Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Harmonizace rodiny a zaměstnání. Rodiny s otci na rodičovské dovolené. [Reconciling Family and Work. Families with Fathers Taking Parental Leave.]. / Olga Nešporová - Praha: VÚPSV, 2005. - 86 s.

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  V rámci projektu zabývajícím se slaďováním rodinných a profesních rolí byl proveden podrobnější výzkum zaměřený na specifickou problematiku rodin s otci na rodičovské dovolené. Cílem bylo zjistit, nakolik je tato strategie účinná z hlediska harmonizace rodiny a zaměstnání, jak je přijímána rodiči malých dětí a jaké jsou její charakteristické rysy. Vzhledem k charakteru zkoumané problematiky a malému výskytu rodin s otci, kteří celodenně pečovali o malé děti, byly pro výzkum využity především metody kvalitativního sociologického výzkumu, ovšem pro jejich začlenění do širšího kontextuálního rámce byla využita i kvantitativní data (databáze SSP MPSV ČR a výzkum VÚPSV Harmonizace rodiny zaměstnání 2005). V úvodu studie je představena problematika využívání rodičovské dovolené otci v současné Evropě. Dále je zkoumána daná problematika v celospolečenském kontextu a na základě dostupných dat popsáno její rozšíření v České republice. Vedle popisu populace otců pečujících v České republice o malé děti na základě dostupných kvantitativních dat jsou dále představeny postoje rodičů malých dětí k možnosti využívání rodičovské dovolené otci. Stěžejní část studie se snaží poskytnout hluboký vhled do problematiky rodin s otci na rodičovské dovolené v kontextu slaďování rodinných a pracovních povinností rodičů. Akcentován je přitom především pohled samotných aktérů na zkoumanou problematiku. Hlavním pramenem pro tuto část studie byl kvalitativní terénní výzkum, který autorka prováděla v rámci výzkumného programu oddělení rodinné politiky VÚPSV v letech 2004 a 2005. Pozornost je věnována motivům rodičů pro volbu otce zůstat na rodičovské dovolené, reakcím sociálního okolí zkoumaných rodin na jejich netradiční situaci, a dále je zkoumána problematika slaďování rodinných a pracovních povinností rodičů, v jejímž rámci bylo zjišťováno především vlastní rozdělení povinností mezi rodiče, jejich zaměstnanost a pomoc ze strany dalších osob či institucí. Závěr obsahuje zjištění týkající se sociálních dopadů využívání rodičovské dovolené ze strany otců. Pozornost je zaměřena jednak na dopady, které zkoumaná strategie má na rodinu jako celek i její jednotlivé členy, a jednak na vliv využívání rodičovské dovolené otci na harmonizaci rodiny a zaměstnání. Jsou zde nastíněna možná opatření, která by rodičům s malými dětmi usnadnila situaci, rozšířila možnosti jejich volby a napomohla jim při slaďování rodinných a profesních sfér.
 
Anotace v angličtině:  Systematic survey focused on specific issue of families with fathers taking parental leave was conducted within the framework of the project aimed at reconciling family and occupational roles. The main goal of the survey was to find out how far this strategy is effective from the point of view reconciling work and family life, in which way it is considered by the parents of small children and what are itĺs characteristic features. With respect to the character of the issue and low occurrence of families with fathers, who have cared about small children, mostly qualitative sociological methods were used during the survey, though quantitative data (database of State Social Support of Czech Ministry of Labour and Social Affairs, research Reconciling Family and Work conducted by RILSA in 2005) were used for their incorporation into wider contextual framework. At the beginning of the study the issue of using parental leave by fathers in contemporary Europe is presented. Further the scale of the use of parental leave by fathers in the Czech Republic is described on the basis of available data. Beside that, attitudes of parents towards opportunity to use parental leave by fathers are intro-duced.Main part of the study aim at providing deep insight into issue of families with fathers taking parental leave in context of reconciling parentĺs family and work duties; at the same time, the actorĺs point of view is emphasised. Qualitative field research, conducted by author as a part of survey program of department of family policy in RILSA in 2004 and 2005, was a main source for this part of the study. Attention is paid to reasons of parents for choice of father to use parental leave, to reactions of social environment to such families and their untraditional situation, and further the problem of reconciling parentĺs family and work duties is analysed. As a part of it actual division of duties between parents, their employment, and help given from other persons or institutions were detailed. The final part of the study contents knowledge about social impacts of using parental leave by fathers. On the one hand it focuses on impacts the surveyed strategy has got on the family as a whole and also on its single members, on the other, the impact of taking parental leave by fathers on the reconciling work and family life is discussed. Possible measures which could ease hard situation of parents with small children, widen their opportunities, and improve to reconcile their work and family life are outlined
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; otcové; dovolená rodičovská; rozdělelní práce; rodina; rodina netradiční

Klíčová slova v angličtině: CR; international; reconciling family and work; fathers taking parental leave; division of duties between parents; untraditional situation of family; social impacts of using parental leave by fathers
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Fathers taking parental leave: impact on work-life balance. [Otcové na rodičovské dovolené: dopad na soulad pracovního a osobního života.]. / Olga Nešporová - 2006.

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Pouze 1,4% rodičovských dovolených si v ČR vybírají muži podle kvalitativního a kvantitativního výzkumu, který šetřil situaci v rodinách, kde za celodenní péči o dítě mají odpovědnost otcové. Výsledky kvalitiativní části šetření ukazují, že nejběžnější strategií, kterou rodiče využívají, je podílení se na době rodičovské dovolené (3-4 roky).
 
Anotace v angličtině:  Only 1.4% of parental leave is taken by men in the Czech Republic, according to qualitative and quantitative research that investigated the family situation where the father takes responsibility for all-day childcare. Results from the qualitative part of the survey reveal the most common strategies that partners use to share the period of parental leave (three to four years).
Klíčová slova: dovolená rodičovská; otcové; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: parental leave; fathers; reconciliation of work and family life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Otcové pečující o děti formou rodičovské dovolené. [Fathers caring for children in the form of parental leave.]. / Olga Nešporová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 48, č. 3 (2006), s. 179-193 (15 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek uvádí informace o rodičovské dovolené čerpané otci v ČR ve srovnání se situací v jiných evropských zemích, přičemž podrobněji popisuje situaci českých rodin, kde otcové čerpají rodičovskou dovolenou, na základě údajů získaných kvalitativním výzkumem. Hlavní důraz je přitom kladen na stanoviska mužů, kteří celodenně pečovali o dítě, která jsou prezentována v širším sociálním kontextu, zejména v oblasti gender rolí a sladění pracovního a rodinného života. - Evropský kontext. Zkušenosti z České republiky: Postoje českých rodičů k možnosti využití rodičovské dovolené muži. Kvalitativní výzkum a výzkumný vzorek. Motivy mužů pečujících o malé děti. Celkové rozvržení a role. Příloha: Legislativní úpravy - mateřská a rodičovská dovolená v ČR.
 
Anotace v angličtině:  This article contains information on parental leave taken by fathers in the CR compared with the situation in other European countries. It describes in detail the situation in Czech families where the fathers take parental leave based on information obtained from qualitative research. The main emphasis is placed on the attitudes of the men who care for children throughout the day, who are presented in the wider social context, particularly in terms of gender roles and harmonising work and family life - the European context. Experiences in the Czech Republic: the attitudes of Czech families to options for men of using parental leave. Qualitative research and research samples. The motivation for men caring for children. The overall lay-out and roles. Annex - Legislation - maternity and parental leave in the CR.
Klíčová slova: dovolená rodičovská; otcové; sociologie rodiny; sladění rodinného a prac. života; zákonodárství; dovolená mateřská; příspěvek rodičovský; dovolená otcovská

Klíčová slova v angličtině: parental leave; fathers; sociology of a family; reconciliation of work and family life; legislation; maternity leave; parental benefit; paternity leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené. [Life style of families with fathers using parental leave.]. / Olga Nešporová - In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028 - č. 1 (2006), s. 32-36 (5s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek informuje o rodičovské dovolené využívané otci v České republice v porovnání se západní Evropou. Na základě případové studie je uvedena zkušenost rodičů s využitím tohoto institutu a dále jsou stručně zmíněny postoje českých rodičů k využívání rodičovské dovolené ze strany otců. Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené je představen na základech zjištění kvalitativního výzkumu. Hlavní důraz je přitom kladen na hledisko aktéra, které je představeno v širším teoretickém kontextu, především v souvislostech genderových rolí a slaďování rodinného a pracovního života.
 
Anotace v angličtině:  The article provides information on parental leave taken by fathers in the Czech Republic in comparison with the situation in other European countries. Above all, a concrete assessment based on the experience of families in which men have already taken advantage of parental leave are described; only briefly are mentioned attitudes of Czech parents generally towards parental leave taken by fathers. It introduces life-style of Czech families with fathers using parental leave on the basis of conducted qualitative research. The main stress is put on the actors´ point of view, which is presented in relation with broader social context, especially in the field of gender roles and reconciliation of family and work life.
Klíčová slova: rodina; styl životní; dovolená rodičovská; otcové; gender; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: Czech families; life style; parental leave taken by fathers; parental leave; gender roles; reconciliation of family and work life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rodiny s otci pečujícími o děti formou rodičovské dovolené. [Families with fathers taking care of children through the parental leave.]. / Olga Nešporová - In: Rodina a rodičovství na prahu 21. století. Podoba a proměny rodiny, partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi. - Praha : MPSV, 2006. - s. 45-52 (8 s.) - CD.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Instituce rodiny se v euroamerické společnosti za posledních sto let značně proměnila, proměňují se i role rodičovské. Zatímco role matek se spíše posílila a rozšířila o nové aspekty, role otců se spíše oslabila. Češi jsou velmi konzervativní, co se týká rozdělení mužských a ženských genderových rolí, a to navzdory vysoké zaměstnanosti žen. Domácí sféra je tak stále mnohými Čechy považována za primární doménu žen, zatímco finanční zajištění rodiny za povinnost muže. Do budoucna však lze předpokládat, že podobně jako se demografické chování obyvatel ČR přiblížilo vzorcům platným v západní Evropě, postupně to nastane i v postojích a hodnotových orientacích týkajících se genderových rolí. Četnější využívání rodičovské dovolené muži by k tomu mohlo napomoci.
 
Anotace v angličtině:  The institution of the family in Euro-American society has been transformed significantly in the past hundred years, the parental roles are also being transformed. While the role of mothers has been reinforced and expanded to include new aspects, the role of fathers has shrunk. The Czechs are very conservative about the distribution of male and female gender roles, in spite of the high employment rate for women. The home is thus still viewed by many Czechs as the primary domain of women, while the familyĺs financial security is the manĺs obligation. In the future, however, we can assume that, just as the demographic behaviour of the Czech population converged with the patterns of Western Europe, the same will happen to attitudes and value-based inclinations concerning gender roles. The more widespread use of parental leave could speed up this development.
Klíčová slova: dovolená rodičovská; otcové; péče o děti; transformace rodiny; rodičovství; gender

Klíčová slova v angličtině: parental leave; fathers; care for children; family transformation; parental roles; gender roles
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1374; text i v angl. Do_1374en
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Muži na rodičovské dovolené - posun genderových rolí? [Men Taking Parental Leave - shift in gender roles?]. / Olga Nešporová - In: Vztahy, jazyky, těla. : Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. / Libuše Heczková, (ed.). - Praha : FHS UK, 2007. - ISBN 978-80-903086-6-4. - CD nestr. (5 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Muži pečující o malé děti formou rodičovské dovolené jsou v ČR stále výjimeční, většinu rodičovské dovolené (zhruba 99 %) stále využívají ženy. K jistým změnám však dochází. Tradiční genderové stereotypy však stále hrají primární úlohu a nové otcovství zatím rozhodně není normou, nýbrž jen jednou z možných alternativ. Příspěvek vychází z kvalitativního terénního výzkumu prováděného v kontextu harmonizace rodiny a zaměstnání v rodinách s muži celodenně pečujícími o malé děti do čtyř let věku. Výzkum byl založen především na nestandardizovaných hloubkových rozhovorech. Respondenty bylo 20 mužů se zkušeností celodenní péče o malé děti trvající alespoň tři měsíce5 a jejich 19 partnerek. Rozvržení genderových rolí se ve zkoumaných rodinách lišilo především v závislosti na čase a pozici muže na pracovním trhu při současné péči o dítě. Kvalitativní výzkum ukázal, že muži
 
Anotace v angličtině:  Men who are caring for their small children by using parental leave are still exceptional in the Czech Republic. Parental leave is mostly used by women (99%), although we can see some changes in the arrangements. Traditional gender stereotypes are prevailing and new fatherhood is not the norm, but one of the possibilities. The article is based on the findings from qualitative field research conducted in the context of reconciliation work and family life in families where men took care for their children less than four years old on the daily basis. Research was based on non-standardised interviews with participants (20 men and their 19 partners). Gender roles differed in the families mostly in accordance with time and position of men at the labour market.
Klíčová slova: rodina mladá; péče o děti; otcové; dovolená rodičovská; gender; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: young family; care for children; fathers; parental leave; gender; reconciliation of family and work life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  Do 1414a
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Working Fathers and Childcare in the Czech Republic [Pracující otcové a péče o děti v České republice]. / Olga Nešporová, Kristýna Janurová - In: Fathers, Childcare and Work: Cultures, Practices and Policies / Arianna Santero, Rosy Musumeci. - Bingley : Emerald Publishing Limited, 2018. - ISBN 978-1-78743-042-6 . - s. 103-128 (25 s.).

[ Nešporová, Olga - Janurová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato kapitola vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o participaci otců na péči o děti a o vnímání úlohy otců u mužů i žen v České republice. Autorky aplikují přístup smíšené metody, která kombinuje kvalitativní údaje z longitudinálního výzkumu o přechodu k mateřství a otcovství (TransPARENT), který sledoval 16 rodičovských párů po dobu čtyř let, s údaji z kvantitativních průzkumů na téma rodičovství a sladění pracovního a soukromého životem. Data jsou zkoumána na výskyt živitele rodiny a modelů zapojených otců v českých rodinách. Zaměřují se na nejranější fázi rodinného života, tj. když jsou děti ve věku do čtyř let. Ukazují, že otcové malých dětí stále převažně předpokládají roli živitele rodiny a většinu péče o děti nechávají na matkách. Rostoucí počet rodičů však vyjadřuje preference rovnoměrnějšímu sdílení péče o děti, což naznačuje posun ve vnímání otcovství i hodnotě kladené na aktivní zapojení otců do rané péče o děti v ČR. Hlavním omezením tohoto textu je, že se zaměřuje pouze na rodiny s velmi ma
lými dětmi. Budoucí výzkum by měl vyplnit mezery v současných znalostech o českých rodinách řešením rozdělení rolí, a zejména rolí otců, v domácnostech s dětmi školního věku. Tato kapitola naznačuje, že větší zapojení otců do péče o děti by mohlo být stimulováno politickými opatřeními, například zavedením otcovské dovolené nebo rozšířením rozsahu (veřejných) služeb péče o děti pro nejmenší děti.
 
Anotace v angličtině:  The chapter draws on recent scientific findings on the participation of fathers in childcare, and the perception of the role of fathers by both men and women in the Czech Republic. We apply a mixed method approach, combining qualitative data from longitudinal research on transition to motherhood and fatherhood (TransPARENT), which traced 16 parental couples for four years, with data from quantitative surveys on the topics of parenting and workľlife balance. The data are examined for the incidence of breadwinner and the involved father models in Czech families. We focus on the earliest stage of the family life course, that is, when the children are aged between zero and four years. We show that fathers of young children still predominantly assume the breadwinner role, leaving most childcare to mothers. However, the growing number of parents expressing a preference for a more equal sharing of childcare indicates a shift in both the perception of fatherhood and the value placed on the active participation of fat
hers in early childcare in the Czech Republic. The main limitation of this text is that it only focuses on families with very young children. The future research should fill the gaps in contemporary knowledge of Czech families by addressing the division of roles, and particularly the roles of fathers, in households with school-age children. The chapter suggests that fathersĺ greater involvement in childcare could be stimulated by policy measures such as the introduction of paternal leave or broadening the range of (public) childcare services for the youngest children.
Klíčová slova: rodina mladá; děti předškolní; otcové; otcovství; péče o děti; rodičovství; výzkum

Klíčová slova v angličtině: young family; children; fatherhood; fathers; child care; breadwinner role; involved father; Czech Republic; mixed method research
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  celkem 291 s.
DOI výsledku: https://doi.org/10.1108/S1530-353520180000012005
Edice, č. svazku: Contemporary Perspectives in Family Research, Volume 12
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zkušenosti rodičů s otcovskou poporodní péčí [The Experiences of Parents with the Paternity Benefit]. / Olga NEŠPOROVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 2 (2020), s. 32-36 (5 stran).

[ NEŠPOROVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek je věnován zkušenostem českých rodičů s novou dávkou nemocenského pojištění - otcovské poporodní péči. Zjištění vychází z kvalitativního výzkumu sestávajícího z rozhovorů se 34 rodiči, kterým se narodilo dítě v roce 2019. Otcové kladně hodnotili především možnost strávit společný čas doma s rodinou, věnovat se novorozenému dítěti či jeho staršímu sourozenci, zvykat si na novou roli otce a učit se pečovat o dítě. Matky oceňovaly, že nebyly po porodu na péči o dítě či děti samy a vážily si pomoci partnera. Otcovskou nevyužili otcové s vysokou pracovní flexibilitou, podnikatelé a ti, kterým finanční ztráty připadaly příliš vysoké.
 
Anotace v angličtině:  The article is devoted to the experiences of Czech parents with a recently-introduced benefit provided via the health insurance system, i.e. the paternity benefit. The findings are based on qualitative research involving the conducting of interviews with 34 parents who had a child in 2019. The fathers generally welcomed the opportunity to spend time together at home with their families, to devote time to the new-born child and older siblings, to become accustomed to their new roles as fathers and to learn to take care of the child. The mothers were appreciative of the fact that they were not alone in the care of the child or children following childbirth and valued the assistance provided by their partners. The paternity benefit was not taken up by those fathers who enjoyed a high level of work flexibility, the self-employed and those for whom the corresponding financial losses were considered too high.
Klíčová slova: ČR; dovolená otcovská; otcové; rodičovství; šetření; sociologie rodiny; sladění pracovního a rodinného života; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; paternity leave; fathers; parenthood; survey; sociology of a family; reconciliation of work and family life; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70607 Zpráva o rodině
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT