Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (2.). [Gender and care provision to the elderly (2.).]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 3 (2007), s. 22-24.

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Pokračování článku z minulého čísla. Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. Vliv poskytování péče na zaměstnání a osobní život pečujících osob. Gender a veřejná politika v oblasti poskytování péče. Problémy v oblasti podpory poskytovatelům péče. Co by pomohlo ke zlepšení situace. Problematika ústavní péče. Některá srovnání se situací v EU.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. The impact providing care has on the employment and personal life of the caregivers. Gender and public policy in terms of the provision of care. What would help improve the situation? Issues surrounding institutional care. Some comparisons with the situation in the EU.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; služby sociální; zaměstnanost žen; cyklus rodinný (životní); zaměstnání na částečný úvazek; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: the elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; social services; employment-women; life cycle; part time employment; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (3.). [Gender and care provision to the elderly (3.)]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 4 (2007), s. 20-24 (5s).

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. V jakém prostředí by si představovali prožít své stáří lidé, kteří se do této životní fáze brzy dostanou, a jakým způsobem by svým rodičům chtěli poskytnout pomoc jejich děti. Výsledky několika výzkumů VÚPSV a výzkumu Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. In what sort of living environment do people imagine their elders (who are soon going to enter this stage of life) and in what way do children want to provide assistance to their parents? The results of several surveys by the Research Institute for Labour and Social Affairs and a survey on Men and Women in the Czech Republic: Life Paths and Intergenerational Differences.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; gender; služby sociální; péče ústavní; pomoc sociální v rodině

Klíčová slova v angličtině: elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; gender; social services; institutional care; family social assistance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rozvoj sociální práce zaměřené na rodinné pečující [Development of Social Work Focused on Family Carers]. / Olga HUBÍKOVÁ - In: Neformální péče v teorii a praxi. Sborník odborných statí / Vladislav FRYČ, Martina CHMELOVÁ, Petra ADÁMKOVÁ. - Praha : Alfa Human Service, z. s., 2021. - ISBN 978-80-88290-85-8. - s. 84-122 (38 stran).

[ HUBÍKOVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem textu je představit rodinné pečující jako potenciální primární klienty sociálních pracovníků obecních úřadů, kteří mají své vlastní specifické potřeby a problémy, odlišné od potřeb a problémů příjemce péče. Rodinní pečující často zůstávají skryti za pečovanými. Sociální pracovníci obecních úřadů jsou přitom v dobré výchozí pozici být zdrojem pomoci a podpory rodinných pečujících.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the text is to present family caregivers as potential primary clients of municipal social workers, who have their own specific needs and problems, different from those of the care recipient. Family caregivers often remain hidden behind the cared-for. Municipal social workers are well placed to be a source of help and support for family carers.
Klíčová slova: péče sociální; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pečovatelé; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: social care; long-term care; family; carers; social work
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC539/2018 Analýza uplatňování case managementu a posouzení možností a limitů této metody při výkonu sociální práce na obecních úřadech zaměřené na podporu poskytování dlouhodobé péče v přirozeném prostředí včetně zvážení organizačních podmínek a připravenosti sociálních pracovníků k zavádění této metody
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT