II. Část. - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2018. - s. 1-70 (70 s.).

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Akce: 2018-11-27, Praha, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek se zaměřil na vyhodnocení role, kterou mohou hrát sociální podniky při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. V textu byla pozornost nejprve věnována pojmu osoba znevýhodněná na trhu práce a okolnostem, jež mohou usnadnit zaměstnání takovýchto osob na otevřeném trhu práce. Následně byl vyjasněn pojem sociální podnik a přiblíženo pojetí sociálního integračního podniku, přičemž byl přiblížen přístup k těmto otázkám v Evropě a v USA. Následující obsáhlá část byla věnována sociálnímu podnikání v českých podmínkách a roli českých sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob.
 
Anotace v angličtině:  The paper focused on the role of social enterprises in employing people who are disadvantaged at the labour market with special regard to people released from prison. The attention was devoted to the concept of a person who is disadvantaged at the labour market. The circumstances that may facilitate the employment of such persons at the open labour market were discussed consequently. Subsequently, the concept of social enterprise was clarified and the concept of a work integration social enterprise (WISE) was approached according to approaches to these issues in Europe and the USA. The following extensive part was devoted to social entrepreneurship in Czech conditions and to the role of Czech social enterprises in employing disadvantaged people.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; osoby marginalizované; ekonomika sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalized persons; social economy; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku [Legislative and institutional conditions for social enterprises and for the employment of persons disadvantaged in the labour market with regard to the specifics of employment of convicted persons and persons with the criminal record]. / Pavel Bareš, Marie Dohnalová - In: Sociální dialog jako prevence polarizace společnosti a nástroj k práci s lidským kapitálem v době digitalizace a robotizace. II. část. - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2019. - s. 1-72 (72 s.).

[ Bareš, Pavel - Dohnalová, Marie ]

Akce: 2019-11-14, Praha, EUR Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumného projektu bylo doplnit a rozvést poznatky z výzkumu Analýza překážek v zaměstnání osob propuštěných z VTOS na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu" týkající se úlohy a možností sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob, respektive osob se záznamem v Rejstříku trestů. Oproti předešlému projektu se navazující výzkum detailněji zaměřil na charakteristiku legislativních a institucionálních podmínek pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání znevýhodněných osob. Těchto otázek se v řadě ohledů týkal již předešlý výzkumný projekt, nicméně v tomto projektu byly právě tyto dvě roviny týkající se činnosti a role sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob cíleně akcentovány a představovaly primární hlediska sledovaná v rámci tohoto výzkumu. Legislativní a institucionální podmínky totiž podstatným způsobem předurčují celkové možnosti pro působení sociálních podniků i jejich roli při zaměstnávání znevýhodněných osob.
 
Anotace v angličtině:  The project represented a second phase of research activities which has focused on the role and possibilities of social enterprises in the employment of disadvantaged persons or persons registered in the Criminal Register especially. In this regard, the project further elaborated findings gathered in research project ĹAnalysis of Barriers to Employing Persons Released from Imprisonment in the Labour Market and Possibilities to Employ Them; Influence and Support of Social Dialogue'. However the current project focused in more detail on legislative and institutional conditions for social enterprises and for the employment of disadvantaged persons. The importance of legislative and institutional conditions was frequently apparent even from the previous research project, but in this project these two aspects were pursued primarily and their influence on social enterprises and on their role in employing disadvantaged people was in this research a key perspective, because both the legislation and institutional arra
ngements substantially determine the overall possibilities for social enterprises and their role in employing disadvantaged people.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; osoby marginalizované; ekonomika sociální; trh práce; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalised persons; social economy; labour market; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT