Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Kapacita sociálního dialogu ve vybraných sektorech České republiky se zřetelem k potřebám transferu výsledků evropského sociálního dialogu. [Capacity of social dialogue in selected sectors of the Czech Republic, with regard to the needs of transfering the results of European social dialogue.]. / Jaroslav Hála, Soňa Veverková, Aleš Kroupa - In: Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. - ISBN 978-80-86429-88-5. - s. 121-152.

[ Hála, Jaroslav - Veverková, Soňa - Kroupa, Aleš ]

Anotace:  Cílem kapitoly je identifikovat disponibilní potenciál odvětvového sociálního dialogu pro potřeby transferu výsledků evropského sociálního dialogu (ESD) a jejich uplatnění ve vybraných sektorech v ČR. Práce má přispět k zodpovězení otázky a) zda a případně nakolik přispívá sociální dialog a zejména jeho nejdůležitější oblast, tj. kolektivní vyjednávání v odvětvích, k osvojení některých důležitých evropských témat, k implementaci evropských směrnic, případně dohod evropských sociálních partnerů a vůbec k celkovému transferu výsledků ESD do českého prostředí; b) zda a případně do jaké míry si sociální partneři v ČR pro tento transfer vytvořili v rámci sociálního dialogu podmínky.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of this chapter is to show the extent to which social dialogue and collective bargaining in particular, contribute to the implementation of the core themes of European Social Dialogue in the Czech environment and the extent to which the social partners have put in place the right conditions for this transfer in selected sectors of the Czech economy.
Klíčová slova: dialog sociální; dialog sociální evropský; integrace evropská; vyjednávání kolektivní; organizace; partneři sociální

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; European social dialogue; European integration; collective bargaining; organizations; social partners
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Implementace Evropského sociálního dialogu v ČR [Implementation of European social dialogue in the Czech Republic.]. / Soňa Veverková - In: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce : Sborník z mezinárodní vědecká konference, 14.-16. května 2008. - Karviná : Slezká univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. - ISBN 978-80-7248-484-3. - s. 867-873 (7 s.).

[ Veverková, Soňa ]

Akce: Karviná, 14.-16.5.2008, EUR
Anotace:  Sociální dialog je důležitou součástí evropského sociálního modelu. Není proto překvapivé, že se sociální partneři za významné podpory EU snaží spolupracovat a řešit některá témata nejen na úrovni členských států, ale i na celoevropské úrovni. Tento příspěvek se pokouší zjistit, zda mají čeští sociální partneři o sociální dialog na evropské úrovni a implementaci jeho výsledků zájem, zda mají dostatečné kapacity (finanční, personální), aby se mohli evropského sociálního dialogu účastnit, jaké možnosti jim k implementaci evropské legislativy nabízí legislativa česká.
 
Anotace v angličtině:  Social dialogue is an important part of the European social model. It is therefore hardly surprising that social partners ,with substantial support of the EU, endeavour for co-operation and solutions of certain issues not only within individual member states, but also at an European wide level. This contribution attempts to find out whether Czech social partners are interested in social dialogue at the European level and the implementation of its outcomes, whether they have sufficient capacities (financial and personal) to be able to participate in European social dialogue, what options are offered to them by the Czech legislation to implement the European legislation.
Klíčová slova: dialog sociální; dialog sociální evropský; partneři sociální; vyjednávání kolektivní

Klíčová slova v angličtině: European social dialogue; social dialogue; social partners; collective bargaining
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie
Poznámka:  Do 1480
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální dialog a participace zaměstnanců. [Social dialogue and participation of employees.]. / Jaroslav Hála, Soňa Veverková - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 58-65.

[ Hála, Jaroslav - Veverková, Soňa ]

Anotace:  Vývoj od počátku 90. let. Současná struktura sociálních partnerů. Národní tripartita. Právní úprava kolektivního vyjednávání. Legisltivní trendy. Význam kolektivních smluv. Tendence k decentralizaci v kolektivním vyjednávání. Rozsah odborové členské základny a pokrytí kolektivními smlouvami. Účast zaměstnanců. Jiné formy zastupování zaměstnanců. Evropské rady zaměstnanců.
Klíčová slova: dialog sociální; partneři sociální; odbory; vyjednávání kolektivní; právo pracovní; smlouvy kolektivní

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; social partners; trade unions; collective bargaining; collective agreements; labour legislation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kapacita sociálního dialogu ve vybraných sektorech národního hospodářství ČR se zřetelem k potřebám transferu výsledků evropského sociálního dialogu. [Capacity of social dialogue in selected sectors of the Czech national economy with regard to the needs of transferring the results of European social dialogue. ]. / Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Soňa Veverková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 114 s. - ISBN 978-80-7416-016-5

[ Hála, Jaroslav - Kroupa, Aleš - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace mapuje potenciál odvětvového sociálního dialogu včetně kapacity příslušných sociálních partnerů k uplatnění stěžejních témat evropského sociálního dialogu v sektorech národního hospodářství. Základní otázkou, na kterou se snaží tato práce odpovědět, je, zda a nakolik přispívá sociální dialog a zejména jeho nejdůležitější oblast, tj. kolektivní vyjednávání v odvětvích, k osvojení některých důležitých evropských témat a k implementaci evropských směrnic, případně dohod evropských sociálních partnerů do českého prostředí. Publikace dále popisuje, do jaké míry si sociální partneři v ČR pro tento transfer vytvořili v rámci sociálního dialogu podmínky.
 
Anotace v angličtině:  The publication maps out the potential for sectoral social dialogue including the capacity of the relevant social partners to apply the pivotal issues in European social dialogue to sectors of the national economy. The fundamental question that this work attempts to answer is whether and to what extent social dialogue, and in particular its most important area ľ collective bargaining in given sectors, contributes to the adoption of some of the important European issues and to the integration of European directives and agreements of European social partners into the Czech environment. The publication also describes to what extent social partners in the Czech Republic have created conditions for this transfer within the framework of social dialogue.
Klíčová slova: dialog sociální; dialog sociální evropský; vyjednávání kolektivní; partneři sociální; odbory; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; European social dialogue; collective bargaining; social partners; trade unions; employers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Sociální dialog ve vybraných odvětvích národního hospodářství. [Social dialogue in selected branches of the national economy.]. / Jaroslav Hála - In: Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Sborník příspěvků. / Magdalena Zbránková. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. - ISBN 978-80-7372-536-5. - s. 132-138 (7 s.).

[ Hála, Jaroslav ]

Akce: Liberec 15.-16.9.2009, WRD
Anotace:  V posledních letech reflektuje řada západoevropských autorů převažující trend přinášející decentralizaci kolektivního vyjednávání v Evropě tj. převahu kolektivního vyjednávání na úrovni podniků. Tato tendence je iniciována zejména přístupem velkých nadnárodních společností, jejichž vyjednávací strategie je již dlouhodobě vystavena změnám v důsledku postupující globalizace. Předkládaný příspěvek vychází z výsledků výzkumu realizovaného VÚPSV a zaměřeného na sociální dialog resp. kolektivní vyjednávání probíhající ve 12 vybraných odvětvích. Cílem příspěvku je informovat o existenci, průběhu, charakteristických rysech a výsledcích působení sociálních partnerů v těchto odvětvích a ověřit rovněž, zda např. výše zmíněná tendence v oblasti kolektivního vyjednávání v západoevropských státech je relevantní i pro naše podmínky.
 
Anotace v angličtině:  In recent years numerous West-European authors reflect the prevailing trend bringing decentralization of the collective bargaining in Europe, i.e. preponderance of collective bargaining in companies. This tendency is mainly initiated by approach of big global companies the negotiating strategy of which has been exposed to changes as a result of ongoing globalization. The present contribution is based on the results of research realized by the RILSA and focusing on the social dialogue respectively. collective bargaining taking place in 12 selected branches. The aim of this article is to inform about existence, development, typical features and results of activities of social partners in 12 selected branches and also to check whether e.g. the above-mentioned tendency in collective bargaining in the West-European countries is relevant for the Czech Republic as well.
Klíčová slova: dialog sociální; partneři sociální; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní vyššího stupně

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; social partners; collective bargaining; higher-level collective agreements
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1535
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rasová diskriminace a trh práce v České republice. [Racial discrimination and labour market in the Czech Republic.]. / Soňa Veverková - In: Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Sborník příspěvků. / Magdalena Zbránková. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. - ISBN 978-80-7372-536-5. - s. 563-568 (6 s.).

[ Veverková, Soňa ]

Akce: Liberec 15.-16.9.2009, WRD
Anotace:  Tento příspěvek se zabývá rasovou diskriminací na trhu práce, postojem sociálních partnerů (zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců) a dalších dotčených subjektů (neziskové organizace, orgány veřejné správy) k rasové diskriminaci na pracovišti a k potřebě legislativních úprav v této oblasti. Cílem příspěvku je zmapovat rasovou diskriminaci na českém pracovním trhu, analyzovat názory sociálních partnerů na rasovou diskriminaci a zjisti, zda je tzv. antidiskriminační zákon účinným nástrojem v boji s rasovou diskriminací.
 
Anotace v angličtině:  This paper deals with racial discrimination in the labour market, attitudes of social partners (representatives of employers and employees) and other relevant actors (NGOs, public administration bodies) to racial discrimination in the workplace and the need for legislative changes in this area. The aim of this contribution is to map racial discrimination on Czech labour market, analyze social partners´view on the racial discrimination and find if the so called antidiscrimination law is an effective tool how to fight with racial discrimination.
Klíčová slova: diskriminace rasová; trh práce; partneři sociální; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: racial discrimination; social partners; social dialogue; Racial Equality Directive
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1536
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Systémy sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU [Systems of social dialogue focusing on the employment sector in selected EU countries]. / Jaroslav Hála, Monika Čambáliková, Štěpánka Pfeiferová, Radek Píšl, Jan Vácha, Soňa Veverková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 373 s. - ISBN 978-80-7416-126-1

[ Hála, Jaroslav - Čambáliková, Monika - Pfeiferová, Štěpánka - Píšl, Radek - Vácha, Jan - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Úkolem této části projektu "Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012" bylo zpracování analytických studií o národních systémech sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání ve vybraných evropských zemích (Francie, Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie). Na základě těchto národních monografií, strukturovaných podle předem určené jednotné osnovy a zachycujících vývoj v posledních deseti až patnácti letech, byla provedena zobecňující komparace jednotlivých aspektů systémů sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v uvedených zemích. Předmětem srovnání se staly stěžejní prvky legislativního rámce, systému sociálního partnerství, systému reprezentace zaměstnaneckých a zaměstnavatelských zájmů, systému tripartitního a bipartitního sociálního dialogu včetně bipartitního vyjednávání a jeho kapacity.
Monografie je doplněna rozborem nadnárodního vyjednávání a sjednávání nadnárodních kolektivních smluv, a to jak v Evropě, tak i ve světovém měřítku. Jde o poměrně méně známou problematiku, jež však zejména z pohledu perspektivy sociálního dialogu v Evropě má s ohledem na rostoucí působení nadnárodních společností relativně významný potenciál.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of the section of the project entitled "Sustainability of social dialogue in the Czech Republic - the development of the quality of services of representatives of employers, No. CZ.1.04/1.1.01/02.00012" was to draw up analytical studies on national systems of social dialogue and collective bargaining in selected European countries (France, Ireland, Germany, Poland, Austria, Slovakia and the United Kingdom). On the basis of these national monographs, written according to a pre-defined uniform structure depicting development in the past ten to fifteen years, a general comparison of system components has been produced. The aim of the comparison was to determine: the fundamental elements of the legislative framework of social dialogue and collective bargaining, the social partnership system, the system regarding employee and employer interest representation and the tripartite and bipartite social dialogue systems including bipartite bargaining and the capacity thereof.
The monograph has been supplemented with an analysis of transnational negotiations and bargaining with particular regard to transnational company collective agreements in Europe as well as at the world-wide scale. This topic has not been studied in depth to date, however, in terms of social dialogue in Europe and the increase in the number and influence of multinational companies, the subject is likely to become increasingly important in future years.
Klíčová slova: dialog sociální; dialog sociální evropský; vyjednávání kolektivní; partneři sociální; odbory; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; European social dialogue; collective bargaining; social partners; trade unions; employers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 6255/11 Analýzy sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU
Poznámka:  Studie vznikla v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize II [The development of social dialogue in the Czech Republic during the global financial crisis II]. / Soňa Veverková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 3 (2014), s. 26-29 (4 s.).

[ Veverková, Soňa ]

Anotace:  Tento příspěvek navazuje na článek v předchozím čísle časopisu. Mapuje vývoj vztahů mezi sociálními partnery, tzn. zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců, v České republice během ekonomického útlumu. Sleduje přibližně období 2008-2013 a popisuje, jak se vztahy mezi sociálními partnery proměňovaly v závislosti na ekonomickém vývoji a zda byli sociální partneři schopni dosáhnout v krizovém období kompromisu.
 
Anotace v angličtině:  This paper follows up the paper entitled The development of social dialogue in the Czech Republic during the global financial crisis I. It maps developments in relations between the social partners, i.e. employer representatives and employee representatives, in the Czech Republic during the economic recession. Looking at the period approximately from 2008 to 2013, it describes how relations between the social partners changed in connection with economic development and whether the social partners were able to reach a compromise in the crisis period.
Klíčová slova: dialog sociální; krize ekonomická; zaměstnanci; zaměstnavatelé; partneři sociální

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; social partners; employees; employers; global financial crisis
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Industrial Relations in the Czech Republic: Recent Developments and Future Challenges [Industriální vztahy v České republice: Nedávný vývoj a budoucí výzvy]. / Renata Kyzlinková, Petr Pojer, Soňa Veverková - Prague: RILSA, 2017. - 38 s.

[ Kyzlinková, Renata - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie popisuje sociální dialog a vztahy mezi sociálními partnery v České republice od roku 2012. Ekonomický růst v ČR v roce 2014 pokračoval, oživení však nemělo žádný významný dopad na vztahy mezi různými sociálními partnery. Důležitou změnou, která ovlivnila vztahy mezi sociálními partnery a vládou i mezi samotnými sociálními partnery, byla nová středo-levá vláda po předčasných volbách v říjnu 2013. Vztahy mezi sociálními partnery a předchozí středo-pravou vládou se postupně zhoršovaly zejména proto, že podle sociálních partnerů vláda ignorovala jejich připomínky k vládní hospodářské politice. Naopak, nová vláda se ve svém politickém prohlášení zavázala zapojit sociální partnery do aktivního dialogu. Tento závazek vůči sociálním partnerům byl splněn a je pozitivně vnímán jak zástupci zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Vztahy mezi sociálními partnery na tripartitní úrovni pozitivně ovlivňuje bipartitní sociální dialog, který byl udržován na dobré úrovni i v době hospodářské krize - zaměstnavatelé i odbory m
ěli především zájem na zachování pracovních míst, a proto i mzdové nároky odborů byly mírné. V roce 2015 se však největší odborová organizace v ČR - v souvislosti s hospodářským oživením - zaměřila na kampaň "Konec levné práce" s cílem zajistit mzdový růst, který by postupně vedl k dosažení širších mzdových úrovní v EU. Panuje však obava, že tato kampaň, která pokračovala do roku 2016, může v budoucnu vést ke konfliktu mezi sociálními partnery.
 
Anotace v angličtině:  The study describes social dialogue and relations between social partners in the Czech Republic since 2012. Economic growth in the Czech Republic resumed in 2014 following the economic crisis; nevertheless, the recovery exerted no major impact on relations between the various social partners. That said, one important change that influenced relations between social partners and the government as well as between social partners themselves consisted of the election of a new centre-left government following pre-term elections in October 2013. Relations between social partners and the previous centre-right government had gradually deteriorated especially since, according to the social partners, the government ignored their comments on the governmentĹs economic policy. Conversely, the new government in its policy statement pledged to involve social partners in active dialogue. This commitment to social partners has been fulfilled and is seen in a positive light by both employee and employer representative bodies. R
elations between social partners at the tripartite level positively influence bipartite social dialogue, which was maintained at a good level even during the economic crisis ľ both employers and the trade unions were primarily interested in preserving job positions and, therefore, the wage demands of the unions were moderate. In 2015, however, the largest trade union organisation in the Czech Republic ľ in connection with the economic recovery ľ focused on their End of Cheap Labour campaign aimed at securing wage increases which would gradually result in the attainment of wider EU wage levels. It is feared however that this campaign, which continued into 2016, may result in conflict between social partners in the future.
Klíčová slova: ČR; vztahy industriální; dialog sociální; vyjednávání kolektivní; odbory; zaměstnavatelé; smlouvy kolektivní; práce netypická; digitalizace; partneři sociální; nové formy zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: CR; industrial relations; social dialogue; collective bargaining; social partners; trade unions; employers; collective agreements; digitalization; labour; atypical forms of employment; new forms of employment
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9141/16 Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení
Poznámka:  spot ľ viz http://www.cittadella.cz/c/sites/File/video/Prenos//VUPSV/VUPSV-zamestnanost-HiRes.mp4
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Whistleblowing in the Czech Republic ľ a fragmented support. Peer Review on "Enhancing whistleblower protection through better collaboration between responsible authorities ľ a tool to prevent and tackle work-related crime [Oznamování v České republice - roztříštěná podpora. Peer Review na téma "Posílení ochrany oznamovatelů prostřednictvím lepší spolupráce mezi odpovědnými orgány - nástroj pro předcházení a boj proti trestné činnosti na pracovišti]. / Soňa Veverková - Brussels: European Commission, 2019. - 8 s.

[ Veverková, Soňa ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje legislativu, která chrání zaměstnance, jenž oznámí nekalé praktiky na pracovišti svého zaměstnavatele, proti odvetným opatřením zaměstnavatele. Dále je ve studii popsáno institucionální zabezpečení, tedy instituce, zejména veřejné, na které se zaměstnanec ľ oznamovatel může obrátit v případě, že chce oznámit nekalé jednání zaměstnavatele, včetně spolupráce těchto institucí. Studie se rovněž zabývá rolí sociálních partnerů.
 
Anotace v angličtině:  The study has been prepared for the Peer Review on "Enhancing whistleblower protection through better collaboration between responsible authorities ľ a tool to prevent and tackle work-related crimeö within the framework of the Mutual Learning Programme. It provides a comparative assessment of the policy example of the host country (Norway) and the situation in Czech Republic.
Klíčová slova: oznamování nekalé činnosti; ochrana oznamovatele; trestná činnost na pracovišti; partneři sociální

Klíčová slova v angličtině: whistleblowing; whistleblower protection; work-related crime; social partners
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: ZZ914319 Spolupráce v boji proti nekalým praktikám na pracovišti
Poznámka:  sig: uložené 2348
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT