Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Péče o děti předškolního a raného školního věku. [Day care for children of pre-school and early-school age.]. / Věra Kuchařová, Pavel Bareš, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, Blanka Plasová, Lucie Žáčková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 214 s. - ISBN 978-80-7416-041-7

[ Kuchařová, Věra - Bareš, Pavel - Höhne, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna - Plasová, Blanka - Žáčková, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zaměřuje na popis a zhodnocení rozsahu, podmínek a variability poskytování služeb péče o děti předškolního a ranně školního věku. Konkrétním cílem výzkumu, na němž je založena, bylo doplnění statistických informací o charakteristiky činností a dostupnosti jeslí a mateřských škol a o hlubší znalost neinstitucionálních forem péče. V případě dětí školního věku je záměrem studie blíže charakterizovat péči o tyto děti poskytovanou školami v době mimo vyučování. Studie zohledňuje sociální, zdravotní, ekonomické a právní aspekty sledované problematiky. V zájmu zhodnocení poptávkové a nabídkové strany systému denní péče o malé děti se zaměřuje na tři oblasti: na příjemce služeb (z jejich pohledu i z pohledu relevantních subjektů), na poskytovatele služeb (institucionální i neinstitucionální formy zajištění služeb) a na systémové a organizační podmínky poskytování služeb péče o děti.
 
Anotace v angličtině:  The study describes and assesses range, conditions and variability of providing day care for children of pre-school and early-school age. The aim of the research was to supply missing statistical data with less accessible information. Among these are characteristics of activities and availability of nurseries and pre-schools, and deeper understanding of non-institutional forms of day care. In case of school age children the study aims to closely characterize the care for these children as provided by the schools outside teaching hours. The study takes into consideration social, health, financial and legal aspects of investigated issues. In order to evaluate demands and what is on offer in regard to the system of day care for small children the study focuses on three areas: recipients of the services (from their view as well as the view of relevant subjects), providers of the services (institutional and non-institutional forms) and on system and organisational circumstances.
Klíčová slova: denní péče o malé děti; péče institucionální; péče mimo rodinu; péče o děti mimo vyučování

Klíčová slova v angličtině: day care for children; institutional care; non-family care for children; after-school care
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: HR162/07 - Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízení a jiných neinstitucionálních forem péče o děti v ČR včetně identifikace překážek jejich využívání s návrhy možných opatření k jejich rozvoji
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zdravotně-sociální péče o seniory v České republice. [Health and social care of seniors in the Czech Republic.]. / Věra Jeřábková - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti ľ II. ročník : Sborník z konference konané v rámci projektu 2D06026, financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 8 s..

[ Jeřábková, Věra ]

Akce: Praha, VŠE, 15.-16.12.2008
Anotace:  Vzhledem k pokroku v medicíně a změnám životního stylu jednotlivců se zvyšuje kvalita života spolu s jeho délkou. Sociální změny však způsobují pokles porodnosti, což nevyhnutelně vede k procesu stárnutí. Rostoucí počet seniorů spolu s klesajícím počtem dětí ovlivňuje a bude významně ovlivňovat nejen zdravotní a sociální oblast, ale i ekonomickou sféru. Nehledě na skutečnost, že mnoho starších lidí bude i nadále soběstačných v pokročilém věku a aktivně se zapojí do okolního života, společnost nebude schopná poskytovat zdravotní a sociální péči bez dostatečných kapacit v příslušných institucích.
 
Anotace v angličtině:  Due to medical advances and lifestylesĺ changes of individuals the quality of the life together with its length extends. However, social changes cause the decline in fertility which inevitably leads to the process of ageing. A growing number of seniors with declining number of children affect and will significantly affect the health and social area, but also the economic area. Despite the fact that many older people will remain self-sufficient in the advanced age and actively involve in the surrounding life, the society will not be able to provide health and social care without sufficient capacity in competent institutions.
Klíčová slova: stárnutí; staří; péče institucionální; péče sociální; péče zdravotní; kapacita institucí

Klíčová slova v angličtině: ageing; elderly; social care; health care; institutional care; capacity of homes for elderly; capacity of hospices
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1522/2
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Dostupnost institucionální péče o seniory z regionálního pohledu. / Kamila Svobodová - 2008. - ()

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Demografické stárnutí postihuje od poloviny 20. století ve vyšší či nižší míře všechny vyspělé země a stává se tak v současnosti jednou z nejzávažnějších otázek. Cílem následujícího příspěvku proto bude stručně nastínit perspektivy budoucího vývoje u nás a podat přehled o populačním stárnutí z regionálního pohledu.
Klíčová slova: staří; stárnutí; péče institucionální; dostupnost péče; regiony

Klíčová slova v angličtině: elderly; ageing; institutional care; accessability of social care; regions
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801-2914
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT