Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pracovněprávní ochrana občanů dlouhodobě pečujících o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 11 (2008), s.40-41.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Právní záruky poskytované občanům pečujícím o jiné fyzické osoby. Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o jiné fyzické osoby. Přestupky a správní delikty na úseku zvláštních pracovních podmínek. Závěr.
Klíčová slova: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; diskriminace pracovní; vztahy pracovní; rovnost; podmínky pracovní; doba pracovní; invalidita; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče o osobu blízkou; právo pracovní; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employers; employees; labour discrimination; labour relations; equity; working conditions; working hours / hours of work; disability; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; labour law; RILSA
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jak zajistit péči o potřebné. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 27-29.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Modely zajištění dlouhodobé péče v evropských zemích. Veřejná a rodinná odpovědnost za péči. Modely finančních a věcných dávek. Formální či neformální poskytování péče. Perspektivy evropské politiky v oblasti sociálních služeb.
Klíčová slova: EU; pomoc sociální; pomoc sociální v rodině; staří; potřebnost; příspěvek na péči; péče o osobu blízkou; péče dlouhodobá; nemocní; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; social assistance; family social assistance; elderly / aged; neediness; care allowance; long-term care for the close relative; long term care; ill persons; social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Převz. z: Sociale Sicherheit 11/2007 s. 536-544.
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Otázka ustavení rodinných pečujících jako cílové skupiny sociální práce [The Issue of the Family Caregivers Specification as a Social Work Target Group]. / Olga Hubíková - In: Sociální práce /Sosiálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 17, č. 6 (2017), s. 5-21 (16 s.).

[ Hubíková, Olga ]

Anotace:  Stať otevírá otázku, zda je z hlediska zajištění pomoci rodinným pečujícím ze strany oboru sociální práce žádoucí vymezit explicitně rodinné pečující jako specifickou cílovou skupinu sociální práce. V této oblasti nepanuje shoda. Je otázka, zda postačuje pomáhat rodinným pečujícím skrze pomoc "tradičním" (zavedeným) cílovým skupinám, neboť ti, o které se rodinní pečující starají, obvykle patří k jedné či více těmto tradičním cílovým skupinám (senioři, osoby se zdravotním postižením), nebo zda je třeba pokusit se rodinné pečující institucionalizovat jako svébytnou cílovou skupinu sociální práce. Argumentačně je text založen spíše ve prospěch druhé varianty. Odůvodnění této názorové pozice v této stati je trojího typu. Opírá se o: 1. praxi sociální práce v ČR, která je založena zejména na práci s vymezenými cílovými skupinami; 2. specifika rodinných pečovatelů a jejich životní situace; 3. rozbor možných rizik či důsledků situace, kdy rodinní pečující pro sociální práci zůstávají jako cílová skupina nerozpoznáni
.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of this paper is to raise the question whether it is beneficial or even necessarily in the best interest of social work directed at family caregivers to establish family caregivers as a specific social work target group. There is no general agreement on this issue. The question is, whether it is sufficient to help family caregivers through providing assistance to the "traditionalö, well- -established target groups, that usually include the care recipients the family caregivers take care of (elderly, disabled etc.) or whether it is a more appropriate solution to establish family caregivers as a distinctive target group. Considering 1. social work practice in the Czech Republic based on idea of target groups while, 2. bearing in mind particularities of family caregivers life situation and 3. regarding the possible impacts or risks of not-defining family caregivers as a distinctive target group argues this paper for the latter option.
Klíčová slova: služby sociální; pomoc sociální v rodině; péče o osobu blízkou; pečovatelé; péče dlouhodobá; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: family caregivers; target groups; long-term care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019

Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů. / Hana Roztočilová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 22-25. obr.

[ Roztočilová, Hana ]

Anotace:  Záznam z mezinárodní konference, která se konala dne 11. prosince 2018 v pražském hotelu Holiday Inn.
Klíčová slova: ČR; pečovatelé; staří; stárnutí; pomoc sociální v rodině; péče o osobu blízkou; Mezinárodní; konference; péče zdravotní domácí

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; caregivers; elderly / aged; ageing; family social assistance; long-term care for the close relative; International; conference; home care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Využívání a fungování institutu svěřenectví do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi [Entrusting a Child to the Care of Another Person: How it is Used and how it Works in Practice]. / Leona HOZOVÁ, Renata KYZLINKOVÁ - In: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2021. - s. 1-6 (6 stran).

[ HOZOVÁ, Leona - KYZLINKOVÁ, Renata ]

Akce: Hradecké dny sociální práce 2021: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci : EUR, online, 23.09.21

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V České republice existují vedle sebe dva téměř totožné instituty náhradní rodinné péče vykonávané osobami příbuznými nebo dítěti blízkými ľ tzv. příbuzenská pěstounská péče a svěření do péče jiné osoby. Zásadní odlišnost obou institutů spočívá v míře finančního zaopatření a dostupnosti odborné garantované podpory. Příspěvek na základě poznatků z praxe a analýzy regionálních dat OSPOD pro MPSV poukazuje na to, jak dvojkolejnost legislativy spolu s absencí standardizovaných rozhodovacích postupů na úrovni OSPOD a soudů vytváří prostor pro nerovné zajištění potřeb dětí v NRP. Příspěvek si klade za cíl popsat zásadní slabiny jak současného legislativního vymezení, tak následné aplikační praxe a iniciovat diskusi na toto téma.
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic, there are two almost identical institutes of foster family care performed by relatives or by persons close to the child: kinship foster care and entrusting to the care of another person. The main difference between the two institutes lies in financial subsidy avaibility and the access to professional guaranteed support. Based on the findings from practice and the analysis of regional OSPOD data from MoLSA, the paper shows how the double-track nature of the legislation together with the absence of standardised decision-making procedures both at the level of OSPOD and courts creates room for unequal treatment when covering the needs of children in foster family care. In addition, the paper aims to describe the fundamental weaknesses of both the current legislative framework and application practice and to initiate a discussion on this topic.
Klíčová slova: rodina; rodina pěstounská; péče o děti; péče pěstounská; péče o osobu blízkou; péče o děti institucionální; opatrovnické řízení; regiony; soud; OSPOD

Klíčová slova v angličtině: family; foster families; foster care; care for children; INSTITUTIONAL CARE for children; guardianship process; regional level; judicial proceedings; child-care services
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70616 Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT