Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky [Business tax as a tool to limit movement of self-employed persons in shadow economy]. / Lenka Říhová, Michal Blahout - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 8-13 (6 s.).

[ Říhová, Lenka - Blahout, Michal ]

Anotace:  Vysoký podíl osob samostatně výdělečně činných na zaměstnanosti v kombinaci s nízkou inkasovanou daní z příjmu těchto subjektů jsou hlavní aktuální problémy, které by měla fiskální politika České republiky aktivně řešit. Problematickou oblastí je i přítomnost stínové ekonomiky v podobě zdánlivého podnikání (švarcsystému) či krácení daňové povinnosti. Cílem této práce je proto představit daň z podnikání jako jednu z možností, jak vyvést část OSVČ ze stínové ekonomiky, a přispět tak ke stabilizaci současného stavu.
 
Anotace v angličtině:  The high share of self-employed person in employment, coupled with the low income tax receipts of these entities, are the main current issues that fiscal policy of the Czech republic should actively solve. However, the presence of the shadow economy in the form of a seeming business or curtailment of tax liability is a significant problem. Relatively low taxing self-employed workers in comparison with employees, along with the existence of seeming business, puts many self-employed into the role of cheap labour. The amount of income tax collected from the self-employed in the years 2011 to 2016 oscillated around 0.9 to 4.6% of the amount of income tax collected from employees. The aim of this thesis is therefore to introduce the business tax as one of the possibilities to bring a part of the self-employed from the shadow economy to contribute to the stabilization of the current state.
Klíčová slova: OSVČ; daň z podnikání; ekonomika stínová; společenské normy; behaviorální ekonomie

Klíčová slova v angličtině: self-employed; business tax; shadow economy; social standards; behavioral economics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice [Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic]. / Ondřej HORA, Ondřej DVOULETÝ - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 68, č. 2 (2020), s. 142-167 (26 stran).

[ HORA, Ondřej - DVOULETÝ, Ondřej ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek si klade za cíl analyzovat dopady dotačního programu start-up pro nezaměstnané v České republice, který poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zkoumali jsme, do jaké míry se účastníci programu v roce 2014 vrátili k nezaměstnanosti tři roky po skončení programu, tj. 2014ľ2017. Metodicky jsme provedli kontrafaktuální analýzu dopadů, kde jsme srovnali účastníky programu s těmi, kteří nebyli podporováni žádnými opatřeními aktivní politiky trhu práce. Výsledky ukazují, že účastníci programu se v menší míře vracejí k nezaměstnanosti. Celkově během sledovaného období strávili v nezaměstnanosti méně dní a v porovnání s neúčastníky se k nezaměstnanosti vrátili méněkrát. Celkově se 91,3% účastníků během analyzovaného období k nezaměstnanosti nikdy nevrátilo. Tyto výsledky lze interpretovat jako pozitivní výsledek programu. Článek rovněž nabízí důsledky pro zacílení programu a pro budoucí výzkum.
 
Anotace v angličtině:  The article aims to analyse the effects of the start-up subsidy programme for unemployed in the Czech Republic, which is provided by the Ministry of Labour and Social Affairs. We explored to what extent participants in the programme in 2014 returned to unemployment three years after the end of the programme, i.e., 2014ľ2017. Methodologically, we conducted counterfactual impact analysis, where we matched participants in the programme with those who were not supported by any measures of active labour market policy. The results show that participants in the programme return to unemployment to a lesser extent. In total, they spent fewer days in unemployment during the follow-up period, and they returned to unemployment fewer times when compared with non-participants. Overall, 91.3% of participants never returned to unemployment during the analysed period. These results can be interpreted as a positive outcome of the programme.
The article also offers implications for targeting the programme and for future research.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; OSVČ; nezaměstnanost; dotace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; self-employed persons; unemployment; subsidy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT