Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. [Conditions for the function of social and legal protection of children on the level of "extended competencyö municipal authorities.]. / Jana Barvíková, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-078-3

[ Barvíková, Jana - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem publikace je zmapovat vytíženost pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností a kvantifikovat všechny úkony vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí, a to jak z hlediska činností definovaných zákonem, tak z hlediska samotné praxe. Zahrnuty jsou tedy aktivity v oblasti přímé práce s klienty, v oblasti prevence, osvěty, právních aktivit, administrativy, vzdělávání a další. Při výzkumu byly použity kvantitativní i kvalitativní sociálně-vědní metodické přístupy. Cílem kvantitativní části výzkumu bylo především zjištění vytíženosti pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí v návaznosti na počty klientů a typy aktivit, které v rámci sociálně-právní ochrany dětí vykonávají. Kvalitativní výzkum navázal na kvantitativní šetření, aby rozšířil a prohloubil poznatky získané v kvantitativní části projektu.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this publication is to monitor the staff utilisation of "extended competencyö municipal authorities, i.e. those responsible for providing for the social and legal protection of children, as well as to quantify the whole range of activities involved in providing such protection, i.e. those defined in legislation and in terms of actual practice, including direct work with clients and issues surrounding prevention, education, legislation, administration, training and so on. Both quantitative and qualitative social science approaches were employed in the research. The aim of the quantitative research was primarily to determine the utilisation of employees of "extended competencyö municipal authorities in relation to the number of clients and the work performed in terms of social and legal protection. The qualitative research was conducted in order to both extend and deepen the knowledge obtained in the quantitative part of the project.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; sociálně-právní ochrana dětí; obce; OSPOD

Klíčová slova v angličtině: social and legal protection of children; social work; social workers; "extended competencyö municipal authorities responsible for providing for the social and legal protection of children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: HR170/08 - Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi [Use of measures to maintain or restore family relationships between parents and children]. / Jana Barvíková, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 65 s. - ISBN 978-80-7416-212-1

[ Barvíková, Jana - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie přináší výsledky dotazníkového šetření realizovaného na OSPOD na úrovni obcí s rozšířenou působností. Předmětem tohoto šetření bylo využívání výchovČných opatření - udělení napomenutí, nařízení dohledu nad nezletilým dítětem, uložení omezení - ve smyslu § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a ukládání povinnosti využít pomoc odborného poradenského zařízení ve smyslu § 12 odst. 1 téhož zákona. Monografie obsahuje statistické údaje o využívání těchto opatření v praxi a analýzu důvodů, pro které uvedená opatření nejsou využívána příliš často, případně vůbec, a shrnuje náměty respondentů na systémové změny, které by mohly přispět k častějšímu využívání těchto opatření.
 
Anotace v angličtině:  This monograph presents the results of a survey carried out on the extended competency of municipal authorities responsible for providing for the social and legal protection of children. The research focused on the use of so-called educational measures - the imposition of a warning, the supervision of a minor child, the imposition of restrictions (§ 13 of Act No. 359/1999 Coll., on the socio-legal protection of children) - and the imposition of the obligation to utilize the assistance of a professional counselling facility (§ 13 of the same Act). The monograph provides statistical data on the use of these measures in practice and an analysis of the reasons why they are not used very often, if at all. It also summarizes the suggestions of respondents regarding potential changes to the system that could contribute towards the increased use of such measures.
Klíčová slova: deti; sociálně-právní ochrana dětí; OSPOD; práce sociální; pracovníci sociální; opatření výchovná

Klíčová slova v angličtině: social and legal protection of children; the extended competency of municipal authorities responsible for providing for the social and legal protection of children; social work; social workers; educational measures
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Využívání a fungování institutu svěřenectví do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi [Entrusting a Child to the Care of Another Person: How it is Used and how it Works in Practice]. / Leona HOZOVÁ, Renata KYZLINKOVÁ - In: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2021. - s. 1-6 (6 stran).

[ HOZOVÁ, Leona - KYZLINKOVÁ, Renata ]

Akce: Hradecké dny sociální práce 2021: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci : EUR, online, 23.09.21

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V České republice existují vedle sebe dva téměř totožné instituty náhradní rodinné péče vykonávané osobami příbuznými nebo dítěti blízkými ľ tzv. příbuzenská pěstounská péče a svěření do péče jiné osoby. Zásadní odlišnost obou institutů spočívá v míře finančního zaopatření a dostupnosti odborné garantované podpory. Příspěvek na základě poznatků z praxe a analýzy regionálních dat OSPOD pro MPSV poukazuje na to, jak dvojkolejnost legislativy spolu s absencí standardizovaných rozhodovacích postupů na úrovni OSPOD a soudů vytváří prostor pro nerovné zajištění potřeb dětí v NRP. Příspěvek si klade za cíl popsat zásadní slabiny jak současného legislativního vymezení, tak následné aplikační praxe a iniciovat diskusi na toto téma.
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic, there are two almost identical institutes of foster family care performed by relatives or by persons close to the child: kinship foster care and entrusting to the care of another person. The main difference between the two institutes lies in financial subsidy avaibility and the access to professional guaranteed support. Based on the findings from practice and the analysis of regional OSPOD data from MoLSA, the paper shows how the double-track nature of the legislation together with the absence of standardised decision-making procedures both at the level of OSPOD and courts creates room for unequal treatment when covering the needs of children in foster family care. In addition, the paper aims to describe the fundamental weaknesses of both the current legislative framework and application practice and to initiate a discussion on this topic.
Klíčová slova: rodina; rodina pěstounská; péče o děti; péče pěstounská; péče o osobu blízkou; péče o děti institucionální; opatrovnické řízení; regiony; soud; OSPOD

Klíčová slova v angličtině: family; foster families; foster care; care for children; INSTITUTIONAL CARE for children; guardianship process; regional level; judicial proceedings; child-care services
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70616 Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT